Prejsť na obsah
Ústav analytickej chémie

Inžinierske štátnice

Analytické laboratóriá sa môžu tešiť. Štátne skúšky hneď v prvý deň štátnic 30. 6. 2022 prebehli veľmi úspešne a naši diplomanti už neplánujú drať školské lavice, ale sa nám rozbehnú do sveta po všetkých laboratóriách už ako inžinieri. Všetkých 14 diplomantov si počínalo počas štúdia veľmi dobre a preto veríme, že nám budú robiť len dobré meno ????. Želáme im veľa úspechov!

Inžinierske štátnice  Inžinierske štátnice


Seminár „Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie“ SEMMLAD 2022

Seminár sa konal v pondelok 23. mája 2022 od 8:00 do cca 13:00 v zasadačke Ústavu analytickej chémie. Počas seminára vystúpili mladí inovátori – analytickí chemici, ktorí v rámci Semestrálneho projektu dosiahli pekné výsledky svojho bádania v laboratóriách. Seminár vytvoril priestor na diskusiu o aktuálne bežiacich výskumných líniách na Ústave analytickej chémie, o zámeroch a plánoch v ďalšom výskume. Konečne po dlhom čase to bola akcia prezenčná, kde mnohí zistili, že prezentovanie on-line z pohodlia domova je o niečo iné a je fajn, keď si vyskúšajú aj verziu, keď musia zapojiť gestikuláciu, inú prácu s hlasovým fondom a pod. Prezentácie boli na vysokej úrovni, jemne sme sa dotkli aj etiky publikovania a otázky autorských práv. Vzhľadom na vysoký počet prihlásených – až 22 študentov – vidíme, že záujem o výskum v oblasti analytickej chémie je stále vysoký. Mladým inovátorom prajeme veľa síl do získavania nových vedecko-výskumných výsledkov!

SEMMLAD 2022  SEMMLAD 2022


Úspech vo verejnej výzve na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja  APVV  - VV2021

V tejto výzve sme v rámci Ústavu analytickej chémie získali projekty na riešenie hneď v dvoch komisiách. V Rade pre prírodné vedy je podporený projekt prof. Ing. Ivana Špánika, DrSc. „Nové prístupy založené na kombinácii analytickej chémie, počítačového videnia a chemometrie pre hodnotenie integrity výrobkov”. V Rade pre technické vedy bol úspešný návrh Ing. Adrey Machyňákovej, PhD. s témou „Charakterizácia znečistenia povrchových vôd v chránených vysokohorských oblastiach inovatívnymi vzorkovacími postupmi”.

Veľa síl pri riešení projektov!


Prednáška o analýze potravín pre stredoškolákov

Študenti z Gymnázia Petra Pázmáňa s VJM z Nových Zámkov mali počas lyžiarskeho výcviku prednášku o separačných metódach v oblasti zdravej výživy. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o nutraceutikách, ich výskyte a následnej analýze. Doktorandka Ing. Tamara Pócsová im ochotne vysvetlila, ako vyzerá a funguje chromatografická kolóna. Stredoškolákov analytická chémia veľmi zaujala.

  


Študenti sa zapájajú do riešenia projektu Nadácie Tatrabanky

Tím učiteľov a študentov analytickej chémie pod vedením doc. lng. Svetlany Hrouzkovej, PhD. sa intenzívne venuje vývoju metód na kontrolu rezíduí pesticídov vo včelích produktoch. Úspešne využívajú mikroexrakčné techniky v kombinácii s chromatografickými metódami. K tímu sa aktívne pripájajú aj stredoškoláci, pre ktorých je experimentálna práca v analytickom laboratóriu obzvlášť atraktívna a možno sa o pár rokov rozhodnú pre štúdium chémie na univerzite.


Projekt DigiLab

Pracovníci ústavu pod vedením prof. Ing. Ivana Špánika, DrSc. v rámci prebiehajúceho projektu DigiLab intenzívne pracujú na príprave učebných materiálov pre študentov bakalárskeho ročníka, ktoré sa efektívne využijú pri výučbe laboratórnych cvičení analytickej chémie I. Jednotlivé experimentálne úlohy sa odborne pripravia, natočia sa videá experimentov a následne sa pridá zvuková stopa v slovenskom a anglickom jazyku. Ing. Svitková, PhD. a Ing. Katarína Nemčeková, PhD. sa s elánom venovali príprave materiálov, na základe ktorých študenti hravo zvládnu dôkazy katiónov a aniónov.

                  Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 21.01. 2022 nečakane a navždy opustila vo veku 80 rokov pani Oľga Syčová-Milá. Vážime si prácu našich bývalých zamestnancov a pani Sýčovej-Milej vďačíme za všetko pracovné nasadenie a úsilie, ktoré rozvoju nášho ústavu po dlhé roky venovala.

Spomíname!


Pani prezidentka nám vymenovala profesora 

Je nám veľkým potešením oznámiť Vám, že náš kolega Ľubomír Švorc bol prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou slávnostne vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore analytická chémia. Slávnostný akt vymenovania sa uskutočnil 18. januára 2022 o 11:30 v priestoroch Prezidentského paláca na Hodžovom námestí v Bratislave.Analytici sa úspešne zapojili do ŠVK 2021

V rámci Študentskej vedeckej konferencie sa analytici zapojili svojimi príspevkami až v 2 sekciách – Analytická chémia a Bioanalytická chémia. Študenti sa vo viacerých tímoch zapojili  prostredníctvom 15 prezentujúcich účastníkov. Vo vysokej konkurencii študenti Ústavu analytickej chémie FCHPT STU obsadili dvakrát 1. miesto:

Miroslava Štefčáková, Olha Sarakhman, Pavol Michniak, Marian Vojs, Ľubomír Švorc: MORFOLOGICKÉ A ELEKTROCHEMICKÉ VLASTNOSTI BÓROM DOPOVANÝCH DIAMANTOVÝCH ELEKTRÓD MODIFIKOVANÝCH NANOČASTICAMI ZLATA A MOŽNOSTI ICH VYUŽITIA V ELEKTROCHEMICKEJ ANALÝZE

Barbora Šimková, Katarína Hroboňová, Andrea Špačková: EXTRAKCIA A STANOVENIE DEXPANTENOLU VO VZORKÁCH OPAĽOVACÍCH MLIEK

  1. miesto:

Ivana Matúšková, Marek Haššo, Soňa Kufová, Ľubomír Švorc: VYUŽITIE VSÁDZKOVEJ INJEKČNEJ ANALÝZY NA STANOVENIE VYBRANÝCH ZLOŽIEK V POTRAVINÁCH

dvakrát 3. miesto:

Kristína Čišovská, Katarína Hroboňová: VÝBER ROZPÚŠŤADLA A ĎALŠÍCH PODMIENOK PRE EXTRAKCIU KUMARÍNU ZO ŠKORICE A POTRAVINOVÉHO VÝROBKU S OBSAHOM ŠKORICE

Ivana Blažková, Ján Hrouzek, Katarína Rusiňáková, Agneša Szarka, Svetlana Hrouzková: ŠTÚDIUM RÔZNYCH PRÍSTUPOV K EXTRAKCII REZÍDUÍ PESTICÍDOV Z VČELÍCH PRODUKTOV

Školiteľom ďakujeme za vysoké úsilie pri vedení študentov,  členom odborných komisií za ich príspevok k vysokej odbornej úrovni  a hodnotnej diskusie počas konferencie a tiež všetkým zúčastneným a organizátorom za bezproblémový priebeh.

Gratulujeme!

  


Posilnia náš kolektív

Ing. Katarína Nemčeková, PhD. a Mgr. Liudmyla Khvalbota, PhD. nie len že úspešne obhájili a získali titul PhD., ale hneď aj nastúpili do zamestnania a posilnia tím našich pracovníkov na ústave.
Tešíme sa, nové kolegyne vítame a želáme im veľa úspechov vo vedeckej kariére!

  

Ing. Katarína Nemčeková, PhD. a skúšobná komisia        Mgr. Liudmyla Khvalbota, PhD. a skúšobné komisia


85. narodeniny doc. Ing. Polonského, CSc.

V týchto dňoch sa dožíva krásneho životného jubilea bývalý vedúci Katedry analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave doc. Ing. Jozef Polonský, CSc., zanietený vedec najmä v oblasti kapilárnej izotachoforézy, obľúbený prednášateľ, školiteľ, popularizátor chémie.

Doc. Polonský bol rozvážny a pohodový vedúci, vážime si jeho prínos k rozvoju našej katedry (teraz už ústavu) dobrou personálnou politikou, bol nám vzorom jeho srdečným a empatickým prístupom k pracovníkom katedry a  k riešeniu vzdelávania a aplikovania nových metód výchovy šikovných analytických chemikov.

Dovolíme si popriať doc. Polonskému k narodeninám dobré zdravie a na diaľku posielame srdečný pozdrav!

S.Hrouzková, I. ŠpánikSmútime za českým analytickým chemikom svetového významu

Smutná správa k nám prišla od českých kolegov analytických chemikov.

Začiatkom augusta nás opustil svetoznámy český analytický chemik prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.

Prof. Jandera pôsobil na Katedre analytickej chémie na VŠCHT v Prahe a na Fakulte chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Vedecko-výskumne sa venoval predovšetkým rozvoju teórie kvapalinovej chromatografie so zameraním sa na štúdium princípov separácie, retenčných mechanizmov, na vývoj a optimalizáciu metód na analýzu rôznych typov látok.

Detailnejšie informácie o vedeckej kariére a úspechoch prof. Janderu je v spomienke českých kolegov:

Odešel český vědec světového významu. Zemřel prof. Jandera | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Prof. Janderu sme spoznali ešte ako študenti počas rôznych vzdelávacích kurzov, neskôr sme ho pravidelne stretávali na konferenciách ako na Slovensku, tak aj na nespočetných medzinárodných sympóziách po celom svete. Zažili sme s ním mnohé príjemné diskusie, očaril nás neutíchajúcim pracovným elánom, mimoriadnym vedeckým prínosom, rozvahou, priateľským vystupovaním, inšpiroval nás pracovným zanietením a fundovaným prístupom k rozvoju teórie kvapalinovej chromatografie.

Spomíname s nesmiernou úctou.

V mene Ústavu analytickej chémie CFHPT STU v Bratislave, S. Hrouzková, I. Špánik


Smútočné oznámenie

Dovoľujeme si Vám oznámiť smutnú správu, že nás dňa 11. 8. 2021 navždy opustila pani Margita Hauptová.

Sme poctení, že sme mohli viaceré roky stráviť v laboratóriu s milou a spoľahlivou kolegyňou, pre mnohých dobrou priateľkou, zdieľať s ňou ako bežné pracovné chvíle, tak aj mimopracovné nevšedné okamihy.

S láskou budeme spomínať...


Ponuka práce experta-kriminalistu
Kriminalistický a expertízny ústav PZ (KEÚ PZ) hľadá absolventa s vysokoškolským vzdelaním minimálne II. stupňa, s chemickým zameraním, najlepšie odbor analytická chémia, fyzikálna chémia, organická chémia alebo chemické inžinierstvo na funkciu expert oddelenia chémie a toxikológie (plánovaná hodnosť: major). Hrubá mzda 1689,- EUR, uchádzať sa možno v termíne do 25. mája 2021. Bližšie informácie


Odborný e-seminár Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie SEMMLAD2021

Aj v tomto roku sme naplánovali odborný e-seminár Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie SEMMLAD 2021 a dáme tak priestor našim mladým výskumníkom - analytikom, aby ukázali výsledky svojho celoročného bádania v oblasti analytickej chémie. Prežili sme ťažký rok a napriek tomu veríme, že podujatie prebehne 20. 5. 2021 úspešne už v overenej on-line forme. Tešíme sa na zaujímavé príspevky!


V dňoch 10.-11. 2. 2021 prebehla dištančne študentská analytická konferencia „24. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie - O cenu Karla Štulíka" na Fakulte chemicko-inženýrské na VŠCHT v Prahe.
Výsledky výskumu prezentovalo celkovo 30 študentov bakalárskych a magisterských/inžinierskych programov v Čechách a na Slovensku. Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave, ako jediná inštitúcia zo Slovenska, mal na tejto konferencii bohaté zastúpenie, keď naši študenti Bc. Alžbeta Benková, Bc. Andrea Pečová, Bc. Andrea Pinkeová, Bc. Andrea Špačková a Bc. Nicolette Viktoryová predniesli vedecké príspevky. Je nám veľkým potešením oznámiť, že „Cenu firmy Metrohm ČR“ dostala Bc. Andrea Pečová, ktorá prezentovala prácu s názvom „Sledovanie interakcie DNA s vybranými nanočasticami v prostredí matrice potu pomocou elektrochemického senzora“ (školiteľka: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.). Ocenenou v rámci „Zvláštnej ceny poroty“ je Bc. Andrea Špačková s príspevkom „Selektívna extrakcia kumarínov z kozmetických výrobkov – výber sorbentu a extrakčného postupu“ (školiteľka: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.).

Všetkým zúčastneným gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy v zahraničí.


2. decembra 2020 nás vo veku 81 rokov opustil bývalý člen nášho pracoviska pán docent RNDr. Drahomír Oktavec, CSc., ktorý na fakulte pôsobil od 01. 01. 1991 a ako docent od 01. 04. 1996. Odišiel človek, ktorého sme mali radi a vážili si ho ako skúseného, kvalifikovaného a dôsledného pedagóga. Pôsobil vo všetkých formách výučby v základnom štúdiu a na špecializácii, kde bol garantom predmetu „Analytická chémia zložitých anorganických sústav. Bol vedúcim laboratória molekulovej spektrometrie (UV-VIS, IČ). Ako jeden z mála v tom období, mal skúsenosti s prácou v priemyselnom podniku, čo využíval pri vedení diplomových prác. Pravidelne publikoval v časopisoch CC, najmä v oblastiach zameraných na spektrálnu analýzu ropných produktov a kontaminantov životného prostredia. Intenzívne spolupracoval aj s mimoškolskými subjektami.

Po odchode do dôchodku doc. Oktavec spolupracoval s ústavom dobrými radami mladším kolegom. Neraz našiel cestu a čas prísť na fakultu pri predvianočných stretnutiach, nešetril pritom jeho typickým úsmevom a povzbudivou náladou.

Odchodom pána doc. RNDr. Drahomíra Oktavca, CSc. strácame pracovne a ľudsky vzácneho človeka. Česť jeho pamiatke!Odborný e-seminár je úspešne za nami

Plní nadšenia a s maličkou dávkou obáv, či virtuálne riešenie seminára Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie zvládneme bez ťažkostí, sme očakávali deň D. Šťastena a akčný pracovitý tím organizátorov ale nedali šancu na akékoľvek zaváhanie a seminár prebehol nad naše očakávania. Všetci aktéri mali skvelé spojenie, príspevky na vysokej úrovni, ešte aj časový plán sme dodržali priam až na minúty. Aby sme spolu cítili domácu atmosféru našich študentov a kolegov, poslali nám foto výhľadov z okna, prípadne foto dediny/mesta z rôznych kútov Slovenska, kde sa práve nachádzali.

        

Veľká vďaka patrí všetkým školiteľom za vedenie študentov a pomoc pri príprave abstraktov a prezentácií, ako aj členom komisie za to, že prispeli otázkami do zaujímavej odbornej diskusie. Ďakujeme za technickú a organizačnú asistenciu, boli sme milo prekvapení, že sa nevyskytli žiadne komplikácie pri videokonferencii vysokého počtu účastníkov. Potešilo nás, že sa prihlásili na sledovanie priebehu e-seminára mnohí kolegovia a doktorandi, čím vyjadrili svoj záujem o dianie na ústave. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí prispeli k tvorbe kvalitného zborníka. Veľmi nám záleží na tom, aby sme zvyšovali kvalitu vzdelávania našich študentov. Akcia takéhoto typu zvyšuje ich prezentačné schopnosti. Veríme, že nadobudnuté skúsenosti využijú v praxi pri konkurzoch, obhajobách projektov, pracovných výstupov a podobne. Podobné úspešné akcie si môžeme zopakovať aj v budúcich rokoch.

S.Hrouzková, I. Špánik


Odborný e-seminár  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie

V čase, keď nás zákerný vírus vyhnal z bezpečia našich laboratórií, sme sa rozhodli dať priestor našim študentom všetkých typov štúdia na to, aby mohli prezentovať výsledky svojho výskumu, inovatívne zistenia, vedecké štúdie a informácie z rešeržnej práce, ktoré získali za ostatný rok. Samozrejme, seminár sa bude konať z pohodlia domova formou videokonferencie. Odborný e-seminár Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie sa u nás uskutoční historicky prvýkrát. Držíme si palce, aby internetové spojenie dňa 11. 6. 2020 fungovalo a bude priestor aj na on-line diskusiu o zámeroch a plánoch našich mladých analytikov v ďalšom výskume. Tešíme sa, že hoci budeme rozptýlení po celom Slovensku, stretneme sa virtuálne na Ústave analytickej chémie.


Výučba laboratórnych cvičení počas pandémie

 Výučba Laboratórnych cvičení z analytickej chémie 1 prebieha od začiatku marca 2020 dištančnou formou. V tejto novej forme vyučovania sme chceli čo najviac pomôcť študentom so zvládnutím učiva, poskytnúť vhodné materiály na samoštúdium a podporu, aby laboratórne cvičenia zvládli aj distančnou formou štúdia. Keď nie je možné tento semester vykonávať laboratórne cvičenia z analytickej chémie (odmerná analýza) v laboratóriách, pracovníci ústavu analytickej chémie sa rozhodli, že študentom druhého ročníka bakalárskeho štúdia poskytnú namerané dáta, ktoré môžu ďalej spracovávať a vyhodnocovať. Prichystali sme viaceré varianty vstupných údajov, potrebných na následné výpočty a odovzdanie protokolov z laboratórnych cvičení. Okrem toho sme pripravili videonávody k jednotlivým laboratórnym prácam, ktoré si študenti mohli prezrieť na konkrétnom linku. Obsahovali názornú ukážku jednotlivých krokov postupu práce od váženia, prípravy roztokov, ďalej cez pracovnú techniku a konkrétne postupy pri jednotlivých úlohách a odmerných stanoveniach. Spoločne s videonávodmi sme poskytli študentom prezentácie k jednotlivým metódam a úlohám odmernej analýzy aj s komentárom a dovysvetlením danej tematiky. Videá aj prezentácie sa tešia obľube u študentov a dôslednejšie ich pripravia zvládnuť distančnú formu vyučovania laboratórnych cvičení z analytickej chémie.


Svetlana Hrouzková - hosť nočnej pyramídy, 11. marca 2020


Naše bakalárky úspešné v grantovej výzve Inovátor 2019

Úspešným príkladom toho, ako vedieme študentov k získavaniu skúseností s podávaním a riešením projektov, je grantová výzva Inovátor 2019, do ktorej sa v apríli tohto roka zapojili naše mladé (vtedy boli ešte len tretiačky v bakalárskom stupni štúdia) študentky Nikola Kubasová a Martina Micháliková pod vedením školiteľky doc. Ing. Svetlany Hrouzkovej, PhD. Veci nabrali rýchly spád. Navrhnuté témy a plány riešenia s témami Stanovenie rezíduí pesticídov v mlieku novými ekologickými analytickými metódami (N. Kubasová) a Sledovanie dedičných metabolických porúch novorodencov (M. Micháliková) sa hodnotiacej komisii natoľko zapáčili, že AXA Nadačný fond v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlásili naše študentky medzi víťazmi súťaže a podporili ich inovátorské projekty. Nastalo obdobie riešenia projektov, výskum v laboratóriách, prezentovane výsledkov a podávanie záverečnej odbornej a finančnej správy. Celú story máme úspešne za sebou, aktuálne už bola Nadáciou prijatá záverečná správa s pozitívnym hodnotením. Mladým vedkyniam prajeme veľa síl do ďalšieho výskumu a veríme, že budú nasledovať ďalšie úspešne riešené projekty našich študentov!

Nikola Kubasová
Nikola Kubasová
Martina Michalíková
Martina Michalíková

Študenti a pracovníci ústavu na prednáške prof. F. Lisdata

Chemické interakcie biomolekúl patria k mimoriadne aktuálnym témam súčasného biochemického a bioanalytického záujmu s dopadom na biomedicínske poznanie a zdravie človeka. Prednáška popredného nemeckého bioelektrochemika profesora Dr. Freda Lisdata z Technickej univerzity aplikovaných vied vo Wildau, konaná na FCHPT 24. novembra 2019 v rámci cyklu Heyrovský-Ilkovič-Nernst Lecture, vyvolala záujem a odozvu prítomných študentov a pracovníkov ústavu. Pod názvom „Label-Free Sensing Strategies Using Impedance Spectroscopy, SPR and Protein Electrochemistry“ prednáška poskytla informácie o modernej kombinácii voltampérometrických a impedimetrických biosenzorov a neznačkových techník doplnených štúdiom povrchovej plazmónovej rezonancie a názorne priblížila možnosti sledovania asociácie najmä nukleových kyselín a proteínov ako aj enzymatických konverzií s využitím v palivových článkoch. Prof. Lisdat pozval študentov a pracovníkov fakulty k vzájomnej výmene pobytov a spolupráci v budúcnosti.


Prednáška prof. Zuzany Zajíčkovej z Barry University na Floride v USA

V pondelok 28. 10. 2019 navštívila Ústav analytickej chémie naša bývalá absolventka prof. Zuzana Zajíčková, PhD. Po ukončení štúdia na našom ústave prof. Zajíčková pokračovala v doktorandskom štúdiu na Florida Atlantic University, Boca Raton, USA. Zároveň nastúpila na Barry University, Miami Shores, Florida, USA, kde sa postupne prepracovala od vedecko výskumného pracovníka až na pozíciu profesora, a v súčasnosti na vedúcu Physical Sciences Department. Na Barry University vedie výskum v oblasti separačných techník podporovaný National Science Foundation. Šesť rokov spolupracovala s Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), California, USA, kde spolupracovala s profesorom F. Švecom, riaditeľom „The Molecular Foundry Institute“. Tento semester ako štipendista Fulbrigthovej komisie robí výskum na Katedre Analytickej Chémie na Farmaceutickej Fakulte Karlovej Univerzity v Hradci Králové. Počas svojho pobytu na STU sa prof. Zajíčková stretla so študentami prvého a druhého ročníka inžinierskeho štúdia, oboznámila ich s výskumnými aktivitami v oblasti monolitických materiálov a ich využití v separačných metódach na Barry University. Okrem toho sme prediskutovali možnosti spolupráce medzi našimi pracoviskami.

 


Ocenenie Pre ženy vo vede

Tretí ročník súťaže Pre ženy vo vede, ktorú organizuje L'Oréal Slovensko v spolupráci s organizáciou UNESCO, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou akadémiou vied vyvrcholil 1. októbra 2019 slávnostným oceňovaním úspešných a talentovaných vedkýň. Medzi piatimi ocenenými finalistkami v kategórii vedkýň do 35 rokov bola aj Ing. Agneša Szarka, PhD. z Ústavu analytickej chémie FCHPT s projektom "Zaistenie bezpečnosti výživových doplnkov na báze rastlín". Nosnou myšlienkou súťaže L'Oréal-UNESCO je možnosť aj na Slovensku robiť špičkovú vedu v ktorej aj ženy môžu vynikať v odboroch vnímaných ako doména mužov.


Úspešné študentky na Chemickom zjazde

Vo Vysokých Tatrách sa 9. -13. septembra 2019 konalo významné podujatie 71. zjazd chemikov. Ústav analytickej chémie reprezentovali na zjazde viacerí kolegovia s pozvanými prednáškami a s prednáškami alebo posterovými prezentáciami v sekcii Analytická chémia. Významný úspech zaznamenali naše študentky, ktoré za svoje excelentné posterové prezentácie získali Cenu dekana FCHPT za najlepšiu vývesku:

- doktorandka Mgr. Olha Sarakhman s témou „Simultaneous Voltammetric Determination of Uric Acid and Caffeine at a Bare Thick Film Boron-doped Diamond Electrode“,

- Bc. Nikola Kubasová, ktorá je ešte len študentkou 1. ročníka inžinierskeho štúdia, s témou „Stanovenie rezíduí pesticídov v mlieku novými ekologickými analytickými metódami“.

Teší nás úspech našej mladej generácie a prajeme im veľa elánu do riešenia ďalších výskumných úloh!

Nikola Kubasová na 71. zjazde chemikov počas posterovej sekcieNikola Kubasová na 71. zjazde chemikov počas posterovej sekcie


Odišiel doc. Ing. Miroslav Čakrt, PhD.

20.septembra 2019 nás vo veku nedožitých 80 rokov opustil bývalý člen nášho pracoviska pán docent Čakrt, ktorý na fakulte pôsobil od skončenia vysokoškolského štúdia. Odišiel dobrý človek, ktorého sme mali radi a vážili si ho ako skúseného, kvalifikovaného a dôsledného pedagóga. Pôsobil vo všetkých formách výučby v základnom štúdiu, na špecializácii Analytická chémia a tiež v postgraduálnom štúdiu. Viedol početné diplomové práce, bol školiteľom vedeckých ašpirantov v odbore Analytická chémia a autorom vysokoškolských učebníc. Vo vedeckovýskumnej práci sa najprv orientoval na oblasť elektroanalytických metód a využitie fluorescenčnej spektrometrie. Výsledky výskumnej práce publikoval v desiatkach prác uverejnených vo vedeckých periodikách a formou prednášok na vedeckých konferenciách.

Po odchode do dôchodku doc. Čakrt spolupracoval s ústavom najmä formou oponentských posudkov a dobrými radami mladším kolegom. Napriek zdravotným problémom neraz našiel cestu a čas prísť na fakultu v dni všedné aj slávnostné pri predvianočných stretnutiach. Nešetril pritom jeho typickým dobrým slovom a úsmevom k svojim kolegom.

Odchodom pána doc. Ing. Miroslava Čakrta, PhD. strácame pracovne a ľudsky vzácneho človeka. Česť jeho pamiatke!


Vyšla nová učebnica Analytickej chémie

Kolektív autorov z Ústavu analytickej chémie vydal vo Vydavateľstve FCHPT STU prepracovanú učebnicu Analytickej chémie. Nové vydanie učebnice je upravené na základe ďalšieho vývoja študijného odboru a tiež aktualizovaných medzinárodne prijatých dokumentov. Autori spolu s ďalšími vyučujúcimi získali a zapracovali tiež spätnú informáciu z používania učebnice študentmi. Cieľom učebnice je poskytnúť informácie o princípoch a základoch analytických metód, príslušných experimentálnych zariadeniach a súčasných oblastiach použitia v praktických oblastiach výkonu chemickej analýzy.

Snahou bolo dodržať potrebnú rovnováhu medzi teoretickými a praktickými stránkami analytických metód, medzi „klasickými“ a „modernými“ metódami analýzy, medzi odberom a úpravou analytickej vzorky, medzi analytickým meraním a spracovaním a interpretáciou získaných dát. Učebnica tak predstavuje proces chemickej analýzy ako jeden celok.


Pamätná tabuľa profesorovi Ing. Dobroslavovi Prístavkovi

 

Dekan FCHPT STU prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. a prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. na pozvanie starostu obce Dačov Lom pána Štefana Škrabana odhalili 1. septembra 2019 pamätnú tabuľu profesorovi Ing. Dobroslavovi Prístavkovi, zakladateľovi Ústavu analytickej chémie SVŠT v r. 1941 a neskoršiemu prvému vedúcemu Katedry analytickej chémie Chemickej fakulty SVŠT  v r. 1950 až 1961. Pamätná tabuľa je umiestnená na budove bývalej evanjelickej školy, ktorú prof. Prístavka navštevoval, ako výraz úcty k vzácnemu občanovi obce a kraja. Text pamätnej tabule vyzdvihuje zásluhy prof. Prístavku o rozvoj analytickej chémie. Na odhalení pamätnej tabule sa zúčastnil tiež jeden z jej iniciátorov  doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc., príbuzní prof. Prístavku a veriaci a občania obce Dačov Lom.


Celosvetové uznanie doc. Ing. Ľubomírovi Švorcovi, PhD.

Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie (IUPAC) v rámci svojej celosvetovej aktivity na medzinárodnom stretnutí AMERICKEJ CHEMICKEJ SPOLOČNOSTI v Orlande zverejnila pri príležitosti 150. výročia vzniku periodickej tabuľky prvkov a 100. výročia IUPAC zoznam s názvom „PERIODICKÁ TABUĽKA MLADÝCH CHEMIKOV“. Mená a profily jednotlivých laureátov sú postupne zverejňované a celkovo bude takto ocenených 118 mladých chemikov z celého sveta. Výsledkom je periodická tabuľka, ktorá ukáže široké spektrum kariér, tvorivosti, výsledkov a odhodlania mladých potenciálnych lídrov v komunite chemikov v krajinách sveta.

S potešením oznamujeme, že vedecko-výskumný a pedagogický pracovník z Ústavu analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave, doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD., sa v celosvetovej konkurencii vynikajúcich mladých chemikov stal laureátom chemického prvku Európium (63): https://iupac.org/100/pt-of-chemist/#lubomir-svorc-eu. Kompletná PERIODICKÁ TABUĽKA MLADÝCH CHEMIKOV bude oficiálne zverejnená na Svetovom chemickom kongrese IUPAC v Paríži v júli 2019. Profil každého ‘Young Chemist Element’ chemika nájdete na stránke: https://iupac.org/100/pt-of-chemist/. Valné zhromaždenie OSN pri príležitosti 150. výročia „zrodu“ Periodickej tabuľky chemických prvkov (D.I. Mendelejev, 1869) vyhlásilo rok 2019 za Medzinárodný rok periodickej tabuľky chemických prvkov.

Doc. Ing. Ľubomírovi Švorcovi, PhD. týmto srdečne blahoželáme k významnému oceneniu v celosvetovom vedeckom priestore.


Ocenenia a pracovné úspechy

V závere roka udelil rektor STU prof. h.c. prof. Ing. R. Redhammer, PhD. profesorovi Jánovi Labudovi cenu Vedec roka STU 2018 v kategórii významný vedecký prínos. Prof. Labuda bol ocenený tiež Medailou Českej spoločnosti chemickej za vynikajúci príspevok k rozvoju elektroanalytickej chémie. Ing. Alena Manová, PhD. a Ing . Agnesa Szarka, PhD. získali vedecký kvalifikačný stupeň IIa ako vyjadrenie ich tvorivej spôsobilosti. Ing. Andrea Machyňáková, PhD. získala z Agentúry SlovakAid finančné prostriedky pre riešenie projektu s názvom „Zlepšenie kvality monitorovania existujúcich a nových zdrojov pitnej vody v kantóne Sarajevo“.

Ústav analytickej chémie organizuje odbornú prednášku konanú pri príležitosti udelenia hodnosti “doctor honoris causa” STU

Prof. Dr. Daniel W. Armstrong, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Texas at Arlington, USA na tému “Analytical Separations at Sensor Time Scales”.

Prednáška sa uskutoční 6. novembra 2018 o 14:00 hod. na FCHPT, Radlinského 9, v posluchárni CH13 na prízemí.

Srdečne pozývame!


Prednáška Prof. Claudia Alcaraz Zini z Brazílie “Unveiling wine aroma: a puzzling and enchanting challenge”

Ústav analytickej chémie  a odborná skupina Analytickej chémie SCHS organizujú odborný seminár s prednáškou Prof. Claudia Alcaraz Zini z Instituto de Química - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazília na tému “Unveiling wine aroma: a puzzling and enchanting challenge”.

Seminár sa koná 18. októbra 2018 o 14.00 hod. v zasadačke ústavu.

Záujemcov srdečne pozývame.


BRONZOVÁ MEDAILA Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. LABUDOVI

Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ V Košiciach pri príležitosti 55. výročia vzniku PF udelil prof. Ing. Jánovi Labudovi, DrSc. Bronzovú medailu za významný prínos k rozvoju Katedry analytickej chémie Ústavu chemických vied.

Blahoželáme!


PRÉMIA ZA TROJROČNÝ VEDECKÝ OHLAS DOC. ŠVORCOVI

Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, udelil v roku 2018 doc. Ing. Ľubomírovi Švorcovi, PhD. “Prémiu za trojročný vedecký ohlas” v kategórii prírodné a lekárske vedy ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas za predchádzajúce tri roky.

Srdečne blahoželáme!


NAJLEPŠIA PUBLIKÁCIA STU 2016

V súlade s vyhlásenou výzvou o najlepšiu publikáciu v roku 2016 v kategórii 3: publikácia, ktorá bola publikovaná v rokoch 2014 - 2016 a mala najvyšší počet ohlasov podľa SCI, rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. ocenil doc. Ing. Ľubomíra Švorca, PhD. za publikáciu:

Ľ. Švorc, K. Kalcher: Modification-free electrochemical approach for sensitive monitoring of purine DNA bases: Simultaneous determination of guanine and adenine in biological samples using boron-doped diamond electrode, Sensors and Actuators B: Chemical 194, 332-342 (2014).

Srdečne blahoželáme!


Úspech v Súťaži o Cenu Karla Štulíka

V dňoch 8. a 9. februára 2017 sa konala na Juhočeskej Univerzite v Českých Budějoviciach súťaž o Cenu Karla Štulíka o najlepšiu prácu v odbore Analytická chémia pre študentov bakalárskeho a magisterského/inžinierskeho štúdia. Profesor Karel Štulík bol významný predstaviteľ analytickej chémie, vynikajúci vedec a pedagóg. V tomto roku sa konal jubilejný 20. ročník a z FCHPT STU v Bratislave o cenu zabojovali 3 študenti (Bc. Eva Brokešová, Bc. Katarína Nemčeková a Bc. Dušan Palacka) v náročnej konkurencii 21 študentov z viacerých českých a slovenských univerzít.

Študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia Bc. Dušan Palacka získal v tejto súťaži 3. miesto za prácu „Simple and rapid method utilizing dispersive liquid-liquid microextraction for alcohol-content samples analysis“. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

http://www.prf.jcu.cz/uchbch/o-cenu-karla-stulika2017/vyherci-souteze.html