Prejsť na obsah
Študenti

FCHPT STU poskytuje doktorandské študijné programy ako študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných vnútorných predpisov STU a FCHPT STU.

Doktorandské študijné programy ako študijné programy tretieho stupňa sa zameriavajú na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a udeľuje sa im akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“), v skratke „PhD“, ktorá sa uvádza za menom.

Podmienky štúdia: Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Štúdium pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti. Študijná časť pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce.

Súčasťou štúdia študijného programu tretieho stupňa v dennej forme štúdia je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok.

Vo vedeckej časti štúdia študijného programu tretieho stupňa je základnou formou vzdelávacej činnosti individuálna alebo tímová vedecká práca doktoranda zameraná na tému dizertačnej práce. Vedecká časť pozostáva z projektov dizertačnej práce a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy (najmä publikácie, aktívna účasť na konferenciách, workshopoch a sympóziách, uznanie výsledkov - citácie, účasť na riešení vedeckých projektov, získanie grantu pre doktorandov, ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej alebo umeleckej práce a pod.).

Doktorandské štúdium prebieha na základe kreditového systému a doktorand získava kredity absolvovanie predmetov, dizertačné projekty a vedecké činnosti.

Štipendium:

Fakulta poskytuje doktorandovi DFŠ štipendium.

Doktorand DFŠ s trvalým pobytom v členskom štáte má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium:

  1. do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého platového stupňa podľa osobitného predpisu
  2. po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého platového stupňa podľa osobitného predpisu.

Študijné voľno:

Doktorand má nárok na študijné voľno v rozsahu zhodnom s počtom dní prázdnin uvedených v harmonograme príslušného akademického roka STU. Čerpanie študijného voľna, aj po jednotlivých dňoch, povoľuje vedúci pracoviska, kde sa štúdium uskutočňuje, s predchádzajúcim súhlasom školiteľa. O študijnom voľne sa vedie evidencia. Rektorské, resp. dekanské voľno sa vzťahuje aj na doktorandov, ak je tak vyhlásené. Nevyčerpané študijné voľno nie je prenosné do nasledujúceho akademického roku

Poistenie:

Zdravotné poistenie za doktorandov v dennej forme štúdia platí štát ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov.

Doktorand v dennej forme štúdia nie je sociálne poistený, môže sa poistiť dobrovoľne.