Prejsť na obsah
Študenti

 Odborná prax pre 1. ročník Ing. štúdia

Upravené pokyny k absolvovaniu odbornej praxe v LS 2020/2021
Usmernenie o odbornej praxi študentov 1. ročníka Ing. štúdia

Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
   - verzia v SJ
   - verzia v AJ


Pravidlá pre uznávanie známok z predošlého štúdia

Pravidlá pre uznávanie známok z predošlého štúdia upravujú:

  1. Študijný poriadok FCHPT STU v Bratislave nasledovne: „Študentovi, ktorý v minulosti študoval na vysokej škole, môže na základe jeho žiadosti dekan uznať časti štúdia (akademický rok, semester, blok predmetov alebo jednotlivé predmety), ak od ich absolvovania neuplynulo viac než 5 rokov.“
  2. Metodické usmernenie k uznávaniu predmetov

    Študent, ktorý si chce dať uznať predmety z predošlého štúdia si podá písomnú žiadosť o uznanie predmetov na pedagogické oddelenie. Posúdením žiadostí je poverená prodekanka Reháková.

    Uznať predmet a zapísať známku do AIS bez absolvovania predmetu nemôže učiteľ predmetu.

    V prípade, že sa študent pokúsi dosiahnuť uznanie iným spôsobom ako je stanovené v Študijnom poriadku FCHPT STU v Bratislave a v Metodickom usmernení k uznávaniu predmetov, bude to klasifikované ako hrubé porušenie pravidiel s následným disciplinárnym konaním.

  3. Žiadosť o uznanie predmetov
  4. Príloha k žiadosti o uznanie predmetov

Informácie pre žiadateľov o priznanie sociálneho štipendia

Inštrukcie k podávaniu žiadostí pre pridelenie ubytovania a k rezerváciám izieb

Informácie o školnom

Za aktuálnosť stránky zodpovedá: Mgr. Katarína Šipeky (katarina.sipeky@stuba.sk)