Prejsť na obsah
Ústav analytickej chémie

Analytická chémia je jedným zo základných predmetov na fakulte, ktorý Ústav analytickej chémie zabezpečuje pre všetky bakalárske študijné programy. V rámci bakalárskeho štúdia ústav takisto vyučuje predmet Analytické metódy v klinickej praxi. Študenti sa aktívne zapájajú do výskumných projektov, ktoré prebiehajú v laboratóriách ústavu a to prostredníctvom početných bakalárskych prác vo všetkých oblastiach analytickej chémie.
V rámci inžinierskych študijných programov ústav zaisťuje takmer všetky výučbové aktivity študijného programu Technická chémia v zameraní Analytická chémia. Okrem toho sa podieľa na vyučovacích aktivitách ďalších inžinierskych študijných programov. Štúdium Technickej chémie spája teoretické a praktické aspekty analytickej, anorganickej, organickej a fyzikálnej chémie. V rámci vlastnej Analytickej chémie sa zaoberá poznatkami o rôznych separačných metódach, elektroanalytickej chémii, atómovej a molekulárnej spektroskopii, bioanalytickej chémii a chemometrii a takisto poznatkami o stopovej analýze, komplexnej analýze vzoriek organického a biologického pôvodu a klinickej a environmentálnej analýze.
V doktorandskom štúdiu ústav garantuje doktorandský študijný program Analytická chémia. Doktorandské štúdium analytickej chémie je zamerané na vývoj nových analytických postupov a teoretických prístupov v oblasti moderných separácií látok, elektroanalytických a spektroskopických metód analýzy, chemometrie a všeobecné aspekty analytickej chémie. Absolvent postgraduálneho štúdia je odborníkom v analytickej chémii, ktorý ovláda metódy vedeckej práce a tvorivo pristupuje k vývoju analytických metód.

Ústav v rámci programu Erasmus spolupracuje s niekoľkými zahraničnými univerzitami a podieľa sa na výmenných pobytoch študentov.

Elektronické učebnice

 

Analytická chémia I

   

Analytická chémia II

   

Laboratórne cvičenie z Analytickej chémie