Prejsť na obsah
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky
Katedra chemickej fyziky vznikla koncom roka 1977 v priestoroch Katedry rádiochémie a radiačnej chémie, ktorá súčasne zanikla. Personálne bola katedra vytvorená z časti z pracovníkov zaniknutej katedry a doplnená fyzikálne orientovanými učiteľmi iných katedier ChTF a pracovníkmi Katedry fyziky Strojníckej fakulty STU.
Prvým vedúcim katedry bol prof. Ing. Štefan Varga, CSc., ktorý katedru viedol do roku 1984. V tomto čase sa budovali študentské laboratóriá, pripravila sa študijná literatúra a postupne sa vytvárala vedeckovýskumná orientácia katedry. Ďalším vedúcim katredry bol doc. Ing. Stanislav Košina, CSc., a to v rokoch 1984 -1990. V rokoch 1990-1993 bol vedúcim katredry do. RNDr. Viliam Laurinc, CSc., v rokoch 1994-1999 prof. Ing. Fedor Valach, DrSc. a v rokoch 2000-2007 doc. RNDr. Viliam Laurinc, CSc.
Katedra sa postupne dopĺňala mladými pracovníkmi, dopĺňala a inovovala sa študijná literatúra a rovnako sa vykryštalizovalo aj výskumné zameranie katedry, a to do štyroch oblastí: - rozvoj štruktúrnej a štatistickej kryštalografie. Využitie metód röntgenovej štruktúrnej analýzy a štatistiky pri výskume monokryštálov so zaujímavými fyzikálnymi, chemickými, biochemickými a biologickými vlastnosťami. Výskum kryštaloštruktúrnych aspektov vysokoteplotnej supravodivosti. Štúdium vzťahu medzi štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami tuhých látok. - kvantovochemické štúdium elektrónovej štruktúry molekúl, rozvoj kvantovochemických metód a ich aplikácia na štúdium medzimolekulových interakcií. - štúdium fyzikálnych vlastností čistých a dotovaných vodivých polymérnych materiálov na báze polyacetylénu, polypyrolu, polytiofénu a nových materiálov pripravovaných v spolupráci s Katedrou organickej chémie. - rozvoj radiačných metód, štúdium radiačnej stability materiálov a využitie zeolitov na deaktiváciu radiačných odpadových vôd. - súčasťou pedagogickej činnosti je pedagogický výskum v oblasti didaktiky fyziky a rozvoj didaktických metód.
Od januára 2006  pracovisko pôsobí ako Oddelenie chemickej fyziky.