Prejsť na obsah
Výskum

ID: 200/2016  VK: DOCENT,  ODBOR: 4.1.22 biochémia, OD: 01.02.2017, NA: Ústav biochémie a mikrobiológie
Víťaz VK: Doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.

ID: 214/2016 VK: DOCENT, ODBOR: 5.2.14, OD: 12.01.2017, NA: Ústav Informatizácie, automatizácie a matematiky
Víťaz VK: Doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. 

Výberové konanie ID: 179/2016 -  výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta odborného asistenta v študijnom odbore 5.2.22 chémia a technológia požívatín  na Ústave potravinárstva a výživy na FCHPT STU.
Víťaz VK: Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.  

Výberové konanie:
 1 funkčné miesto: Riaditeľ na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU
Víťaz VK: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.  

Výberové konanie:
 na obsadenie miesta odborný asistent pre študijný odbor 4.1.15.  na Ústave anorganickej chémie na Oddelení anorganickej chémie s nástupom od 01.12.2016.
Víťaz VK: Ing. Miroslav Tatarko, PhD. 

Výberové konanie:
1 funkčné miesto:  profesora pre študijný odbor 5.2.18 chemické technológie na Ústave  chemického a enviromentálného inžinierstva  FCHPT STU.  Predpokladaný termín nástupu:  01.12.2016
Víťaz VK: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.  

Výberové konanie: 1 funkčné miesto:  docent pre študijný odbor 4.1.15 anorganická chémia  na Ústave anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU
Víťaz VK: doc. Ing. Vladimír Jorík, CSc.      

Výberové konanie: 
2
 funkčné miesta:  docent pre študijný odbor 5.2.18 chemické technológie na Ústave  chemického a enviromentálného inžinierstva  FCHPT STU. Predpokladaný termín nástupu:  01.02.2017
Víťaz VK: prof. Ing. Igor Bodík, PhD. 
Víťaz VK: 
prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.     

Výberové konanie: 1 funkčné miesto:  docent pre študijný odbor 5.2.17 chemické technológie na Ústave  chemického a enviromentálného inžinierstva  FCHPT STU. Predpokladaný termín nástupu:  01.02.2017
Víťaz VK: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD. 

Výberové konanie: 1 funkčného miesto:  odborný asistent v študijnom odbore 5.2.22 chémia a technológia požívatín  na Ústave potravinárstva a výživy na FCHPT STU. Predpokladaný termín nástupu: 1.01.2017 Víťaz VK: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.  

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúci oddelenia pre Oddelenie jazykov s nástupom od 01.11.2016.
Víťaz VK: Mgr. Magdaléna Horáková

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúci oddelenia pre Oddelenie telesnej výchovy a športu  s nástupom od 01.11.2016.
Víťaz VK: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. 

Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta odborného asistenta v študijnom odbore 5.2.17 Chemické inžinierstvo na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU s nástupom od 01.12.2016 
Víťaz VK: Ing. Marek Blahušiak, PhD.