Prejsť na obsah
Študenti

Povinnosti študenta súvisiace so zahraničným študijným pobytom

Pred vycestovaním odovzdať na študijné oddelenie:

Po návrate:

 • výpis výsledkov absolvovaného štúdia, potvrdený zahraničnou VŠ (Transcript of records),
 • sylaby absolvovaných predmetov, ktoré si chcete dať uznať,
 • žiadosť o uznanie predmetov zo zahraničnej mobility.

Všeobecné informácie:


 • Štipendiá francúzskej vlády na akademický rok 2018/2019:
  • Možnosť získať ročné kofinancované štipendium na všetky úrovne štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch.
   (380 € mesačne platí študent alebo rodičia, 387 € mesačne prispieva Francúzske veľvyslanectvo).
  • Ročné plné štipendium vo výške 767 € mesačne na druhý rok magisterského štúdia (Master 2), alebo doktorandskú stáž v dĺžke trvania 1-3 mesiace, alebo spoločný fr-sk doktorát pod dvojitým vedením (tzv cotutelle de thèse).

  Podmienky:

  • Uchádzač musí ovládať francúzsky alebo anglický jazyk (minimálna úroveň B2).
  • Francúzsku univerzitu si vyberá uchádzač.

  Podrobnejšie informácie ako aj formulár žiadosti o štipendium nájdete na nasledovnej stránke https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/ alebo v prílohe.

  Uzávierka žiadostí je 28. februára 2018.

  Kontakt:
  Martina Saganová
  Chargée des échanges
  Coopération Scientifique, Technique et Universitaire
  Service de Coopération et d'Action Culturelle
  Ambassade de France en Slovaquie
  Sedlárska 7
  812 83 Bratislava
  Tel.: 00 421 2 59 34 77 41
  Fax: 00 421 2 59 34 77 49

  Prílohy: 1. príloha [pdf], 2. príloha [docx]

 • V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2017/2018.

  Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2017 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci akademického roka 2017/2018. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

  Od roku 2017 sú platné nové podmienky Národného štipendijného programu, ktoré sa týkajú tak uchádzačov o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku, ako aj uchádzačov zo zahraničia.

  Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

  Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

  Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

  V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť na Slovenskú akademickú informačnú agentúru (SAIA) priamo na administrátorov programu – Silvia Kotuličová (silvia.kotulicova@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

  Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

  Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2018, bude zameraná na pobyty počas akademického roka 2018/2019.

  Lukáš Marcin
  administrátor štipendijných programov
  tel.: +421 2 5930 4733
  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1
  tel.: +421 2/5930 4700, 5930 4711

  Príloha: leták (SK verzia, EN verzia).

 • Technická univerzita v Tallinne (Estónsko) ponúka zaujímavý magisterský program v oblasti efektívneho využitia energie.
  Viac informácií nájdete v letáku a na webovej stránke programu.

Za aktuálnosť stránky zodpovedá: Tatiana Palatínusová (tatiana.palatinusova@stuba.sk