Prejsť na obsah
Ústav analytickej chémie
Bakalárske štúdium trvá 3 roky a je ukončené štátnou skúškou, ktorá pozostáva z obhajoby semestrálneho projektu a z povinných predmetov Analytická chémia a Chemické inžinierstvo. Okrem uvedených predmetov si študent musí vybrať na štátnu skúšku ešte jeden z predmetov: 
Anorganická technológia alebo Organická technológia.

Absolvent bakalárskeho štúdia s bakalárskym projektom realizovaným na Ústave analytickej chémie je pripravený pre samostatnú experimentálnu prácu v laboratóriách rôznych odvetví priemyslu, v klinických laboratóriách. 
Absolvent špecializovaného štúdia "Analytická chémia" nájde uplatnenie:
- systémy kontroly a riadenia technologických procesov, 
- inštitúty, systémy pre kontrolu a ochranu životného prostredia,
- kriminalistika a tovaroznalectvo,
- útvary obchodnej inšpekcie a kontroly akosti,
- ústavy hygienickej kontroly, nemocnice, monitoring dopingových látok, drogových závislostí, atď. 

Ústav analytickej chémie v rámci bakalárskeho štúdia na FCHPT zabezpečuje predmety:
Analytická chémia I, II, 
Laboratórne cvičenie z analytickej chémie I, II, 
Skúšobníctvo a riadenie kvality, 
Počítačové vyhodnotenie experimentálnych a technologických údajov.