Prejsť na obsah
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0416/17
Title (sl.): Elektrochemicky a fotochemicky iniciované redoxné reakcie novo pripravených koordinačných zlúčenín pre selektívnu katalýzu oxidácie uhľovodíkov
Title (eng.): Electrochemically and photochemically initiated redox reactions of new metal complexes for selective catalytic oxidation of hydrocarbons
Project duration: 2017 - 2019
Responsible person: Prof.  Peter Rapta, DSc.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0686/17
Title (sl.): Experimentálne a teoretické štúdium molekulovej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivy a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov
Title (eng.): Experimental and theoretical study of molecular structure, electron properties, reactivity and biological activity of complex compounds of redox-active metals
Project duration: 2017 - 2019
Responsible person: Prof.  Marián Valko, DSc.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0026/18
Title (sl.): Nanokryštalické fotokatalyzátory na báze oxidov kovov: fotoindukovaný prenos náboja a reaktivita
Title (eng.): Nanocrystalline metal oxide photocatalysts: photoinduced charge transfer and reactivity
Project duration: 2018 - 2020
Responsible person: Prof.  Vlasta Brezová, DSc.

VEGA - scientific grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0466/18
Title (sl.): Nové katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov
Title (eng.): New catalysts for production of energetically rich materials
Project duration: 2018 - 2020
Responsible person: Ing. Michal Zalibera, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-15-0079
Title (sl.): Experimentálne a teoretické štúdium molekulóvej štruktúry, elektrónových vlastností, reaktivity a biologickej aktivity komplexných zlúčenín redoxne aktívnych kovov
Title (eng.): Experimental and theoretical studies of the molecular structures, electronic properties, reactivities and biological activities of redoxactive metal complexes
Project duration: 2016 - 2020
Responsible person: Prof.  Marián Valko, DSc.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-15-0053
Title (sl.): Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandami
Title (eng.): Electrochemically and photochemically induced reaction of metallocomplexes with biologically active ligands
Project duration: 2016 - 2020
Responsible person: Prof.  Peter Rapta, DSc.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-15-0124
Title (sl.): Izokonverzné metódy - teória a aplikácie
Title (eng.): Isoconversional methods - theory and applications
Project duration: 2016 - 2020
Responsible person: Prof.  Peter Šimon, DSc.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: PP-H2020-18-0003
Title (sl.): Pochopenie konverzie elektro-katalytického CO2 pomocou operandových techník
Title (eng.): Understanding electro-catalytic CO2 conversion via operando techniques
Project duration: 2018 - 2019
Responsible person: Prof.  Peter Rapta, DSc.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: SK-AT-2017-0017
Title (sl.): Redoxné reakcie koordinačných zlúčenín pre katalýzu a farmáciu
Title (eng.): Redox reactions of coordination compounds for catalysis and pharmacological applications
Project duration: 2018 - 2019
Responsible person: Prof.  Peter Rapta, DSc.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: SK-FR-2017-0014
Title (sl.): Rozdelenie elektrónovej a spinovej hustoty v organokovových komplexoch
Title (eng.): Charge and spin density distributions of organometallic complexes
Project duration: 2018 - 2019
Responsible person: Assoc. Prof.  Jozef Kožíšek, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: SK-KR-18-0010
Title (sl.): Syntéza, kryštálová štruktúra, spektroskopické vlastnosti a biochemické štúdie nových komplexných zlúčenín Cu(II) a Cr(III) s potenciálnymi medicínskymi aplikáciami
Title (eng.): Syntheses, crystal structures, spectroscopic properties and biochemical studies of novel copper(II) and chromium(III) complexes with potential medicinal applications
Project duration: 2018 - 2019
Responsible person: Prof.  Marián Valko, DSc.

Bilateral Cooperation SR - Austria

Project Code: 685817
Title (sl.): Vysoko úrovňové integračné senzory pre meranie genotoxicity
Title (eng.): High level Integrated Sensor for NanoToxicity Screening
Project duration: 2016 - 2019
Responsible person: Prof.  Peter Šimon, DSc.

Others National Projects

Project Code:
Title (sl.): Fyzikálno-chemické vlastností a štruktúry látok
Title (eng.): Physico-chemical properties and structure of materials
Project duration: 2015 - 2020
Responsible person: Prof.  Marián Valko, DSc.