Prejsť na obsah
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie

Oddelenie organickej chémie ponúka možnosť získať vzdelanie a odbornosť špičkového organického chemika potrebného hlavne vo farmaceutickom, kozmetickom a potravinárskom priemysle. Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktoré je ukončené štátnou skúškou a získaním titulu Ing., je u nás možné ďalej pokračovať na doktorandskom štúdiu v odbore organická chémia. Náš absolvent je inžinier so širokým technologickým základom, ktorý ovláda techniky práce organickej, analytickej, fyzikálnej a anorganickej chémie, ako aj chemickej informatiky. Je schopný posúdiť z chemického hľadiska nízko-molekulové organické suroviny, urobiť ich delenie na chemické indivíduá, určiť ich štruktúru, vytypovať vhodné reakcie pre ich zužitkovanie cestou chemickej premeny, navrhnúť a uskutočniť syntézu cielenej organickej zlúčeniny (napr. prírodnej látky resp. jej analógov). Je schopný pri navrhovaní výrobných postupov na syntézu organických zlúčenín v spolupráci s organickými technológmi navrhnúť chemickú koncepciu výrobného procesu vo forme laboratórnych podkladov pre aplikovaný a realizačný výskum. Naši pedagógovia získali skúsenosti na prestížnych zahraničných univerzitách ako University of Cambridge, University of Oxford, Emory University Atlanta, Technische Universität München, Universität Stuttgart, ETH-Zürich, Université Paris-Sud. Mnohí z nich nazbierali bohaté praktické skúsenosti na niekoľkomesačných až niekoľkoročných pobytoch v zahraničných farmaceutických spoločnostiach ako Boehringer-Ingelheim Pharma KG, Degussa AG, Hoffmann-La Roche Ltd., Bayer AG, Syngenta AG. Pod vedením týchto odborníkov sa každý študent spolupodieľa na riešení mnohých projektov a programov, medzi nimi aj operačný program Výskum a vývoj podporovaný EU, čo umožňuje pracovať na tých najmodernejších prístrojoch. V rámci oddelenia sú vybudované Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie I a II, Centrum excelentnosti pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv a Centrum excelentnosti bezpečnostného výskumu. Neoddeliteľnou súčasťou oddelenia organickej chémie je detašované pracovisko pri farmaceutickej spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. Hlohovec, ktoré vyškolilo už viac ako 90 absolventov inžinierskeho štúdia. Okrem možnosti zamestnania na domácom trhu práce sa môže oddelenie pochváliť so stálym alebo dlhodobým pôsobením našich absolventov v zahraničí (Actelion Pharmaceuticals Ltd., Švajčiarsko; DSM Fine Chemicals Austria, Rakúsko). V prípade záujmu dozvedieť sa viac o študijnom programe alebo o profilových predmetoch, kontaktnými osobami sú prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. a Ing. Angelika Lásiková, PhD.