Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov
Každý študent je povinný absolvovať v bakalárskom štúdiu výučbu z predmetu Technická angličtina. Obsahom vyučovania odborného jazyka je ďalší rozvoj všeobecných jazykových zručností so zameraním na špecifické využitie angličtiny ako prostriedku komunikácie vo vede a technike, na získanie informácií a prezentáciu vlastného výskumu, výrobku, atď. Na záver štúdia odborného jazyka na pokročilej úrovni študenti vypracúvajú poster, prezentujú a obhajujú ho, argumentačne sa zúčastňujú na diskusii o prednesených posteroch. Každoročne sa študenti katedry zapájajú do fakultnej Študentskej vedeckej a odbornej činnosti súťažou o najlepší návrh a obhajobu posteru na odbornú tému. Do poroty katedra pozýva zástupcov Britskej rady, jazykovo kompetentných odborníkov z iných katedier a fakúlt STU. Zo strany študentov je o súťaž široký záujem. Okrem spomenutých foriem povinného štúdia Oddelenie jazykov FCHPT poskytuje viaceré možnosti výberu z odporúčaných foriem štúdia, napr. prípravné kurzy pre začiatočníkov, doučovacie kurzy pre rôzne úrovne jazykových znalostí a rečových zručností študentov, nemecký jazyk, ruský jazyk, podľa záujmu študentov v danom školskom roku. Uvedené formy štúdia môžu navštevovať aj pracovníci STU. Dlhodobým cieľom štúdia anglického jazyka na FCHPT je umožniť všetkým absolventom fakulty získať takú úroveň vedomostí a zručností, aby v rámci štátnic dokázali predniesť a obhájiť časť svojej diplomovej práce v anglickom jazyku.