Prejsť na obsah
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky

Spolupráca: STU v Bratislave a Technische Hochschule Mittelhessen University of Applied Sciences (THM)

05.04.2012 Kooperationspartner aus Bratislava | Gießen | Gießener Zeitung

Prof. Fikar získal ocenenie Profesor roka

14.12.2010 časopis Spektrum, 2010/2011 (5)

Prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. získal ocenenie Profesor roka, ktoré udelil rektor STU v Bratislave.

Naj diplomovky 2009/2010

10.11.2010 Slovnaft panoráma, číslo 21, ročník 7. (str. 4)

Ing. Robert Taraba získal cenu Slovnaftu za najlepšiu diplomovú prácu roka 2010, vypracovanú na tému Systematic Method for Analysis of Performance Loss when Using Simplified MPC Formulations (školiteľ Ing. Michal Kvasnica, PhD, UIAM FCHPT STU, konzultant Ing. Henrik Mannum, NTNU Trondheim). Časť práce bola vykonaná na pobyte na NTNU Trondheim v rámci NIL projektu ústavu. Cena zahŕňa odmenu 1000 eur. Slovnaft zároveň odmenil finančnou prémiou 3000 eur našu fakultu.

Prof. Mészáros zvolený za člena Europarlamentu

7.6.2009 Oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu v SR

Prof. Alojz Mészáros bol zvolený za člena európskeho parlamentu na roky 2009-2014.

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval profesorov vysokých škôl

15.1.2008 Správa tlačového oddelenia prezidenta SR

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval nových vysokoškolských profesorov v zmysle ústavnej funkcie podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky.

 

Na slávnostnom akte bol prítomný podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Peter Plavčan, predseda Výboru NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport Ferdinand Devínsky, prezident za Slovenskej rektorskej konferencie Vladimír Báleš, predseda Rady vysokých škôl SR Viktor Smieško a ďalší hostia.

 

Prezident Ivan Gašparovič zablahoželal novovymenovaným profesorom. V príhovore pripomenul, že úspešná spoločnosť – a za takú je dnes Slovensko v zahraničí považované – nie je stav, ktorý by sme mohli označiť slovom „trvalý“. Pre úspech dnes treba robiť podstatne viac než v minulosti. „Nesmieme pripustiť, aby nás dynamika súčasného sveta a jeho nových a nových požiadaviek, paralyzovala. Preto musíme nielen poznať skutočnosť, ale aj anticipovať jej vývoj.“ No zároveň prehlbuje vzdelávací proces na našich vysokých školách.

Z rúk prezidenta Slovenskej republiky si prevzala vymenovací dekrét aj: doc. RNDr. Anna Kolesárová, PhD., v odbore: aplikovaná matematika

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval profesorov vysokých škôl

26.6.2007 Správa tlačového oddelenia prezidenta SR

Podľa čl. 102 ods. 1 písm. H/ Ústavy Slovenskej republiky vymenoval dnes prezident SR Ivan Gašparovič v Sieni Ústavy na Bratislavskom hrade 44 nových profesorov vysokých škôl.

Na slávnostnom akte boli prítomní Ján Mikolaj, minister školstva SR, Peter Plavčan, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠ SR, Ferdinand Devínsky, predseda Výboru NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport, Vladimír Báleš, prezident Slovenskej rektorskej konferencie a Viktor Smieško predseda Rady vysokých škôl.

Ivan Gašparovič v slávnostnom príhovore k novovymenovaným profesorom vysoko ocenil ich doterajšiu prácu a vyjadril dôveru v ich ďalšie uplatnenie pri rozvíjaní modernej vzdelanostnej spoločnosti. „Súčasný svet potrebuje erudovaného, dynamického, tvorivého a citlivého intelektuála. Človeka, ktorý sa neuazatvára do seba, ktorý svoje vedomostné presahy dokáže uplatňovať a rozvíjať v špičkových, vysoko špecializovaných, mnohonárodnostných tímoch. Preto zdôrazňuje jeho intelektuálny i kultúrny rozmer, komunikatívnosť i ľudskú príťažlivosť. Pravda je, že čas nečaká. Ak nezachytíme svetové tempo vzdelávania, výrazne tým znížime našu príležitosť – byť úspešnou spoločnosťou aj v budúcnosti.“ , povedal slovenský prezident.

Z rúk prezidenta Slovenskej republiky si prevzal vymenovací dekrét aj: doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar, v odbore: automatizácia

Prezident SR poveril Prof. Alojza Mészárosa, CSc. vedením diplomatickej misie vo Švédsku

20.4.2006 Správa tlačového oddelenia prezidenta SR

Prezident SR Ivan Gašparovič dnes odovzdal poverovacie listiny Alojzovi Mészárosovi, ktorého poveril vedením diplomatickej misie Slovenskej republiky vo Švédskom kráľovstve. Prezident SR vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že ambasádor bude zodpovedne zastupovať záujmy Slovenskej republiky, i keď odchádza do krajiny, s ktorou ako členovia Európskej únie zdieľame rovnaké hodnoty a na rovnakých princípoch budujeme ekonomiku, spoločenský život i zahraničnú politiku. Prezident SR veľvyslancovi zaželal veľa úspechov na novom pôsobisku s vierou, že úspešne nadviaže na prácu svojich predchodcov a prispeje k ďalšiemu rozvoju dobrých vzťahov s touto severskou krajinou. Alojz Mészáros sa hlave štátu poďakoval za dôveru a ubezpečil ho, že počas svojho pôsobenia vo Švédskom kráľovstve bude mať neustále na zreteli komplexnú prezentáciu a presadzovanie záujmov Slovenskej republiky. Za svoje priority na tomto diplomatickom poste označil podporu malým a stredným podnikateľom pri hľadaní nových partnerov, ako aj oblasť vysokého školstva, kde sa chce zamerať na posilnenie kontaktov propagáciou slovenskej vedy.

Matematický úspech inžiniera chémie

12.4.2006, článok z časopisu SPEKTRUM 7/2005-06

Ing. Peter Sarkoci, absolvent Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, pracovník Oddelenia matematiky Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT a externý doktorand na FCHPT v odbore Aplikovaná informatika, nedávno vyriešil otvorený problém tranzitivity dominancie trojuholníkových noriem, ktorý štvrťstoročie odolával úsiliu mnohých matematikov z celého sveta. Spomínaný problém, ktorý bol publikovaný v monografii B. Schweizer, A. Sklar :Probabilistic Metric Spaces, North-Holland, New York, v roku 1983, súvisí s konštrukciou združených pravdepodobnostných priestorov, t.j. priestorov, v ktorých vzdialenosť (metrika) je ohodnotená distribučnými funkciami, vyjadrujúcimi neurčitosť získanej informácie. Pri zrode teórie pravdepodobnostných metrických priestorov stál K. Menger, pričom teória vznikla pod vplyvom potrieb experimentálnej i teoretickej fyziky v prvej polovici 20. storočia. Jej korene siahajú k slávnemu viedenskému krúžku - semináru, na ktorom sa zúčastňovali fyzici, matematici, logici, filozofi i ekonómovia.

Ing. Peter Sarkoci prezentoval svoje výsledky o dominancii trojuholníkových noriem prvý raz na medzinárodnej konferencii FSTA’ 2006, organizovanej KM SvF STU a Akadémiou ozbrojených síl v Lipt. Mikuláši v spolupráci s medzinárodnou organizáciou EUSFLAT, ktorá sa konala v dňoch 30.1. – 3.2. 2006 v Lipt. Jáne. Na základe úspešnej prezentácie ho pozval prof. E.P. Klement (J. Kepler Universität, Linz) predniesť svoje výsledky na „28th Linz Seminar”, ktorý sa koná každoročne pod záštitou Fuzzy Logic Laboratory Linz a J. Kepler Universität, Linz. Naviac, prof. C. Sempi (Università di Lecce) mu ponúkol bilaterálnu spoluprácu s jeho tímom. Prezentácia Ing. Sarkociho vo februári 2006 v Linzi bola obohatená ďalšími novými výsledkami, a priniesla mu nielen medzinárodné uznanie renomovaných vedeckých pracovníkov, ale aj pozvanie prof. D. Butnaria (University of Haifa) na post doktorandské štúdium a ďalšie ponuky na spoluprácu.

Okrem osobných kvalít a mimoriadnej kreativity Ing. P. Sarkociho za týmto úspechom stojí aj podpora jeho okolia. Jeho cesta za vedeckým bádaním v matematike je nerozlučne spätá s účasťou na pravidelnom seminári Fuzzy množiny a fuzzy logiky, ktorý už niekoľko rokov pracuje na Katedre matematiky (teraz Oddelení matematiky ÚIAM) FCHPT a združuje pedagógov i nadaných študentov fakulty. Témy bakalárskeho projektu, diplomovej práce i základné tézy dizertačnej práce Ing. P. Sarkociho, ktorého školiteľom je doc. M. Šabo, vzišli práve z tejto pôdy. Dôležitú úlohu pre rast matematických osobností na STU zohráva i podpora prof. R. Mesiara z Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie SvF, koordinátora programov CEEPUS SK-42 a COST 274 na STU, v rámci ktorých zbieral prvé medzinárodné skúsenosti aj Ing. Sarkoci. Vďaka týmto projektom absolvoval študijný pobyt v Prahe u prof. M. Navaru, ktorý ho na problém dominancie trojuholníkových noriem upozornil, ako aj študijné pobyty u prof. E.P. Klementa v Linzi a u prof. B. De Baetsa v Gente. Je potešiteľné, keď podpora mladých talentov zo strany univerzity i starších kolegov prináša takéto výsledky.

Za všetkých kolegov Ing. Petrovi Sarkocimu blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

Doc. A. Kolesárová, doc. M. Šabo, Oddelenie matematiky ÚIAM FCHPT STU