Prejsť na obsah
Ústav analytickej chémie

Pamätná tabuľa profesorovi Ing. Dobroslavovi Prístavkovi

 

Dekan FCHPT prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. a prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. na pozvanie starostu obce Dačov Lom pána Štefana Škrabana odhalili 1. septembra 2019 pamätnú tabuľu profesorovi Ing. Dobroslavovi Prístavkovi, zakladateľovi Ústavu analytickej chémie SVŠT v r. 1941 a neskoršiemu prvému vedúcemu Katedry analytickej chémie Chemickej fakulty SVŠT  v r. 1950 až 1961. Pamätná tabuľa je umiestnená na budove bývalej evanjelickej školy, ktorú prof. Prístavka navštevoval, ako výraz úcty k vzácnemu občanovi obce a kraja. Text pamätnej tabule vyzdvihuje zásluhy prof. Prístavku o rozvoj analytickej chémie. Na odhalení pamätnej tabule sa zúčastnil tiež jeden z jej iniciátorov  doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc., príbuzní prof. Prístavku a veriaci a občania obce Dačov Lom.


Celosvetové uznanie doc. Ing. Ľubomírovi Švorcovi, PhD.

Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie (IUPAC) v rámci svojej celosvetovej aktivity na medzinárodnom stretnutí AMERICKEJ CHEMICKEJ SPOLOČNOSTI v Orlande zverejnila pri príležitosti 150. výročia vzniku periodickej tabuľky prvkov a 100. výročia IUPAC zoznam s názvom „PERIODICKÁ TABUĽKA MLADÝCH CHEMIKOV“. Mená a profily jednotlivých laureátov sú postupne zverejňované a celkovo bude takto ocenených 118 mladých chemikov z celého sveta. Výsledkom je periodická tabuľka, ktorá ukáže široké spektrum kariér, tvorivosti, výsledkov a odhodlania mladých potenciálnych lídrov v komunite chemikov v krajinách sveta.

S potešením oznamujeme, že vedecko-výskumný a pedagogický pracovník z Ústavu analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave, doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD., sa v celosvetovej konkurencii vynikajúcich mladých chemikov stal laureátom chemického prvku Európium (63): https://iupac.org/100/pt-of-chemist/#lubomir-svorc-eu. Kompletná PERIODICKÁ TABUĽKA MLADÝCH CHEMIKOV bude oficiálne zverejnená na Svetovom chemickom kongrese IUPAC v Paríži v júli 2019. Profil každého ‘Young Chemist Element’ chemika nájdete na stránke: https://iupac.org/100/pt-of-chemist/. Valné zhromaždenie OSN pri príležitosti 150. výročia „zrodu“ Periodickej tabuľky chemických prvkov (D.I. Mendelejev, 1869) vyhlásilo rok 2019 za Medzinárodný rok periodickej tabuľky chemických prvkov.

Doc. Ing. Ľubomírovi Švorcovi, PhD. týmto srdečne blahoželáme k významnému oceneniu v celosvetovom vedeckom priestore.


Ocenenia a pracovné úspechy

V závere roka udelil rektor STU prof. h.c. prof. Ing. R. Redhammer, PhD. profesorovi Jánovi Labudovi cenu Vedec roka STU 2018 v kategórii významný vedecký prínos. Prof. Labuda bol ocenený tiež Medailou Českej spoločnosti chemickej za vynikajúci príspevok k rozvoju elektroanalytickej chémie. Ing. Alena Manová, PhD. a Ing . Agnesa Szarka, PhD. získali vedecký kvalifikačný stupeň IIa ako vyjadrenie ich tvorivej spôsobilosti. Ing. Andrea Machyňáková, PhD. získala z Agentúry SlovakAid finančné prostriedky pre riešenie projektu s názvom „Zlepšenie kvality monitorovania existujúcich a nových zdrojov pitnej vody v kantóne Sarajevo“.

Ústav analytickej chémie organizuje odbornú prednášku konanú pri príležitosti udelenia hodnosti “doctor honoris causa” STU

Prof. Dr. Daniel W. Armstrong, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Texas at Arlington, USA na tému “Analytical Separations at Sensor Time Scales”.

Prednáška sa uskutoční 6. novembra 2018 o 14:00 hod. na FCHPT, Radlinského 9, v posluchárni CH13 na prízemí.

Srdečne pozývame!


Prednáška Prof. Claudia Alcaraz Zini z Brazílie “Unveiling wine aroma: a puzzling and enchanting challenge”

Ústav analytickej chémie  a odborná skupina Analytickej chémie SCHS organizujú odborný seminár s prednáškou Prof. Claudia Alcaraz Zini z Instituto de Química - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazília na tému “Unveiling wine aroma: a puzzling and enchanting challenge”.

Seminár sa koná 18. októbra 2018 o 14.00 hod. v zasadačke ústavu.

Záujemcov srdečne pozývame.


BRONZOVÁ MEDAILA Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. LABUDOVI

Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ V Košiciach pri príležitosti 55. výročia vzniku PF udelil prof. Ing. Jánovi Labudovi, DrSc. Bronzovú medailu za významný prínos k rozvoju Katedry analytickej chémie Ústavu chemických vied.

Blahoželáme!


PRÉMIA ZA TROJROČNÝ VEDECKÝ OHLAS DOC. ŠVORCOVI

Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, udelil v roku 2018 doc. Ing. Ľubomírovi Švorcovi, PhD. “Prémiu za trojročný vedecký ohlas” v kategórii prírodné a lekárske vedy ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za predchádzajúce tri roky.

Srdečne blahoželáme!


NAJLEPŠIA PUBLIKÁCIA STU 2016

V súlade s vyhlásenou výzvou o najlepšiu publikáciu v roku 2016 v kategórii 3: publikácia, ktorá bola publikovaná v rokoch 2014 - 2016 a mala najvyšší počet ohlasov podľa SCI, rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. ocenil doc. Ing. Ľubomíra Švorca, PhD. za publikáciu:

Ľ. Švorc, K. Kalcher: Modification-free electrochemical approach for sensitive monitoring of purine DNA bases: Simultaneous determination of guanine and adenine in biological samples using boron-doped diamond electrode, Sensors and Actuators B: Chemical 194, 332-342 (2014).

Srdečne blahoželáme!


Úspech v Súťaži o Cenu Karla Štulíka

V dňoch 8. a 9. februára 2017 sa konala na Juhočeskej Univerzite v Českých Budějoviciach súťaž o Cenu Karla Štulíka o najlepšiu prácu v odbore Analytická chémia pre študentov bakalárskeho a magisterského/inžinierskeho štúdia. Profesor Karel Štulík bol významný predstaviteľ analytickej chémie, vynikajúci vedec a pedagóg. V tomto roku sa konal jubilejný 20. ročník a z FCHPT STU v Bratislave o cenu zabojovali 3 študenti (Bc. Eva Brokešová, Bc. Katarína Nemčeková a Bc. Dušan Palacka) v náročnej konkurencii 21 študentov z viacerých českých a slovenských univerzít.

Študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia Bc. Dušan Palacka získal v tejto súťaži 3. miesto za prácu „Simple and rapid method utilizing dispersive liquid-liquid microextraction for alcohol-content samples analysis“. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

http://www.prf.jcu.cz/uchbch/o-cenu-karla-stulika2017/vyherci-souteze.html