Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov

Doktorandi majú možnosť študovať anglický jazyk formou voliteľných seminárov odborného jazyka pre doktorandské štúdium. V týždennej výmere sú to dve vyučovacie hodiny počas dvoch až troch semestrov. Semináre sú zamerané na zdokonalenie prezentačných zručností doktorandov v písomnej aj ústnej forme a na oboznámenie sa s typickými charakteristikami odborného štýlu. V závere štúdia doktorandi povinne absolvujú komisionálne preskúšanie, v priebehu ktorého obhajujú výsledky svojej vedeckej práce. Externí doktorandi, ktorí nenavštevovali semináre budú preskúšaní z predpísanej literatúry (+ 100 strán odbornej literatúry podľa vlastného výberu)  podľa dohody s Ing. Máriou Vrábelovou. Upozorňujeme, že je povinnosťou doktorandov vykonať dizertačnú skúšku vrátane jazykovej skúšky do 18 mesiacov od zahájenia doktorandského štúdia. Doktorand môže  okrem doktorandského seminára navštevovať ktorýkoľvek seminár denného štúdia (po dohovore s vyučujúcim), resp. využívať konzultačné hodiny jednotlivých učiteľov oddelenia.

Študijná literatúra :

V skupine “ pokročilí”:

Barbara and Marcin Otto: Sledujeme Zpravodajství v angličtine, nakladateľstvo Fragment, 1998 ISBN 80-7200-511-1 česká verzia

V skupine “mierne pokročilí”:

1. McCarthy, Felicity Odell: Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, Units: 3,4,5,7,10,11,12,15,20,24,26,27,29,30,33,34,35,37,38,41,42,44,47,48,49,50.

 2. Tamzen Armer: Cambridge English for Scientists, Series: Professional English, CUP

Predmet anngličtina je povinný pre všetkých , ktorí  ho maju predpísaný alebo si  ho vybrali. Dochádzka na semináre predmetu Cudzí jazyk pre PGŠ je povinná. Zápočet sa udeľuje na  základe  aktívnej účasti na seminároch.

Informacie o skúške:

  • Na každú skúškový termín sa môžu prihlásiť maximálne traja študenti 
  • Na skúšku pozvite Vášho školiteľa, ktorý bude členom skúšobnej komisie, vypočuje si Vašu prezentáciu, zadá kvalifikované otázky a odobrí Vaše štúdium, podpíše Vaše vysvedčenie. Ak školiteľ bude toho názoru, že Vaša prezentácia v angličtine je dostatočná, ďalší členovia komisie budú súhlasiť s kladným výsledkom skúšky. Výnimku tvoria prípady, keď študent nevie obhájiť vlastný výskum, robí základné chyby a komisia neodsúhlasí skúšku pre jazykovú nespôsobilosť.
  • Na skúšku sa prihláste na nástenke pred Oddelením jazykov  písomne na určitý termín, budete musieť uviesť svoje meno, mailový  a telefonický kontakt na Vás;   a na sekretariáte oddelenia najneskôr 3 dni pred skúškou. Aby sekretárka pripravila vysvedčenie na Vaše meno budete musieť:

1. Vyplniť dokument Protokol (dá sa stiahnuť aj na stránke OJ).  Pozorne vyplňte údaje v Protokole, hlavne o školiteľovi a oblasti, ktorú študujete (číselný kód),

2.  Doložiť svoj Abstract (príklad na stránke OJ) 

Termíny vypisuje vedúca oddelenia jazykov (magdalena.horakova@stuba.sk).