Prejsť na obsah
Študenti

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 1. Predpisy a všeobecné právne normy, ktorými sa riadi vytvorenie a odovzdanie Záverečnej práce (ZP)
  • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 233/2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní
 2. Postup odovzdávania záverečných prác do AIS na STU (vzor titulného listu ZP, obalu ZP, licenčnej zmluvy ...)
 3. Žiadosť o vypracovanie a obhájenie Záverečnej práce v inom ako štátnom jazyku
 4. Žiadosť o zmenu vedúceho záverečnej práce

Zmluvy pre odbornú prax a záverečné práce

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV 1. STUPŇA

 1. Zoznam schválených tém pre ZP pre 1. stupeň VŠ (Bc.)
 2. Šablona ZP (tlačiť obojstranne)
  • formát B5 (aktualizované 19.5.2020)
  • formát A4 (aktualizované 19.5.2020). Pri použití tejto šablóny musíte počítať s tým, že práca pri tlači v SCHK bude zmenšená na formát B5 a preto obrázky musia byť dostatočne veľké.
  • Honour Declaration (čestné vyhlásenie pre EN verziu ZP)
 3. Harmonogram
  • vypracovania ZP do 8.5.2022
  • odovzdania ZP do AIS do 8.5.2022

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV 2. STUPŇA

 1. Zoznam schválených tém pre ZP pre 2. stupeň VŠ (Ing.)
 2. Šablona ZP (tlačiť obojstranne)
  • formát B5 (aktualizované 19.5.2020)
  • formát A4 (aktualizované 19.5.2020). Pri použití tejto šablóny musíte počítať s tým, že práca pri tlači v SCHK bude zmenšená na formát B5 a preto obrázky musia byť dostatočne veľké.
  • Honour Declaration (čestné vyhlásenie pre EN verziu ZP)
 3. Harmonogram
  • vypracovania ZP do 15.5.2022
  • odovzdania ZP do AIS do 15.5.2022

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV 3. STUPŇA

 1. Zoznam schválených tém pre ZP pre 3. stupeň VŠ (PhD.)
 2. Šablona ZP (tlačiť obojstranne)
  • formát B5 (aktualizované 19.5.2020)
  • formát A4 (aktualizované 19.5.2020). Pri použití tejto šablóny musíte počítať s tým, že práca pri tlači v SCHK bude zmenšená na formát B5 a preto obrázky musia byť dostatočne veľké.
  • Honour Declaration (čestné vyhlásenie pre EN verziu ZP)
 3. Odovzdanie prác do AIS a na tlač do 31.5., spolu s dokumentmi na PO
 4. Dokumenty potrebné pre povolenie a vykonanie Obhajoby dizertačnej práce:
  • žiadosť o povolenie obhajoby.
  • životopis,
  • posudok vedúceho práce,
  • autoreferát dizertačnej práce podľa ustanovení čl. 40 študijného poriadku – 1x v tlačenej verzii a elektronicky o formáte pdf,
  • zoznam adries pre zaslanie autoreferátu (mailové adresy),
  • publikačnú činnosť podpísanú študentom i školiteľom,
  • zoznam publikácií s úplnými bibliografickými údajmi, (možné stiahnuť na stránke https://kis.cvt.stuba.sk/i3/epcareports/epcarep.csp?ictx=stu&language=1)
  • list adresovaný dekanovi o návrhu oponentov, o dátume, hodine, mieste konania obhajoby a zložení komisie; časť listu týkajúca sa obhajoby práce môže byť predsedom OK doložená neskôr samostatným listom,
  • žiadosť o zmenu názvu, prípadne napísanie a obhájenie práce v inom ako štátnom jazyku predkladá študent iba ak je to aktuálne; zmenu názvu v AIS vykonáva vedúci práce.

Za aktuálnosť stránky zodpovedá: Katarína Šipeky (katarina.sipeky@stuba.sk)