Prejsť na obsah
Ústav analytickej chémie

VEGA - Scientific Grant Agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 2/0033/14
Title (sl.): Aldoketoreduktázy v chronických ochoreniach - in silico modelovanie významných enzýmov a ich komplexov s indolovými derivátmi
Title (eng.): Aldo-keto reductases in chronic diseases - in silico modeling of significant enzymes and their complexes with indole derivatives
Project duration: 2014 - 2017
Responsible person: Ing. Pavel Májek, PhD.

VEGA - Scientific Grant Agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0573/14
Title (sl.): Vývoj a využitie jednokolónových, viackolónových a viacrozmerných GC systémov v štúdiu mechanizmu chirálnych separácií ako perspektívnych metód na analýzu enantiomérov prchavých organických zlúčenín v zložitých matriciach
Title (eng.): Development and use of single-column, multidimensional and comprehensive GC systems in study of chiral separation mechanisms and as perspective method for analysis of enantiomers of volatile organic compounds in complicated matrices
Project duration: 2014 - 2017
Responsible person: Assoc. Prof. Ivan Špánik, PhD.

VEGA - Scientific Grant Agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Project Code: 1/0489/16
Title (sl.): Analyticko-chemické (bio)senzory a testy ako alternatíva biologických skúšok toxicity
Title (eng.): Analytical and chemical (bio)sensors and tests as an alternative to biological toxicity assays
Project duration: 2016 - 2019
Responsible person: Assoc. Prof. Ľubomír Švorc, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-15-0455
Title (sl.): Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2
Title (eng.): Pharmacological intervention in glucose-toxicity in type 2 diabetes
Project duration: 2016 - 2020
Responsible person: Ing. Pavel Májek, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-15-0455
Title (sl.): Ekologické analytické metódy na sledovanie rezíduí pesticídov a na degradačné štúdie v potravinách a rastlinných materiáloch
Title (eng.): Ecological analytical methods for pesticide residues investigation and for degradation studies in food and plant materials
Project duration: 2017 - 2018
Responsible person: Assoc. Prof. Svetlana Hrouzková, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-15-0355
Title (sl.): Vývoj nových analytických metód pre určovanie pôvodu slovenských tokajských vín a ovocných destilátov
Title (eng.): The development of novel abalytical methods for determination of origin of slovakian tokaj wines and fruit distillates
Project duration: 2016 - 2020
Responsible person: Assoc. Prof. Ivan Špánik, PhD.

International Visegrad Fund - Scholarships

Project Code: 51601515
Title (sl.): Vyšehrad/V4EaP štipendium - Liudmyla Khvalbota
Title (eng.): Visegrad/V4EaP Scholarship - Ms. Liudmyla Khvalbota
Project duration: 2016 - 2017
Responsible person: Assoc. Prof. Ivan Špánik, PhD.

H2020: SC1 - Health, Demographic Change and Wellbeing

Project Code: 733032
Title (sl.): Európska iniciatíva ľudského biomonitoringu
Title (eng.): European Human Biomonitoring Initiative
Project duration: 2017 - 2021
Responsible person: Assoc. Prof. Ivan Špánik, PhD.

National Programme of Official Development Aid of Slovakia

Project Code: 733032
Title (sl.): Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej smernice o vode
Title (eng.): Harmonization of analytical methods used in the National Environmental Agency of Georgia with the requirements of the Water Framework Directive
Project duration: 2017 - 2017
Responsible person: Assoc. Prof. Ivan Špánik, PhD.

The Programme Supporting Young Scientists

Project Code:
Title (sl.): Nové pokročilé materiály vo vývoji rýchlych a ekologických postupov sledovania pesticídov v potravinách a v prevencii kontaminácie životného prostredia
Title (eng.): New advanced materials in the development of rapid and ecological practices of monitoring of pesticides in food and in the prevention of the contamination of the environment
Project duration: 2015 - 2017
Responsible person: Ing. Agneša Szarka, PhD.