Prejsť na obsah
Študenti

PONUKA TÉM DIPLOMOVÝCH PRÁC

Slovenský plynárenský a naftový zväz ponúka témy diplomových prác na ak. rok 2017/2018.

FORTISCHEM a. s. ponúka 2 témy diplomových prác. Študentom, ktorí sa rozhodnú realizovať diplomovú prácu v ich spoločnosti, ponúkajú aj zaujímavé podnikové štipendium.

1. Korelácia výsledkov miešania a chladenia emulzného systému v laboratórnom, poloprevádzkovom a výrobnom zariadení.
Emulzné PVC je jedným z typov vo výrobnom portfóliu Fortischemu a.s. V súčasnosti sa do výroby zavádza nový diskontinuálny postup s použitím zárodočnej disperzie.
Polymerizácia a kvalita vyrobeného PVC v takomto usporiadaní je veľmi závislá od miešania a chladenia. V súčasnosti sa postup overuje na 50l a 500l reaktore s prenosom poznatkov na prevádzkový reaktor.
Cieľom zadania je verifikovať výsledky z malého reaktora a uplatniť ich v technologickom postupe na výrobnom zariadení.

2. Vplyv emulgátorov na farebnú stálosť PVC
V súčasnosti vyrábaný sortiment emulzného PVC nie je farebne stály a v aplikáciách v nefarbených zmesiach spôsobuje farebný odtieň.
Cieľom diplomovej práce je preveriť vplyv emulgačného systému na farebnú stálosť PVC.

FORTISCHEM a. s. ponúka aj ďalšie témy Ing. a PhD. prác.

FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
www.fortischem.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 1. Predpisy a všeobecné právne normy, ktorými sa riadi vytvorenie a odovzdanie Záverečnej práce (ZP)
  • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 233/2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní
 2. Postup odovzdávania záverečných prác do AIS na STU (vzor titulného listu ZP, obalu ZP, licenčnej zmluvy ...)
 3. Zmluva o realizácii ZP mimo FCHPT (Zmluva o zabezpečení podmienok pre vypracovanie záverečnej práce študentov) - jeden rovnopis sa uchováva na pedagogickom odd.
 4. Žiadosť o vypracovanie a obhájenie Záverečnej práce v inom ako štátnom jazyku
 5. Vyhlásenie študenta o nezverejňovaní informácii
 6. Všeobecné pokyny

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV 1. STUPŇA

 1. Zoznam schválených tém pre ZP pre 1. stupeň VŠ (Bc.)
 2. Šablona ZP (tlačiť obojstranne)
  • formát B5
  • formát A4. Pri použití tejto šablóny musíte počítať s tým, že práca pri tlači v SCHK bude zmenšená na formát B5 a preto obrázky musia byť dostatočne veľké.
 3. Harmonogram
  • vypracovania ZP do 6.5.2018
  • odovzdania ZP do AIS do 6.5.2018

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV 2. STUPŇA

 1. Zoznam schválených tém pre ZP pre 2. stupeň VŠ (Ing.)
 2. Šablona ZP (tlačiť obojstranne)
  • formát B5
  • formát A4. Pri použití tejto šablóny musíte počítať s tým, že práca pri tlači v SCHK bude zmenšená na formát B5 a preto obrázky musia byť dostatočne veľké.
 3. Harmonogram
  • vypracovania ZP do 13.5.2018
  • odovzdania ZP do AIS do 13.5.2018

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV 3. STUPŇA

 1. Zoznam schválených tém pre ZP pre 3. stupeň VŠ (PhD.)
 2. Šablona ZP (tlačiť obojstranne)
  • formát B5
  • formát A4. Pri použití tejto šablóny musíte počítať s tým, že práca pri tlači v SCHK bude zmenšená na formát B5 a preto obrázky musia byť dostatočne veľké.
 3. Odovzdanie prác do AIS a na tlač do konca mesiaca máj 2018, spolu s dokumentmi na PO
 4. Dokumenty potrebné pre povolenie a vykonanie Obhajoby dizertačnej práce:
  • Žiadosť o povolenie obhajoby
  • Životopis
  • Publikačnú činnosť podpísanú študentom i školiteľom
  • Posudok vedúceho práce
  • List adresovaný dekanovi o návrhu oponentov, o dátume, hodine, mieste konania obhajoby a zložení komisie; časť listu týkajúca sa obhajoby práce môže byť predsedom OK doložená neskôr samostatným listom
  • Elektronicky excel s adresami oponentov 
  • Práce pre oponentov
  • Adresy inštitúcií pre zaslanie autoreferátu podľa spôsobu posielania autoreferátu (tlačená forma, alebo elektronická forma)
  • Autoreferát minimálne 1 ks tlačená forma pre archiváciu v osobnom spise študenta príp. viac, resp. elektronická verzia
  • Žiadosť o zmenu názvu, prípadne napísanie a obhájenie práce v inom ako štátnom jazyku predkladá študent iba ak je to aktuálne; zmenu názvu v AIS vykonáva vedúci práce
  • V prípade odloženia lehoty na zverejnenie, samozrejme treba doložiť aj žiadosť o predĺženie lehoty podpísanú študentom a odporúčanie vedúceho práce s jeho podpisom

Za aktuálnosť stránky zodpovedá: Tatiana Palatínusová (tatiana.palatinusova@stuba.sk)