Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov

Oddelenie jazykov zabezpečuje výučbu odbornej komunikácie v anglickom jazyku pre všetky študijné odbory na FCHPT STU a slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Obsahom vyučovania anglického jazyka je rozvoj všeobecných jazykových zručností so zameraním na špecifické využitie angličtiny ako prostriedku komunikácie vo vede a technike, na získanie informácií a prezentáciu vlastného výskumu, výrobného postupu a pod. Dlhodobým cieľom štúdia anglického jazyka na FCHPT je umožniť všetkým absolventom fakulty získať takú úroveň vedomostí a zručností, aby dokázali prezentovať podstatnú časť svojej záverečnej práce v anglickom jazyku a zvládnuť komunikačné situácie na zahraničných študijných pobytoch.