Prejsť na obsah
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Oddelenie sa svojím zameraním podieľa na výučbe 3-ročného bakalárskeho a 5-ročného inžinierskeho štúdia v odbore Potravinárstvo. Toto štúdium je koncipované tak, aby poskytlo potrebné teoretické a praktické základy pre osvojenie si vedeckých poznatkov súvisiacich so špecializáciou Výživa a hodnotenie potravín.

Jej pedagogicko-výskumná náplň je zameraná predovšetkým na chémiu potravín, analýzu potravín, potravinársku mikrobiológiu a ďalšie príbuzné potravinárske oblasti/predmety. Výučba sa sústreďuje do 3. ročníka bakalárskeho a do 4. a 5. ročníka inžinierskeho štúdia. Hlavným cieľom je rozvíjať a poskytnúť teoretické i praktické znalosti potrebné pre úspešné zvládnutie potravinárskej problematiky tak celkove, ako i z hľadiska potrieb jednotlivých potravinárskych technológií.

Významnou súčasťou aktivít oddelenia je vedeckovýskumná činnosť, ktorá sa uskutočňuje v úzkej spolupráci s inými pracoviskami, predovšetkým s ďalšími potravinársky orientovanými oddeleniami. Zameriava sa na optimalizáciu fyzikálno-chemických a biologických faktorov významných pre zvyšovanie výživovej a senzorickej hodnoty potravín. Zahrňuje štúdium podmienok rozvoja potravinársky dôležitých mikroorganizmov, štúdium dynamiky chemickej skladby a výživovej hodnoty potravín a rozvoj a aplikáciu analytických a ďalších metód využívaných pri hodnotení potravín.

Cieľom oddelenia je poskytnúť poslucháčom potravinárstva potrebné teoretické i praktické znalosti požadované pre zvládnutie nasledovného štúdia potravinárskej technológie.