Prejsť na obsah
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky

Fyzika je pre technické vzdelanie jednou zo základých prírodovedných disciplín a dnes, keď fyzikálne metódy sú neoddeliteľnou súčasťou chemického výskumu, vystupuje interdisciplinárne postavenie chemickej fyziky zvlášť výrazne na tejto fakulte, ktorej poslaním je chemické a súčasne aj inžinierske vzdelávanie.
Hlavnou úlohou oddelenia je poskytnúť študentom FChPT základné fyzikálne vzdelanie, na základe poznania fyzikálnych zákonov rozvíjať fyzikálne myslenie a vytvárať základy pre tvorivý prístup k riešeniu inžinierskych úloh. Pri riešení laboratórnych úloh študenti získavajú prvé skúsenosti s meraním fyzikálnych veličín a vyhodnocovaním výsledkov merania. Študenti prichádzajú na fakultu z rôznych stredných škôl a s rôznou úrovňou fyzikálnych vedomostí. Oddelenie rieši tento problém na proseminároch z fyziky, na ktoré potom nadväzujú predmety Fyzika I. a II. v prvom a druhom ročníku.