Prejsť na obsah
Ústav analytickej chémie

Odborný e-seminár  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie

V čase, keď nás zákerný vírus vyhnal z bezpečia našich laboratórií, sme sa rozhodli dať priestor našim študentom všetkých typov štúdia na to, aby mohli prezentovať výsledky svojho výskumu, inovatívne zistenia, vedecké štúdie a informácie z rešeržnej práce, ktoré získali za ostatný rok. Samozrejme, seminár sa bude konať z pohodlia domova formou videokonferencie. Odborný e-seminár Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie sa u nás uskutoční historicky prvýkrát. Držíme si palce, aby internetové spojenie dňa 11. 6. 2020 fungovalo a bude priestor aj na on-line diskusiu o zámeroch a plánoch našich mladých analytikov v ďalšom výskume. Tešíme sa, že hoci budeme rozptýlení po celom Slovensku, stretneme sa virtuálne na Ústave analytickej chémie.


Výučba laboratórnych cvičení počas pandémie

 Výučba Laboratórnych cvičení z analytickej chémie 1 prebieha od začiatku marca 2020 dištančnou formou. V tejto novej forme vyučovania sme chceli čo najviac pomôcť študentom so zvládnutím učiva, poskytnúť vhodné materiály na samoštúdium a podporu, aby laboratórne cvičenia zvládli aj distančnou formou štúdia. Keď nie je možné tento semester vykonávať laboratórne cvičenia z analytickej chémie (odmerná analýza) v laboratóriách, pracovníci ústavu analytickej chémie sa rozhodli, že študentom druhého ročníka bakalárskeho štúdia poskytnú namerané dáta, ktoré môžu ďalej spracovávať a vyhodnocovať. Prichystali sme viaceré varianty vstupných údajov, potrebných na následné výpočty a odovzdanie protokolov z laboratórnych cvičení. Okrem toho sme pripravili videonávody k jednotlivým laboratórnym prácam, ktoré si študenti mohli prezrieť na konkrétnom linku. Obsahovali názornú ukážku jednotlivých krokov postupu práce od váženia, prípravy roztokov, ďalej cez pracovnú techniku a konkrétne postupy pri jednotlivých úlohách a odmerných stanoveniach. Spoločne s videonávodmi sme poskytli študentom prezentácie k jednotlivým metódam a úlohám odmernej analýzy aj s komentárom a dovysvetlením danej tematiky. Videá aj prezentácie sa tešia obľube u študentov a dôslednejšie ich pripravia zvládnuť distančnú formu vyučovania laboratórnych cvičení z analytickej chémie.


Svetlana Hrouzková - hosť nočnej pyramídy, 11. marca 2020


Naše bakalárky úspešné v grantovej výzve Inovátor 2019

Úspešným príkladom toho, ako vedieme študentov k získavaniu skúseností s podávaním a riešením projektov, je grantová výzva Inovátor 2019, do ktorej sa v apríli tohto roka zapojili naše mladé (vtedy boli ešte len tretiačky v bakalárskom stupni štúdia) študentky Nikola Kubasová a Martina Micháliková pod vedením školiteľky doc. Ing. Svetlany Hrouzkovej, PhD. Veci nabrali rýchly spád. Navrhnuté témy a plány riešenia s témami Stanovenie rezíduí pesticídov v mlieku novými ekologickými analytickými metódami (N. Kubasová) a Sledovanie dedičných metabolických porúch novorodencov (M. Micháliková) sa hodnotiacej komisii natoľko zapáčili, že AXA Nadačný fond v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlásili naše študentky medzi víťazmi súťaže a podporili ich inovátorské projekty. Nastalo obdobie riešenia projektov, výskum v laboratóriách, prezentovane výsledkov a podávanie záverečnej odbornej a finančnej správy. Celú story máme úspešne za sebou, aktuálne už bola Nadáciou prijatá záverečná správa s pozitívnym hodnotením. Mladým vedkyniam prajeme veľa síl do ďalšieho výskumu a veríme, že budú nasledovať ďalšie úspešne riešené projekty našich študentov!

Nikola Kubasová
Nikola Kubasová
Martina Michalíková
Martina Michalíková

Študenti a pracovníci ústavu na prednáške prof. F. Lisdata

Chemické interakcie biomolekúl patria k mimoriadne aktuálnym témam súčasného biochemického a bioanalytického záujmu s dopadom na biomedicínske poznanie a zdravie človeka. Prednáška popredného nemeckého bioelektrochemika profesora Dr. Freda Lisdata z Technickej univerzity aplikovaných vied vo Wildau, konaná na FCHPT 24. novembra 2019 v rámci cyklu Heyrovský-Ilkovič-Nernst Lecture, vyvolala záujem a odozvu prítomných študentov a pracovníkov ústavu. Pod názvom „Label-Free Sensing Strategies Using Impedance Spectroscopy, SPR and Protein Electrochemistry“ prednáška poskytla informácie o modernej kombinácii voltampérometrických a impedimetrických biosenzorov a neznačkových techník doplnených štúdiom povrchovej plazmónovej rezonancie a názorne priblížila možnosti sledovania asociácie najmä nukleových kyselín a proteínov ako aj enzymatických konverzií s využitím v palivových článkoch. Prof. Lisdat pozval študentov a pracovníkov fakulty k vzájomnej výmene pobytov a spolupráci v budúcnosti.


Prednáška prof. Zuzany Zajíčkovej z Barry University na Floride v USA

V pondelok 28. 10. 2019 navštívila Ústav analytickej chémie naša bývalá absolventka prof. Zuzana Zajíčková, PhD. Po ukončení štúdia na našom ústave prof. Zajíčková pokračovala v doktorandskom štúdiu na Florida Atlantic University, Boca Raton, USA. Zároveň nastúpila na Barry University, Miami Shores, Florida, USA, kde sa postupne prepracovala od vedecko výskumného pracovníka až na pozíciu profesora, a v súčasnosti na vedúcu Physical Sciences Department. Na Barry University vedie výskum v oblasti separačných techník podporovaný National Science Foundation. Šesť rokov spolupracovala s Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), California, USA, kde spolupracovala s profesorom F. Švecom, riaditeľom „The Molecular Foundry Institute“. Tento semester ako štipendista Fulbrigthovej komisie robí výskum na Katedre Analytickej Chémie na Farmaceutickej Fakulte Karlovej Univerzity v Hradci Králové. Počas svojho pobytu na STU sa prof. Zajíčková stretla so študentami prvého a druhého ročníka inžinierskeho štúdia, oboznámila ich s výskumnými aktivitami v oblasti monolitických materiálov a ich využití v separačných metódach na Barry University. Okrem toho sme prediskutovali možnosti spolupráce medzi našimi pracoviskami.

 


Ocenenie Pre ženy vo vede

Tretí ročník súťaže Pre ženy vo vede, ktorú organizuje L'Oréal Slovensko v spolupráci s organizáciou UNESCO, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou akadémiou vied vyvrcholil 1. októbra 2019 slávnostným oceňovaním úspešných a talentovaných vedkýň. Medzi piatimi ocenenými finalistkami v kategórii vedkýň do 35 rokov bola aj Ing. Agneša Szarka, PhD. z Ústavu analytickej chémie FCHPT s projektom "Zaistenie bezpečnosti výživových doplnkov na báze rastlín". Nosnou myšlienkou súťaže L'Oréal-UNESCO je možnosť aj na Slovensku robiť špičkovú vedu v ktorej aj ženy môžu vynikať v odboroch vnímaných ako doména mužov.


Úspešné študentky na Chemickom zjazde

Vo Vysokých Tatrách sa 9. -13. septembra 2019 konalo významné podujatie 71. zjazd chemikov. Ústav analytickej chémie reprezentovali na zjazde viacerí kolegovia s pozvanými prednáškami a s prednáškami alebo posterovými prezentáciami v sekcii Analytická chémia. Významný úspech zaznamenali naše študentky, ktoré za svoje excelentné posterové prezentácie získali Cenu dekana FCHPT za najlepšiu vývesku:

- doktorandka Mgr. Olha Sarakhman s témou „Simultaneous Voltammetric Determination of Uric Acid and Caffeine at a Bare Thick Film Boron-doped Diamond Electrode“,

- Bc. Nikola Kubasová, ktorá je ešte len študentkou 1. ročníka inžinierskeho štúdia, s témou „Stanovenie rezíduí pesticídov v mlieku novými ekologickými analytickými metódami“.

Teší nás úspech našej mladej generácie a prajeme im veľa elánu do riešenia ďalších výskumných úloh!

Nikola Kubasová na 71. zjazde chemikov počas posterovej sekcieNikola Kubasová na 71. zjazde chemikov počas posterovej sekcie


Odišiel doc. Ing. Miroslav Čakrt, PhD.

20.septembra 2019 nás vo veku nedožitých 80 rokov opustil bývalý člen nášho pracoviska pán docent Čakrt, ktorý na fakulte pôsobil od skončenia vysokoškolského štúdia. Odišiel dobrý človek, ktorého sme mali radi a vážili si ho ako skúseného, kvalifikovaného a dôsledného pedagóga. Pôsobil vo všetkých formách výučby v základnom štúdiu, na špecializácii Analytická chémia a tiež v postgraduálnom štúdiu. Viedol početné diplomové práce, bol školiteľom vedeckých ašpirantov v odbore Analytická chémia a autorom vysokoškolských učebníc. Vo vedeckovýskumnej práci sa najprv orientoval na oblasť elektroanalytických metód a využitie fluorescenčnej spektrometrie. Výsledky výskumnej práce publikoval v desiatkach prác uverejnených vo vedeckých periodikách a formou prednášok na vedeckých konferenciách.

Po odchode do dôchodku doc. Čakrt spolupracoval s ústavom najmä formou oponentských posudkov a dobrými radami mladším kolegom. Napriek zdravotným problémom neraz našiel cestu a čas prísť na fakultu v dni všedné aj slávnostné pri predvianočných stretnutiach. Nešetril pritom jeho typickým dobrým slovom a úsmevom k svojim kolegom.

Odchodom pána doc. Ing. Miroslava Čakrta, PhD. strácame pracovne a ľudsky vzácneho človeka. Česť jeho pamiatke!


Vyšla nová učebnica Analytickej chémie

Kolektív autorov z Ústavu analytickej chémie vydal vo Vydavateľstve FCHPT STU prepracovanú učebnicu Analytickej chémie. Nové vydanie učebnice je upravené na základe ďalšieho vývoja študijného odboru a tiež aktualizovaných medzinárodne prijatých dokumentov. Autori spolu s ďalšími vyučujúcimi získali a zapracovali tiež spätnú informáciu z používania učebnice študentmi. Cieľom učebnice je poskytnúť informácie o princípoch a základoch analytických metód, príslušných experimentálnych zariadeniach a súčasných oblastiach použitia v praktických oblastiach výkonu chemickej analýzy.

Snahou bolo dodržať potrebnú rovnováhu medzi teoretickými a praktickými stránkami analytických metód, medzi „klasickými“ a „modernými“ metódami analýzy, medzi odberom a úpravou analytickej vzorky, medzi analytickým meraním a spracovaním a interpretáciou získaných dát. Učebnica tak predstavuje proces chemickej analýzy ako jeden celok.


Pamätná tabuľa profesorovi Ing. Dobroslavovi Prístavkovi

 

Dekan FCHPT STU prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. a prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. na pozvanie starostu obce Dačov Lom pána Štefana Škrabana odhalili 1. septembra 2019 pamätnú tabuľu profesorovi Ing. Dobroslavovi Prístavkovi, zakladateľovi Ústavu analytickej chémie SVŠT v r. 1941 a neskoršiemu prvému vedúcemu Katedry analytickej chémie Chemickej fakulty SVŠT  v r. 1950 až 1961. Pamätná tabuľa je umiestnená na budove bývalej evanjelickej školy, ktorú prof. Prístavka navštevoval, ako výraz úcty k vzácnemu občanovi obce a kraja. Text pamätnej tabule vyzdvihuje zásluhy prof. Prístavku o rozvoj analytickej chémie. Na odhalení pamätnej tabule sa zúčastnil tiež jeden z jej iniciátorov  doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc., príbuzní prof. Prístavku a veriaci a občania obce Dačov Lom.


Celosvetové uznanie doc. Ing. Ľubomírovi Švorcovi, PhD.

Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie (IUPAC) v rámci svojej celosvetovej aktivity na medzinárodnom stretnutí AMERICKEJ CHEMICKEJ SPOLOČNOSTI v Orlande zverejnila pri príležitosti 150. výročia vzniku periodickej tabuľky prvkov a 100. výročia IUPAC zoznam s názvom „PERIODICKÁ TABUĽKA MLADÝCH CHEMIKOV“. Mená a profily jednotlivých laureátov sú postupne zverejňované a celkovo bude takto ocenených 118 mladých chemikov z celého sveta. Výsledkom je periodická tabuľka, ktorá ukáže široké spektrum kariér, tvorivosti, výsledkov a odhodlania mladých potenciálnych lídrov v komunite chemikov v krajinách sveta.

S potešením oznamujeme, že vedecko-výskumný a pedagogický pracovník z Ústavu analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave, doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD., sa v celosvetovej konkurencii vynikajúcich mladých chemikov stal laureátom chemického prvku Európium (63): https://iupac.org/100/pt-of-chemist/#lubomir-svorc-eu. Kompletná PERIODICKÁ TABUĽKA MLADÝCH CHEMIKOV bude oficiálne zverejnená na Svetovom chemickom kongrese IUPAC v Paríži v júli 2019. Profil každého ‘Young Chemist Element’ chemika nájdete na stránke: https://iupac.org/100/pt-of-chemist/. Valné zhromaždenie OSN pri príležitosti 150. výročia „zrodu“ Periodickej tabuľky chemických prvkov (D.I. Mendelejev, 1869) vyhlásilo rok 2019 za Medzinárodný rok periodickej tabuľky chemických prvkov.

Doc. Ing. Ľubomírovi Švorcovi, PhD. týmto srdečne blahoželáme k významnému oceneniu v celosvetovom vedeckom priestore.


Ocenenia a pracovné úspechy

V závere roka udelil rektor STU prof. h.c. prof. Ing. R. Redhammer, PhD. profesorovi Jánovi Labudovi cenu Vedec roka STU 2018 v kategórii významný vedecký prínos. Prof. Labuda bol ocenený tiež Medailou Českej spoločnosti chemickej za vynikajúci príspevok k rozvoju elektroanalytickej chémie. Ing. Alena Manová, PhD. a Ing . Agnesa Szarka, PhD. získali vedecký kvalifikačný stupeň IIa ako vyjadrenie ich tvorivej spôsobilosti. Ing. Andrea Machyňáková, PhD. získala z Agentúry SlovakAid finančné prostriedky pre riešenie projektu s názvom „Zlepšenie kvality monitorovania existujúcich a nových zdrojov pitnej vody v kantóne Sarajevo“.

Ústav analytickej chémie organizuje odbornú prednášku konanú pri príležitosti udelenia hodnosti “doctor honoris causa” STU

Prof. Dr. Daniel W. Armstrong, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Texas at Arlington, USA na tému “Analytical Separations at Sensor Time Scales”.

Prednáška sa uskutoční 6. novembra 2018 o 14:00 hod. na FCHPT, Radlinského 9, v posluchárni CH13 na prízemí.

Srdečne pozývame!


Prednáška Prof. Claudia Alcaraz Zini z Brazílie “Unveiling wine aroma: a puzzling and enchanting challenge”

Ústav analytickej chémie  a odborná skupina Analytickej chémie SCHS organizujú odborný seminár s prednáškou Prof. Claudia Alcaraz Zini z Instituto de Química - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazília na tému “Unveiling wine aroma: a puzzling and enchanting challenge”.

Seminár sa koná 18. októbra 2018 o 14.00 hod. v zasadačke ústavu.

Záujemcov srdečne pozývame.


BRONZOVÁ MEDAILA Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. LABUDOVI

Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ V Košiciach pri príležitosti 55. výročia vzniku PF udelil prof. Ing. Jánovi Labudovi, DrSc. Bronzovú medailu za významný prínos k rozvoju Katedry analytickej chémie Ústavu chemických vied.

Blahoželáme!


PRÉMIA ZA TROJROČNÝ VEDECKÝ OHLAS DOC. ŠVORCOVI

Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, udelil v roku 2018 doc. Ing. Ľubomírovi Švorcovi, PhD. “Prémiu za trojročný vedecký ohlas” v kategórii prírodné a lekárske vedy ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za predchádzajúce tri roky.

Srdečne blahoželáme!


NAJLEPŠIA PUBLIKÁCIA STU 2016

V súlade s vyhlásenou výzvou o najlepšiu publikáciu v roku 2016 v kategórii 3: publikácia, ktorá bola publikovaná v rokoch 2014 - 2016 a mala najvyšší počet ohlasov podľa SCI, rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. ocenil doc. Ing. Ľubomíra Švorca, PhD. za publikáciu:

Ľ. Švorc, K. Kalcher: Modification-free electrochemical approach for sensitive monitoring of purine DNA bases: Simultaneous determination of guanine and adenine in biological samples using boron-doped diamond electrode, Sensors and Actuators B: Chemical 194, 332-342 (2014).

Srdečne blahoželáme!


Úspech v Súťaži o Cenu Karla Štulíka

V dňoch 8. a 9. februára 2017 sa konala na Juhočeskej Univerzite v Českých Budějoviciach súťaž o Cenu Karla Štulíka o najlepšiu prácu v odbore Analytická chémia pre študentov bakalárskeho a magisterského/inžinierskeho štúdia. Profesor Karel Štulík bol významný predstaviteľ analytickej chémie, vynikajúci vedec a pedagóg. V tomto roku sa konal jubilejný 20. ročník a z FCHPT STU v Bratislave o cenu zabojovali 3 študenti (Bc. Eva Brokešová, Bc. Katarína Nemčeková a Bc. Dušan Palacka) v náročnej konkurencii 21 študentov z viacerých českých a slovenských univerzít.

Študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia Bc. Dušan Palacka získal v tejto súťaži 3. miesto za prácu „Simple and rapid method utilizing dispersive liquid-liquid microextraction for alcohol-content samples analysis“. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

http://www.prf.jcu.cz/uchbch/o-cenu-karla-stulika2017/vyherci-souteze.html