Prejsť na obsah
Výskum

Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2)


ITMS kód projektu:
 313011ASS8
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: Podpora výskumu, vývoja a inováciíTomáš Mackuľak
Konkrétny cieľ: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Kód výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.4-01
Prijímateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto
Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
SORO: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Výskumná agentúra
Zmluva o poskytnutí NFP: 078/2021/OPII/VA
Schválená výška NFP: 5 738 913,43 €
Miesto realizácie projektu: Trnava (priestory MTF); Bratislava (priestory FCHPT a FEI)
Obdobie realizácie projektu: 01/2021 – 06/2023
Zodpovedný riešiteľ za FCHPT: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.

Stručný opis projektu: Vecný zámer projektu pozostáva z troch vzájomne prepojených tematických oblastí – monitoring, detekcia a dekontaminácia/dezinfekcia. Hlavným cieľom projektu je vývoj SMART systému na báze umelej inteligencie a senzorov novej generácie, schopného na základe analýzy odpadových vôd v takmer reálnom čase detegovať možný návrat či ohniská ochorenia COVID-19 v populácii SR a tento SMART systém z hľadiska citlivosti taktiež porovnať z už zabehnutými postupmi založenými najmä na RT-PCR analýze. Pre dosiahnutie hlavného cieľa budú súčasťou projektu aj čiastkové ciele. Po prvé, vývoj viacerých typov bio-mikrosenzorov novej generácie (bio-mikrosenzorov pre rôzne aplikačné oblasti) zameraných na rýchlu detekciu vírusovej RNA v odpadovej vode a biologických vzorkách potenciálne nakazených subjektov (pokožka, sliny, pot a moč). Po druhé, vývoj a testovanie inovatívnych degradačných a dekontaminačných postupov a technológií, vrátane vývoja technológie čistenia odpadových vôd z bodových zdrojov (najmä zdravotné zariadenia ale aj napr. domovov dôchodcov), technológie modifikujúcej postup úpravy pitných vôd a vývoj náterov, antivirotických materiálov a povrchov na báze vybraných polymérov a ich zmesí. Projekt je realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít nezávislého výskumu a vývoja, z dôvodu využitia 15% flexibility, interdisciplinárnym tímom špičkových vedeckých pracovníkov troch fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, konkrétne: Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave (MTF), Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) a Fakulty elektroniky a informatiky (FEI), hosťujúcich špičkových výskumných pracovníkov Univerzity Komenského a Slovenskej Akadémie Vied (SAV) a šiestimi zahraničnými expertami. Súčasťou projektu je rozsiahla spolupráca s podnikateľským sektorom, ktorý sa bude podieľať na implementácii projektu v pozícii externých partnerov.
Úloha STU: STU je hlavným a jediným riešiteľom projektu.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Viac informácií v portáli ITMS2014+.
Eufondy.sk