Prejsť na obsah
Študenti

Štátne skúšky – obhajoby bakalárskych prác


Štátne skúšky – obhajoby diplomových prác


Štátne skúšky – obhajoby dizertačných prác

  • Dňa 23.06.2022 o 09:00 hod sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Izabely Lukačovič Vajovej s názvom “Nové metódy hodnotenia účinnosti deacidifikácie papiera” v študijnom odbore chemické inžinierstvo a technológie, študijnom programe technológia polymérnych materiálov. Obhajoba sa uskutoční v knižnici oddelenia dreva, celulózy a papiera ÚPSP FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, nová budova, blok D, 4. poschodie, Bratislava.

  • Dňa 28.06.2022 o 10:00 hod sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Veroniky Kazimírovej s názvom “Príprava a aplikácie rekombinantných enzýmov” v študijnom odbore biotechnológie, študijnom programe biotechnológia. Obhajoba sa uskutoční v zasadačke akademického senátu, miestnosť č. A185, nová budova FCHPT STU, Radlinského 9, Bratislava.

Dizertačné skúšky

  • Dňa 15.06.2022 sa o 09:00 hod uskutoční dizertačná skúška Ing. Michala Gavendu s názvom písomnej práce “The Principles of Flow Chemistry Equipment: Constructing Your Own DIY Instrument” v študijnom odbore chémia, študijnom programe organická chémia. Dizertačná skúška sa bude konať na oddelení organickej chémie ÚOCHKP FCHPT STU, Radlinského 9, Bratislava.

  • Dňa 15.06.2022 sa o 11:00 hod uskutoční dizertačná skúška Ing. Jána Gettlera s názvom písomnej práce “Dehalogenácia arylhalogenidov pri C-C kaplingoch s C(sp2)-H aktiváciou” v študijnom odbore chémia, študijnom programe organická chémia. Dizertačná skúška sa bude konať na oddelení organickej chémie ÚOCHKP FCHPT STU, Radlinského 9, Bratislava.

  • Dňa 22.06.2022 sa o 14:00 hod uskutoční dizertačná skúška Ing. Hany Hanuljakovej s názvom písomnej práce “Monitoring a návrh opatrení na zníženie emisií pachových látok” v študijnom odbore chemické inžinierstvo a technológie, študijnom programe chémia a technológia životného prostredia. Dizertačná skúška sa bude konať v seminárnej miestnosti oddelenia environmentálneho inžinierstva ÚCHEI FCHPT STU, č.m. 737, Radlinského 9, Bratislava.

  • Dňa 23.06.2022 sa o 11:00 hod uskutoční dizertačná skúška Ing. Petry Urbanovej s názvom písomnej práce “Degradácia a ochrana plastov v zbierkach pamäťových inštitúcií” v študijnom odbore chemické inžinierstvo a technológie, študijnom programe technológia polymérnych materiálov. Dizertačná skúška sa bude konať v knižnici oddelenia dreva, celulózy a papiera ÚPSP FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, nová budova, blok D, 4. poschodie, Bratislava.

  • Dňa 24.06.2022 sa o 13:00 hod uskutoční dizertačná skúška Ing. Richarda Nadányiho s názvom písomnej práce “Modification of lignin for further use of renewable resources” v študijnom odbore chemické inžinierstvo a technológie, študijnom programe technológia polymérnych materiálov. Dizertačná skúška sa bude konať na oddelení dreva, celulózy a papiera ÚPSP FCHPT, m.č. 4128, NB blok D, 4. poschodie, Radlinského 9, Bratislava.