Prejsť na obsah
Študenti

Individuálny študijný plán (IŠP) na celé obdobie štúdia zostavuje školiteľ do 30 dní od nástupu doktoranda na štúdium a predkladá ho na schválenie odborovej komisii.

Individuálny študijný plán študijného programu tretieho stupňa sa zostavuje tak, aby jeho absolvovaním doktorand splnil podmienky na riadne skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia zodpovedajúcej študijnému programu.

Študijná časť štúdia

Študijná časť štúdia študijného programu tretieho stupňa pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce. Za študijnú časť má doktorand získať minimálne 40 kreditov.

Vedecká časť štúdia

Vo vedeckej časti štúdia študijného programu tretieho stupňa je základnou formou vzdelávacej činnosti individuálna alebo tímová vedecká práca doktoranda zameraná na tému dizertačnej práce. Vedecká časť pozostáva z projektov dizertačnej práce a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy a umenia (najmä publikácie, aktívna účasť na konferenciách, workshopoch a sympóziách, uznanie výsledkov - citácie, účasť na riešení vedeckých projektov, získanie grantu pre doktorandov, ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej alebo umeleckej práce a pod.). Za vedeckú časť má doktorand získať minimálne 160 kreditov

Súčasťou vedeckej časti štúdia študijného programu tretieho stupňa je dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce. Za dizertačnú skúšku doktorand získa 20 kreditov. Za obhajobu dizertačnej práce doktorand získa 30 kreditov.

Pedagogická činnosť

Súčasťou štúdia študijného programu tretieho stupňa v dennej forme štúdia je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok.

Zadávanie IŠP do AIS

Individuálny študijný plán vytvára v AIS študent. Po vložení do AIS musí IŠP schváliť školiteľ a následne predseda OK/PK (Odborovej/programovej komisie). Po schválení je ikona IŠP v AIS zelená. Potom doktorand oznámi referentke zodpovednej za doktorandské štúdium, že má IŠP v AIS schválený. Referentka vloží IŠP do časti „štúdium“ v AIS.

Ak tento proces neprebehne korektne, vyučujúci nebudú v skúškovej správe vidieť študentov, ktorí si zapísali ich predmet a nebudú môcť zapísať výsledok skúšky do AIS.