Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov

Témy bakalárskych prác 2017/2018

Zoznam tém bakalárskych prác zameraných na historickú fotografiu, spektroskopiu farebných zložiek, farebné zobrazenie, elektricky vodivé polyméry, kolorovanú fotografiu, obalové materiály, tlač elektronických prvkov, grafické techniky, stabilitu informácií a digitálnu fotografiu.

Záujemcovia sa môžu o jednotlivých témach kedykoľvek informovať a diskutovať s vedúcimi na Oddelení polygrafie a aplikovanej fotochémie.

Témy bakalárskych prác.


• Fotografia Academica 2018 •

6. bienále fotografickej súťaže Fotografia Academica 2018 začne v novembri/decembri 2017.


Zoznam prác OPAF na Špecializované laboratórne cvičenia, 3. ročník bakalárskeho štúdia, zimný semester

Príprava železodubienkových atramentov podľa historických receptúr (doc. Reháková; milena.rehakova@stuba.sk)
Forenzná analýza cenín a dokumentov mikroskopickými metódami (Ing. Dvonka; vladimir.dvonka@stuba.sk)
Spektrálna analýza plastových obalových materiálov (doc. Jančovičová; viera.jancovicova@stuba.sk)
Digitálna fotografia – expozícia, úprava a tlač (Ing. Gál; lukas.gal@stuba.sk)
Príprava a charakterizácia hybridných solárnych článkov pripravených tlačovými technikami (Ing. Gemeiner; pavol.emeiner@stuba.sk)
Stanovenie nano-topografie a drsnosti vrstiev vodivých polymérov mikroskopiou atomárnych síl (AFM) (doc. Mikula; milan.mikula@stuba.sk)

Práce majú tieto čísla a skrátené názvy:
09-160-01 Železogalové atramenty
09-160-02 Forenzná mikroskopická analýza
09-160-03 Spektrálna analýza obalových materiálov
09-160-04 Digitálna fotografia
09-160-05 Tlačené hybridné solárne články
09-160-06 AFM vodivých polymérov


Chémia, medicínska chémia a chemické materiály — študijný program bakalárskeho štúdia

Ak sa chcete pozrieť, kde budete študovať, tak neváhajte a navštívte nás:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava,
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie ÚPSP, nová budova, blok D, 5. posch.

Prihláste sa na študijný program Chémia, medicínska chémia a chemické materiály. Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny má Fakulta chemickej a potravinár­skej technológie v od­bore polygrafia a papier nulovú neza­mestnanosť na celom území SR (Štatistické údaje ÚPSVaR) a neeviduje žiad­neho dlho­­dobo ne­zamestnaného vysokoškolského absolventa v tomto odbore.


Polygrafia a fotografia — študijný program inžinierskeho štúdia

Študijný modul Polygrafia a fotografia v rámci študijného programu inžinierskeho štúdia Prírodné a syntetické polyméry ponúka inovačný, integrovaný program. Absolvent získa teoretické a praktické poznatky a nástroje pre komplexnú analýzu problémov a vývojových trendov v oblasti digitálnej fotografie, výroby tlačených médií a potlačených obalov.

Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny má Fakulta chemickej a potravinár­skej technológie v od­bore polygrafia a papier nulovú neza­mestnanosť na celom území SR (Štatistické údaje ÚPSVaR) a neeviduje žiad­neho dlho­­dobo ne­zamestnaného vysokoškolského absolventa v tomto odbore.


Základy polygrafie 2017

Akreditovaný kurz Základy polygrafie 2017 je určený absolventom vysokých a stredných škôl, ktorí si potrebujú vytvoriť, či doplniť ucelený prehľad o polygrafických technológiách, materiáloch a procesoch. Otvorenie kurzu je limitované minimálnym počtom záujemcov.

Kurz bude prebiehať v termíne február—júl 2017 v priestoroch Fakulty chemickej a potra­vinárskej technológie STU v Bratislave formou dvojdňových sústredení (piatok, sobota) v celkovej dĺžke 60 hod.

Predbežná prihláška na stiahnutie (MS Word).

Stránka kurzu Základy polygrafie 2017.

Informácia o kurze.   Osnova a harmonogram kurzu.


Základy a princípy street fotografie, 26. 3. 2014, 16.00 h

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie a spoločnosť FujiFilm Slovakia si Vás dovoľujú pozvať na vzdelávaciu prednášku „Základy a princípy street fotografie“.
KDE: CH-16
KEDY: 26. 3. 2014 o 16.00 hod.
KTO: Julo Kotus
Street fotografia


11th International Forensic Symposium, 2013

Na 11th International Forensic Symposium (24. — 27. septembra 2013, Bratislava) získal kolektív autorov: Michal Čeppan, Milena Reháková, Katarína Vizárová, Radovan Tiňo, Štefan Šutý, Lukáš Gál, Eva Belányiová, Jana Provazníková a Adriana Jabconová  Certifikát za ocenený poster , za poster s názvom Application of spectral Methods for Identification of Constituents of DocumentsTento certifikát bol Slovenskou kriminalistickou spoločnosťou udelený iba 3 spomedzi 160 vystavených posterov.

Certificate for awarded poster


Polygrafické minimum — kniha pre každého

Vydal TYPOSET v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku a s Oddelením polygrafie a aplikovanej fotochémie Ústavu polymérnych ma­te­riálov FCHPT STU v Bratislave.
Polygrafické minimum vychádza ako tretie doplnené vydanie v ele­gant­nej tvrdej väzbe.
Pozrite si ukážku z Polygrafického minima vrátane obsahu.


Prezentácia spektrodenzitometra TECHKON od firmy KBA Slovensko

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie otvorila pre­zen­tač­né miesto prístrojov TECHKON od firmy KBA Slovensko (KBA Česká republika) a po­sky­tuje poradenstvo v oblasti spektro­denzi­to­metrov.
e-mail: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.


Laboratórium absorbčnej spektroskopie a kolorimetrie

Meranie absorpčných, remisných, reflexných a fotoakustických (IČ)  spektier kvapalných a tuhých látok rôznej vnútornej a povrchovej štruktúry v oblastiach spektra UV, Vis. a IR, zahrňujúce rôzne transmisné a reflexné techniky merania.


Témy prác ŠVOČ

Tému projektu ŠVOČ si môže študent vybrať nahlásením u vedúceho projektu. Nahlásiť sa možno osobne alebo e-mailom. V prípade e-mailového prihlásenia je dôležité aj osobné stretnutie pred zahájením projektu. Víťazné projekty budú finančne ocenené (prvé tri miesta) a v rámci Ústavu polymérnych materiálov dostanú zúčastnený aj vecné ocenenie.

Témy prác ŠVOČ