Prejsť na obsah
Študenti

Doktorand môže podať písomnú žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce ak mu do skončenia štúdia nechýba viac ako 30 kreditov.

Dizertačnú prácu a žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce doktorand odovzdá najmenej tri mesiace, pred koncom povolenej dĺžky štúdia študijného programu, v ktorom má zostavený individuálny študijný plán.

Doktorand odovzdá dizertačnú prácu do AIS a nasledujúce dokumenty na študijné oddelenie do 31.5.:

 • žiadosť o povolenie obhajoby.
 • životopis,
 • posudok vedúceho práce,
 • autoreferát dizertačnej práce podľa ustanovení čl. 40 študijného poriadku – 1x v tlačenej verzii a elektronicky o formáte pdf,
 • zoznam adries pre zaslanie autoreferátu (mailové adresy),
 • publikačnú činnosť podpísanú študentom i školiteľom,
 • zoznam publikácií s úplnými bibliografickými údajmi, (možné stiahnuť na stránke https://kis.cvt.stuba.sk/i3/epcareports/epcarep.csp?ictx=stu&language=1 )
 • list adresovaný dekanovi o návrhu oponentov, o dátume, hodine, mieste konania obhajoby a zložení komisie; časť listu týkajúca sa obhajoby práce môže byť predsedom OK doložená neskôr samostatným listom,
 • žiadosť o zmenu názvu, prípadne napísanie a obhájenie práce v inom ako štátnom jazyku predkladá študent iba ak je to aktuálne; zmenu názvu v AIS vykonáva vedúci práce.

Náležitosti dizertačnej práce

Dizertačná práca je záverečnou prácou v zmysle § 54 ods. 3 zákona.

Doktorand môže predložiť dizertačnú prácu na obhajobu aj v inom ako štátnom jazyku podľa čl. 18 bod 3 tohto študijného poriadku fakulty; k žiadosti sa vyjadruje predseda odborovej komisie.

Doktorand môže predložiť ako dizertačnú prácu aj vlastné publikované dielo alebo súbor vlastných publikovaných prác, ktoré svojím obsahom rozpracúvajú problematiku témy dizertačnej práce. Ak doktorand predloží súbor vlastných publikácií, doplní ho o časti, v ktorých uvedie súčasný stav problematiky, ciele dizertačnej práce a závery, ktoré vznikli riešením témy dizertačnej práce. Ak priložené publikácie sú dielom viacerých autorov, priloží doktorand aj prehlásenie spoluautorov o jeho autorskom podiele.

Dizertačná práca obsahuje analýzu aktuálneho stavu poznatkov v danej problematike, charakteristiku cieľov, podrobný opis použitých postupov (metód práce, materiálu), dosiahnuté výsledky, ich vyhodnotenie, diskusiu, záver a zoznam použitej literatúry.

Ak je dizertačná práca súčasťou kolektívnej práce, doktorand uvedie vlastné výsledky a v diskusii ich dá do kontextu s výsledkami ostatných členov kolektívu.

Šablona ZP (tlačiť obojstranne)

Pri použití tejto šablóny musíte počítať s tým, že práca pri tlači v SCHK bude zmenšená na formát B5 a preto obrázky musia byť dostatočne veľké.

Postup odovzdania dizertačnej práce do AIS

 1. Stiahnuť Zadanie vo formáte pdf a takto ho vložiť do pdf záverečnej práce (ZP).
 2. Vložiť „Doplňujúce informácie ZP“ – v slovenskom a anglickom jazyku. Vo všetkých jazykových variantoch je potrebné zadať NÁZOV (ak ho nezadal vedúci ZP/školiteľ, treba vkladaný názov v cudzom jazyku odkonzultovať s vedúcim ZP), ABSTRAKT a aspoň tri KĽÚČOVÉ SLOVÁ.
 3. Vložiť súbor záverečnej práce (ZP), prípadne jej prílohy vo formáte PDF, prípadné prílohy môžu byť v ľubovoľnom formáte. Na konverziu práce do PDF formátu je možné využiť aj voľne dostupné prostriedky. Pokiaľ je ZP cez AIS elektronicky „neodovzdaná“, môžu byť vložené údaje a súbory modifikované.
 4. Uzatvoriť návrh Licenčnej zmluvy.
 5. „Odovzdať“ ZP v AIS – týmto úkonom potvrdzuje správnosť všetkých vložených údajov. Po úspešnom odovzdaní sa už žiadne vložené údaje o ZP nebudú dať ďalej modifikovať. Po odovzdaní je ZP automaticky odoslaná do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (CRZP) na kontrolu originality.

Autoreferát dizertačnej práce

Doktorand vypracuje autoreferát dizertačnej práce, ktorý je stručným zhrnutím jej základných výsledkov, vymedzenia jej prínosu a údajov o jej ohlase. Ak dizertačná práca predstavuje súbor prác, uvedie sa v autoreferáte ich presný zoznam.

Autoreferát má formát A5, rozsah je spravidla 20 strán. Vzor prvej a druhej strany autoreferátu stanoví vnútorná organizačná a riadiaca norma vydaná rektorom v zmysle čl. 18 bod 9 tohto študijného poriadku fakulty.

Súčasťou autoreferátu je zoznam všetkých publikovaných prác doktoranda, ktoré majú vzťah ku skúmanej problematike, ako aj ohlasy na ne s uvedením presných bibliografických údajov, zoznam použitej literatúry a abstrakt v štátnom jazyku, ak je dizertačná práca predložená v inom ako štátnom jazyku

Ak je dizertačná práca vypracovaná v inom ako štátnom jazyku autoreferát je vypracovaný v rovnakom jazyku ako dizertačná práca.

Oponenti dizertačnej práce, komisia a priebeh obhajoby dizertačnej práce

Predpisy súvisiace s vypracovaním a odovzdaním záverečných prác