Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov

Vyučovanie cudzích jazykov sa na Chemickotechnologickej fakulte začalo v školskom roku 1951/52, keď sa ruský jazyk stal povinným predmetom. Od roku 1954 sa študenti okrem ruštiny učili ďalší cudzí jazyk, mohli si vybrať angličtinu, nemčinu, francúzštinu alebo španielčinu. Katedra jazykov vznikla ako celoškolská katedra a jej prvým vedúcim bol doc. PhDr. B. Čebotarev. Od rolu 1960 sa vytvorili samostatné fakultné katedry jazykov s cieľom uspokojiť špecifické jazykové potreby svojich študentov. Vedúcim Katedry jazykov na CHTF sa stal prom. fil. Jozef Priputen, neskôr prom. fil. Štefan Bachratý, PhDr., Irena Parnahajová, CSc. a ďalší. V súčasnosti je vedúcou Oddelenia jazykov Mgr. Magdaléna Horáková.