Prejsť na obsah
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie

Existencia Oddelenia organickej technológie začala 1. januára 1943, kedy v rámci Chemickotechnologickej fakulty začal fungovať Ústav chemickej technológie látok organických. V roku 1950 spojením Ústavov: organickej chémie, chemickej technológie látok organických, a technológie palív a minerálnych olejov vznikla Katedra organickej chémie a technológie, ktorá sa o dva roky neskôr rozdelila na Katedru organickej chémie a Katedru organickej technológie. V roku 1956 bolo na katedre zriadené Laboratórium organickej analýzy, ktoré sa v roku 1961 pričlenilo s pracovníkmi i so zariadením ku Katedre analytickej chémie. V tom istom roku sa oddelilo aj garbiarstvo, ktoré sa stalo základom Katedry technológie kože a vody. V roku 1964 sa odčlenilo oddelenie plastických látok, z ktorého sa vytvorila Katedra chemickej technológie polymérov.

Orientovanie pedagogiky i výskumu katedry bolo najskôr pomerne široké - zamerané na petrochémiu, organickú a farmaceutickú technológiu, makromolekulové látky - prírodné i syntetické, a ich spracovanie. Po odčlenení oddelenia plastických látok v roku 1964 sa, popri liečivách, zvýšený dôraz kládol aj na petrochémiu, čo sa prejavilo i zriadením detašovaného pracoviska vo Výskumnom ústave pre petrochémiu v Novákoch, ktoré fungovalo do roku 1992. Aj vďaka rutinnému využívaniu výpočtovej techniky, sa od roku 1980 výrazne posilnil chemickoinžinierský profil katedry. V deväťdesiatych rokoch sa katedra začala profilovať vyváženým spôsobom v smere vývoja nových, najmä katalytických, výrobných postupov a návrhu technologických zariadení na realizáciu týchto postupov, až po podklady typu "Basic engineering". Súčasné zameranie je na produkty a medziprodukty organickej technológie, najmä surovín a pomocných látok pre výrobu a spracovanie polymérov, farmaceutický priemysel, a všeobecne na biologicky aktívne látky.

Počas celého obdobia svojej existencie má Katedra organickej technológie rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu, čo je dokumentované stážami pracovníkov, publikačnou aktivitou, aj medzinárodnými projektmi.