Prejsť na obsah
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie

Oddelenie organickej chémie, katalýzy a petrochémietechnológie patrí k najstarším a, z hľadiska požiadavky chemickej a farmaceutickej praxe, k najdôležitejším oddeleniam FCHPT.  Svojím súčasným profilom nadväzuje na petrochemickú základňu organických látok, v mnohých smeroch je prepojením teoretickej organickej chémie a chemického inžinierstva. Pedagogika a výskum sú orientované na produkty a medziprodukty organickej technológie, najmä surovín a pomocných látok pre výrobu a spracovanie polymérov, farmaceutický priemysel, všeobecne biologicky aktívne látky (napr. agrochemikálie), farbivá a náterové látky a ďalšie chemické špeciality. Zabezpečuje výuku v bakalárskom štúdiu, výchovu špecialistov v odbore Organická technológia a petrochémia v inžinierskom a postgraduálnom štúdiu. Komplexnosť prípravy absolventov oddelenia sa na jednej strane odzrkadľuje na pomerne náročnom študijnom programe zamerania Technológia organických výrob, na strane druhej, absolventi katedry sú veľmi žiadaní praxou. Za svoje obdobie pôsobenia, od r. 1943, oddelenie vychovalo viac ako 1100 absolventov a cca 100 poslucháčov absolvovalo vedeckú prípravu. Absolventi oddelenia zastávajú najnáročnejšie funkcie v chemickom priemysle, vrátane riaditeľov veľkých podnikov, ako i posty významných vedeckých pracovníkov a akademických funkcionárov. Vďaka intenzívnej spolupráci s praxou a úspešnosti riešení má oddelenie pomerne dobre vybavené laboratóriá a je uznávaným vedeckovýskumným pracoviskom pre vývoj a technologické rozpracovanie nových výrobných procesov.