Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov

Doktorandi majú možnosť študovať anglický jazyk formou voliteľných seminárov z odborného jazyka pre doktorandské štúdium. V týždennej výmere sú to dve vyučovacie hodiny počas dvoch až troch semestrov. Semináre sú zamerané na zdokonalenie prezentačných zručností doktorandov v písomnej aj ústnej forme a na oboznámenie sa s typickými charakteristikami odborného štýlu. V závere štúdia doktorandi povinne absolvujú komisionálne preskúšanie, v priebehu ktorého obhajujú výsledky svojej vedeckej práce. Externí doktorandi, ktorí nenavštevovali semináre budú preskúšaní z predpísanej literatúry (+ 100 strán odbornej literatúry podľa vlastného výberu) podľa dohody s Ing. Máriou Vrábelovou.

Upozorňujeme, že je povinnosťou doktorandov vykonať dizertačnú skúšku vrátane jazykovej skúšky do 18 mesiacov od zahájenia doktorandského štúdia. Doktorand môže okrem doktorandského seminára navštevovať ktorýkoľvek seminár denného štúdia (po dohovore s vyučujúcim), resp. využívať konzultačné hodiny jednotlivých učiteľov oddelenia.

Študijná literatúra:

V skupine “pokročilí”:

McCarthy, Felicity Odell: Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press

Tamzen Armer: Cambridge English for Scientists, Series: Professional English, CUP

Výber materiálov je aktualizovaný vždy na začiatku semestra.

V skupine “mierne pokročilí”:

Barbara and Marcin Otto: Sledujeme Zpravodajství v angličtine, nakladateľstvo Fragment, 1998 ISBN 80-7200-511-1 česká verzia

Výber materiálov je aktualizovaný vždy na začiatku semestra.

Predmet angličtina je povinný pre všetkých, ktorí  ho majú predpísaný alebo si ho vybrali. Dochádzka na semináre predmetu Cudzí jazyk pre PGŠ je povinná. Zápočet sa udeľuje na základe aktívnej účasti na seminároch.

Informácie o skúške:

  • Na každý skúškový termín sa môžu prihlásiť maximálne traja študenti 
  • Na skúšku pozvite Vášho školiteľa, ktorý bude členom skúšobnej komisie, vypočuje si Vašu prezentáciu, zadá kvalifikované otázky a odobrí Vaše štúdium, podpíše Vaše vysvedčenie. Ak školiteľ bude toho názoru, že Vaša prezentácia v angličtine je dostatočná, ďalší členovia komisie budú súhlasiť s kladným výsledkom skúšky. Výnimku tvoria prípady, keď študent nevie obhájiť vlastný výskum, robí základné chyby a komisia neodsúhlasí skúšku pre jazykovú nespôsobilosť.
  • Na skúšku sa prihláste na nástenke pred Oddelením jazykovpísomne na určitý termín, budete musieť uviesť svoje meno, mailový  a telefonický kontakt na Vás; a na sekretariáte oddelenia najneskôr 3 dni pred skúškou. K vystaveniu vysvedčenia o absolvovanej doktorandskej skúške je potrebné:
  1. Vyplniť dokument Protokol (dá sa stiahnuť aj na stránke OJ).  Pozorne vyplňte údaje v Protokole, hlavne o školiteľovi a študijnom odbore (číselný kód).
  2. Doložiť Abstrakt dizertačnej práce (príklad na stránke OJ)