Prejsť na obsah
Študenti
 • Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA.

  Štipendium umožňuje 6 – 9 mesačný štúdijný/výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami PhD.

  Všetky kritériá, online prihášku ako aj podrobné inštrukcie nájdete online http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium.

  Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2018/2019 je 30. júna 2017.

  Príloha: informačný plagát.

  Kontakt: dasa@fulbright.sk, tel.: 0911 415 001.

 • V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2017/2018.

  Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2017 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci akademického roka 2017/2018. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

  Od roku 2017 sú platné nové podmienky Národného štipendijného programu, ktoré sa týkajú tak uchádzačov o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku, ako aj uchádzačov zo zahraničia.

  Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

  Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

  Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

  V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť na Slovenskú akademickú informačnú agentúru (SAIA) priamo na administrátorov programu – Silvia Kotuličová (silvia.kotulicova@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

  Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

  Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2018, bude zameraná na pobyty počas akademického roka 2018/2019.

  Lukáš Marcin
  administrátor štipendijných programov
  tel.: +421 2 5930 4733
  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1
  tel.: +421 2/5930 4700, 5930 4711

  Príloha: leták (SK verzia, EN verzia).

 • Technická univerzita v Tallinne (Estónsko) ponúka zaujímavý magisterský program v oblasti efektívneho využitia energie.
  Viac informácií nájdete v letáku a na webovej stránke programu.

Povinnosti študenta súvisiace so zahraničným študijným pobytom

Pred vycestovaním odovzdať na študijné oddelenie:

Po návrate:

 • výpis výsledkov absolvovaného štúdia, potvrdený zahraničnou VŠ (Transcript of records),
 • sylaby absolvovaných predmetov, ktoré si chcete dať uznať,
 • žiadosť o uznanie predmetov zo zahraničnej mobility.

Všeobecné informácie:

Za aktuálnosť stránky zodpovedá: Tatiana Palatínusová (tatiana.palatinusova@stuba.sk