Prejsť na obsah
Ústav potravinárstva a výživy

Pedagogicko-výchovná práca na Oddelení je orientovaná predovšetkým na výchovu a formovanie vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre potreby potravinárskeho priemyslu a jeho vedecko-vývojovú základňu.

Absolventi sa uplatňujú ako technológovia, prevádzkoví inžinieri, riadiaci pracovníci v cukrovarníckom, mlynsko-pekárenskom, škrobárenskom, krmovinárskom, konzervárenskom, mäsovom, hydinárskom, mraziarenskom, mliekarenskom, tukárskom a kozmetickom priemysle, ďalej v závodoch pridružených výrob, v kontrolných potravinárskych a zdravotníckych laboratóriách, vo veľkých obchodných spoločnostiach a distribučných zariadeniach so zameraním na kontrolnú, analytickú, biochemickú, mikrobiologickú, konzervačnú a inžiniersku problematiku, so znalosťami modernej obalovej techniky, projektovej prípravy výroby a jej ekonomického zhodnotenia.Časť absolventov pracuje ako výskumní pracovníci v potravinárskom, chemickom a zdravotníckom výskume a ako pedagógovia v odbornom a vysokom školstve.

Absolventi ovládajú chemickotechnologické, chemickoinžinierské, biochemické a fyzikálnochemické pochody, ktoré prebiehajú pri výrobe potravinárskych produktov, ďalej zloženie surovín, pomocných látok, metódy laboratórnej a prevádzkovej kontroly, moderné metódy hodnotenia potravín, najnovšie poznatky z fyzikálnej a koloidnej chémie a aplikácie teoretických základov zo všeobecných základných vedných disciplín a najnovšiu mechanizáciu a automatizáciu výrobných procesov.