Prejsť na obsah
Študenti

Dizertačná skúška patrí medzi štátne skúšky v zmysle § 54 ods. 3 zákona.

Doktorand vykoná dizertačnú skúšku po získaní aspoň 40-tich kreditov najneskôr do polovice štandardnej dĺžky štúdia študijného programu. V odôvodnených prípadoch môže dekan na základe odporúčania odborovej komisie povoliť neskorší termín.

Odporúčame doktorandom dennej formy vykonať dizertačnú skúšku v letnom semestri prvého ročníka.

K dizertačnej skúške je doktorand povinný vypracovať písomnú prácu.

Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvorí projekt dizertačnej práce, obsahujúci spravidla súčasný stav poznatkov o danej problematike, náčrt teoretických základov a metodiku riešenia danej problematiky.

Doktorand predkladá písomnú prácu k dizertačnej skúške v štátnom jazyku. Na základe žiadosti doktoranda môže byť písomná práca k dizertačnej skúške predložená aj v inom ako štátnom jazyku. K žiadosti sa vyjadruje predseda odborovej komisie a schvaľuje ju dekan.

Doktorand najneskôr jeden mesiac pred vykonaním dizertačnej skúšky odovzdá na študijnom oddelení prihlášku na dizertačnú skúšku spolu so návrhom na vymenovanie skúšobnej komisie termínu a miesta vykonania dizertačnej skúšky.

Od AR 2021/2022 je v AIS založené zadanie osobitne aj pre písomnú prácu k dizertačnej skúške a doktorand vkladá písomnú prácu do systému AIS. Písomná práca k dizertačnej skúške nepodlieha kontrole originality (AIS neposiela prácu na kontrolu do CRZP). Posudok oponenta sa tiež vkladá do systému AIS ako pri dizertačnej práci.