Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov

Oddelenie jazykov zabezpečuje výučbu týchto jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk. Obsahom vyučovania jazyka je rozvoj všeobecných jazykových zručností so zameraním na špecifické využitie angličtiny ako prostriedku komunikácie vo vede a technike, na získanie informácií a prezentáciu vlastného výskumu, výrobku, atď. Dlhodobým cieľom štúdia anglického jazyka na FCHPT je umožniť všetkým absolventom fakulty získať takú úroveň vedomostí a zručností, aby dokázali predniesť podstatnú časť svojej diplomovej práce v anglickom jazyku v priebehu štátnych skúšok a obhajoby diplomovej práce.