Prejsť na obsah
Uchádzači

Profil programu

Absolvent tohto študijného programu má širokospektrálne prírodovedné znalosti a technický pohľad na využitie týchto poznatkov v priemyselnej, medicínskej a laboratórnej praxi. Ovláda základné princípy a techniky práce v rôznych typoch chemických a fyzikálno-chemických laboratórií. Vie posúdiť z chemického hľadiska základné vlastnosti rôznych chemických a prírodných surovín, dokáže uskutočniť ich separáciu na chemické indivíduá a realizovať jednoduchú syntézu cielenej zlúčeniny. Pomocou fyzikálno-analytických metód dokáže určiť štruktúru organických a anorganických molekúl, ako aj fyzikálno-chemické vlastnosti nízkomolekulových a makromolekulových materiálov. Ovláda technickú terminológiu, vie pochopiť význam technických textov, komunikuje minimálne v jednom svetovom jazyku na odbornej úrovni. Má znalosti v oblasti súčasných informačných technológií využívaných pri kontrole a riadení technologických procesov. Vie pracovať v tíme a prezentovať získané výsledky.

Uplatnenie v praxi

Absolvent tohto študijného programu môže pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania. Univerzálnosť tohto bakalárskeho študijného programu mu umožňuje zamestnať sa vo všetkých krajinách Európskej únie v chemickom, farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Zamestnať sa môže aj v oblasti výroby, skladovania a predaja rôznorodých chemických prípravkov, materiálov a chemikálií. Pochopenie fyzikálnych princípov rôznych analytických a diagnostických techník mu ponúka uplatnenie aj na pozícii operátora klinických prístrojov v zdravotníctve. Absolvent môže pri správnom výbere povinne voliteľných a výberových predmetov orientovať svoje zameranie na chemický a energetický priemysel, čo ponúka jeho uplatnenie vo výrobe a spracovaní biopalív, v produkcii prírodných a syntetických polymérov, v polygrafii, v oblasti zaoberajúcej sa výrobou obalových, textilných a ochranných materiálov, v oblasti recyklácie odpadov a využívaním obnoviteľných zdrojov, či výrobou nových produktov pre kozmetiku a farmáciu. Vďaka znalostiam technickej terminológie a odbornej jazykovej príprave môže nájsť svoje uplatnenie aj v sektoroch zaoberajúcich sa certifikáciou výrobkov, monitorovaním životného prostredia, hygienou, metrológiou, prípadne pri prekladaní technických textov.


Prihlásenie na štúdium
Viac o programe
Študijný plán
Študijný plán konverzného programu