Prejsť na obsah
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky

Hlavným cieľom ústavu v oblasti vzdelávania je rozvíjať schopnosti a kritické myslenie študentov. Poznatky z fyzikálnej chémie a fyziky sú nevyhnutným základom pre štúdium ostatných odvetví chémie. Okrem základných predmetov ústav zaisťuje výučbu aj pre študentov iných študijných programov. Ústav vyučuje aj predmety inžinierskeho štúdia: Chemická termodynamika, Chemická kinetika a katalýza, Koloidná chémia a Kvantová chémia. Ústav je spolugarantom bakalárskeho študijného programu Chémia, medicínska chémia a chemické materiály. V rámci bakalárskeho stupňa štúdia zabezpečuje výučbu povinných predmetov Fyzika, Fyzikálna chémia, Základy molekulovej spektroskopie. Na druhom stupni univerzitného vzdelávania je ústav garantom študijného programu Technická chémia, ktorý pozostáva zo štyroch modulov: Fyzikálna chémia, Analytická chémia, Organická chémia a Anorganická chémia. Ústav garantuje a zabezpečuje výučbu v troch doktorandských študijných programoch: Fyzikálna chémia, Chemická fyzika a Teoretická a počítačová chémia. Študenti študujúci modul Fyzikálna chémia získavajú poznatky nielen z rôznych oblastí praktických aplikácii tejto vednej disciplíny, ale aj z oblasti modernej teoretickej chémie. Zoznámia sa  s modernými spektroskopickými a elektrochemickými metódami často používanými v kombinovaných spektroelektrochemických experimentoch. V rámci bakalárskych a diplomových prác sa podieľajú na riešení aktuálnych vedecko-výskumných aktivít ústavu.