Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov

Každý študent je povinný absolvovať v bakalárskom štúdiu predmet Technická angličtina. Obsahom vyučovania odborného jazyka je ďalší rozvoj všeobecných jazykových zručností so zameraním na špecifické využitie angličtiny ako prostriedku komunikácie vo vede a technike, na získanie informácií a na prezentáciu vlastného výskumu, výrobného postupu, a pod. Na záver štúdia odborného jazyka v predmete Technická angličtina I a II študenti vypracujú poster, ktorý prezentujú a argumentačne sa zúčastňujú na diskusii na prezentovanú tému. Každoročne sa študenti zapájajú do fakultnej súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti o najlepšiu prezentáciu a obhajobu odbornej témy. Oddelenie jazykov pozýva do poroty zástupcov a jazykovo kompetentných odborníkov z iných oddelení FCHPT STU. Do publika každoročne pozývame študentov bratislavských gymnázií, perspektívnych záujemcov o štúdium na FCHPT STU.

Okrem spomínaných foriem povinného štúdia Oddelenie jazykov FCHPT ponúka viaceré možnosti výberu z odporúčaných rozširujúcich foriem štúdia jazykov, napr. prípravné kurzy pre začiatočníkov, doučovacie kurzy pre rôzne úrovne jazykových znalostí a komunikačných zručností študentov, voliteľné kurzy nemeckého a ruského jazyka podľa záujmu študentov v danom školskom roku. V uvedených formách štúdia sa môžu zdokonaľovať aj pracovníci STU. Dlhodobým cieľom štúdia anglického jazyka na FCHPT je umožniť všetkým absolventom fakulty získať takú úroveň vedomostí a zručností, aby dokázali predniesť a obhájiť svoju záverečnú prácu v anglickom jazyku.

Výučba všetkých predmetov môže prebiehať v prezenčnej aj online forme, alebo hybridnej forme.