Prejsť na obsah
Študenti

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 1. Predpisy a všeobecné právne normy, ktorými sa riadi vytvorenie a odovzdanie Záverečnej práce (ZP)
  • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 233/2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní
 2. Postup odovzdávania záverečných prác do AIS na STU (vzor titulného listu ZP, obalu ZP, licenčnej zmluvy ...)
 3. Zmluva o realizácii ZP mimo FCHPT (Zmluva o zabezpečení podmienok pre vypracovanie záverečnej práce študentov) - jeden rovnopis sa uchováva na pedagogickom odd.
 4. Žiadosť o vypracovanie a obhájenie Záverečnej práce v inom ako štátnom jazyku
 5. Vyhlásenie študenta o nezverejňovaní informácii
 6. Všeobecné pokyny

PONUKA TÉM DIPLOMOVÝCH PRÁC

FORTISCHEM a. s. ponúka 2 témy diplomových prác. Študentom, ktorí sa rozhodnú realizovať diplomovú prácu v ich spoločnosti, ponúkajú aj zaujímavé podnikové štipendium.

1. Korelácia výsledkov miešania a chladenia emulzného systému v laboratórnom, poloprevádzkovom a výrobnom zariadení.
Emulzné PVC je jedným z typov vo výrobnom portfóliu Fortischemu a.s. V súčasnosti sa do výroby zavádza nový diskontinuálny postup s použitím zárodočnej disperzie.
Polymerizácia a kvalita vyrobeného PVC v takomto usporiadaní je veľmi závislá od miešania a chladenia. V súčasnosti sa postup overuje na 50l a 500l reaktore s prenosom poznatkov na prevádzkový reaktor.
Cieľom zadania je verifikovať výsledky z malého reaktora a uplatniť ich v technologickom postupe na výrobnom zariadení.

2. Vplyv emulgátorov na farebnú stálosť PVC
V súčasnosti vyrábaný sortiment emulzného PVC nie je farebne stály a v aplikáciách v nefarbených zmesiach spôsobuje farebný odtieň.
Cieľom diplomovej práce je preveriť vplyv emulgačného systému na farebnú stálosť PVC.

FORTISCHEM a. s. ponúka aj ďalšie témy Ing. a PhD. prác.

FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
www.fortischem.sk

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV 1. STUPŇA

 1. Zoznam schválených tém pre ZP pre 1. stupeň VŠ (Bc.)
 2. Šablona ZP (tlačiť obojstranne)
  • formát B5
  • formát A4. Pri použití tejto šablóny musíte počítať s tým, že práca pri tlači v SCHK bude zmenšená na formát B5 a preto obrázky musia byť dostatočne veľké.
 3. Harmonogram
  • vypracovania ZP do 5.5.2019
  • odovzdania ZP do AIS do 5.5.2019

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV 2. STUPŇA

 1. Zoznam schválených tém pre ZP pre 2. stupeň VŠ (Ing.)
 2. Šablona ZP (tlačiť obojstranne)
  • formát B5
  • formát A4. Pri použití tejto šablóny musíte počítať s tým, že práca pri tlači v SCHK bude zmenšená na formát B5 a preto obrázky musia byť dostatočne veľké.
 3. Harmonogram
  • vypracovania ZP do 12.5.2019
  • odovzdania ZP do AIS do 12.5.2019

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV 3. STUPŇA

 1. Zoznam schválených tém pre ZP pre 3. stupeň VŠ (PhD.)
 2. Šablona ZP (tlačiť obojstranne)
  • formát B5
  • formát A4. Pri použití tejto šablóny musíte počítať s tým, že práca pri tlači v SCHK bude zmenšená na formát B5 a preto obrázky musia byť dostatočne veľké.
 3. Odovzdanie prác do AIS a na tlač do konca mesiaca máj 2019, spolu s dokumentmi na PO
 4. Dokumenty potrebné pre povolenie a vykonanie Obhajoby dizertačnej práce:
  • Žiadosť o povolenie obhajoby
  • Životopis
  • Publikačnú činnosť podpísanú študentom i školiteľom
  • Posudok vedúceho práce
  • List adresovaný dekanovi o návrhu oponentov, o dátume, hodine, mieste konania obhajoby a zložení komisie; časť listu týkajúca sa obhajoby práce môže byť predsedom OK doložená neskôr samostatným listom
  • Elektronicky excel s adresami oponentov 
  • Práce pre oponentov
  • Adresy inštitúcií pre zaslanie autoreferátu podľa spôsobu posielania autoreferátu (tlačená forma, alebo elektronická forma)
  • Autoreferát minimálne 1 ks tlačená forma pre archiváciu v osobnom spise študenta príp. viac, resp. elektronická verzia
  • Žiadosť o zmenu názvu, prípadne napísanie a obhájenie práce v inom ako štátnom jazyku predkladá študent iba ak je to aktuálne; zmenu názvu v AIS vykonáva vedúci práce
  • V prípade odloženia lehoty na zverejnenie, samozrejme treba doložiť aj žiadosť o predĺženie lehoty podpísanú študentom a odporúčanie vedúceho práce s jeho podpisom

Za aktuálnosť stránky zodpovedá: Tatiana Palatínusová (tatiana.palatinusova@stuba.sk)