Prejsť na obsah
Ústav analytickej chémie

Vznik katedry sa datuje od založenia Ústavu analytickej chémie v roku 1941. Jeho prednostom bol prof. RNDr. T. Krempaský, ktorý bol súčasne aj prednostom Ústavu anorganickej chémie. Prednáškami bol poverený prof. Ing. D. Prístavka, ktorý sa neskôr stal prvým vedúcim katedry. Z ústavu sa v roku 1950 zriadila Katedra analytickej chémie ako jedna z piatich základných katedier odboru chemickotechnologického inžinierstva SVŠT a neskôr Chemickej resp. Chemickotechnologickej fakulty. Výrazne sa menilo zloženie pracovníkov a pribúdal počet študentov. V školskom roku 1955/56 sa vytvorila špecializácia Technická analytická chémia.

V priebehu rokov katedra prekonala obrovský vývoj vo vedeckovýskumnej oblasti a v pedagogickom procese. Oddelenie analytickej chémie má popredné postavenie v rámci Slovenska a rozsiahlu spoluprácu s domácimi i zahraničnými pracoviskami.

Výskumný a pedagogický záber je široký. Ťažiskovými oblasťami sú separácia látok v zložitých zmesiach kvapalinovou a plynovou chromatografiou, elektroanalytická chémia zameraná na voltampérometrické senzory a biosenzory, spektrálne metódy stopovej prvkovej analýzy, a chemometrické spracovanie analytických dát.

Na oddelení pôsobí rad významných profesorov, emeritných profesorov, docentov, odborných asistentov a vedeckovýskumných pracovníkov. Vďaka vysokej kvalifikačnej úrovni je Oddelenie analytickej chémie školiacim pracoviskom doktorandského štúdia.

Organizuje tiež rôzne kurzy v rámci celoživotného vzdelávania a konferencie, z ktorých aktuálna je v súčasnosti konferencia s názvom „Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi – ACP“ s medzinárodnou účasťou organizovaná od roku 1979.