Prejsť na obsah
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín administruje inžiniersky študijný program Výživa a hodnotenie kvality potravín. Členovia oddelenia vyučujú viaceré predmety v bakalárskych študijných programoch (Základy výživy člo veka, Toxikológia, Chémia potravín, Analýza potravín, Mikrobiológia potravín a kozmetiky, vrátane príslušných laboratórnych cvičení) pokrývajúcich oblasti výživy, potravinárstva a hodnotenia kvality a bezpeč nosti potravín.
V inžinierskom štúdiu garantujú výučbu predmetov cudzorodé látky v potravinách, potravinárska mikrobiológia, potravinárska hygiena, reakčné mechanizmy v potravinách, dietológia, výživa a imunita, fyziológia a patofyziológia ľudskej výživy, potravinárska legislatíva a príslušných laboratórnych cvičení či seminárov.
Cieľom študijného programu Výživa a hodnotenie kvality potravín je poskytnúť teoretické poznatky a praktické zručnosti tak, aby na ich základe boli absolventi pripravení zaujať dôležité posty v potravinárskom priemysle pri výrobe, hodnotení, riadení kvality a bezpečnosti potravín. Absolventi tohto odboru sa v podobnom duchu môžu uplatniť v zariadeniach verejného stravovania, úradnej kontroly potravín (ŠVPS, ÚVZ), v potravinárskom výskume a vývoji alebo v oblasti obchodu.