Prejsť na obsah
Uchádzači

Ako je hodnotená FCHPT oproti iným fakultám?

Dlhodobo je považovaná za najlepšiu technickú fakultu na Slovensku (hodnotenie nezávislej agentúry ARRA  www.arra.sk).

Aké výhody má štúdium na FCHPT STU oproti iným vysokým školám?

Fakulta má vyše 75 ročnú tradíciu, najlepšiu knižnicu odborných časopisov z odboru chémie na Slovensku, akreditované študijné programy, ako jediná je gestorom viacerých študijných programov pre oblasť chémia a fyzika na Slovensku. Škola má dobré vybavenie prístrojmi a počítačmi, má kontakty so zahraničnými vysokými školami a renomovanými výskumnými inštitúciami. Ponúka kurzy pre doplnenie vedomostí zo strednej školy, povinnú jazykovú prípravu študentov. Dobré kontakty s priemyselnými partnermi vytvárajú podmienky našim študentom pre absolvovanie študentskej praxe. Najlepší študenti našej fakulty dostávajú ponuky na zamestnanie už počas štúdia. 

Potrebuje chemický inžinier mať vedomosti z vysokoškolskej matematiky a fyziky?

Áno, matematika a fyzika sú jazykom techniky. Je to univerzálny jazyk, ktorý je platný na celom svete. Chemické a inžinierske problémy sa nedajú inak opísať, pochopiť a vyriešiť. Chemický inžinier musí mať jasno v pojmoch ako sú napr. svetlo, tepelné žiarenie, teplo, tepelná kapacita, výkon, príkon, práca, energia, fotón, rádioaktivita, mikročastica a pod.

Učí sa matematika a fyzika celých 5 rokov?

Prírodovedný základ sa učí prvé dva roky (matematika prvé dva semestre a fyzika v druhom a treťom semestri). Hlavným cieľom týchto predmetov je pripraviť študenta, aby pochopil základnú fyzikálno-chemickú terminológiu, ktorú bude potrebovať pri svojej odbornej príprave. Študenti, ktorých vedomosti z prírodovedného základu nie sú dostatočné, si môžu zapísať nepovinné predmety – proseminár z matematiky a proseminár z fyziky.

 

Aká je úroveň výskumu na FCHPT STU?

Na FCHPT STU pracujú vysoko erudovaní vysokoškolskí učitelia a výskumníci, ktorí riešia zaujímavé vedeckovýskumné problémy v rámci domácich a zahraničných projektoch, do ktorých sa zapájajú aj naši študenti. Ak verejnosť potrebuje odborné vyjadrenie k aktuálne diskutovaným problémom z oblasti chémie, potravinárstva, životného prostredia a pod., médiá veľmi často oslovujú našich pracovníkov.

 

Ako je to s prijímaním bez prijímacích skúšok?

Dekan odpúšťa povinnosť vykonať prijímaciu skúšku všetkým uchádzačom a na štúdium prijíma uchádzačov na základe hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole. Berie do úvahy aj účasť na olympiádach a stredoškolskej odbornej činnosti z prírodovedných predmetov.

 

Aké sú nároky na vedomosti z matematiky? Je možné si tieto vedomosti rozšíriť?

Fakulta organizuje každý rok kurzy opakovania stredoškolskej chémie, fyziky a matematiky pre tých prijatých študentov 1. ročníka, ktorí cítia potrebu zopakovať si učivo a tých, ktorí na strednej škole mali menšiu výmeru z uvedených predmetov. Kurz sa koná v období medzi zápisom do 1. ročníka a začiatkom výučby v zimnom semestri. Účastník kurzu tak získa prehľad aj o tom, aké má vedomostné nedostatky a na čo sa má zamerať počas semestra.

 

Aké sú možnosti štúdia v zahraničí?     
  

Naši študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia vo výrobných podnikoch a výskumných inštitúciách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Bakalárske práce a najmä diplomové práce sú orientované na aktuálne problémy technologickej praxe alebo základného chemického a biochemického výskumu. Naši študenti majú možnosť vypracovať svoju záverečnú prácu na renomovaných zahraničných univerzitách. Potrebná je jazyková znalosť študenta, najmä v oblasti  technickej terminológie.

 

Aké sú možnosti privyrobiť si popri štúdiu? Budem mať na to čas?

Bratislava patrí do regiónu s nízkou nezamestnanosťou a vysokým dopytom po pracovnej sile. V Bratislave je niekoľko študentských sprostredkovateľských servisov, kde je možné zohnať krátkodobú a dlhodobú zárobkovú činnosť. Je to individuálne, ale mnoho našich študentov si privyrába. Treba si však uvedomiť, že vzdelanie je na prvom mieste a práca by nemala byť na úkor školy.

 

Mám ako absolvent fakulty uplatnenie iba v chemickom priemysle?

Úspešní absolventi našej školy sa uplatňujú v základnom a aplikovanom výskume, v kolektívoch zabezpečujúcich nábeh a racionalizáciu prevádzok. Úspešne pracujú ako riaditelia podnikov, zastávajú riadiace a organizačné funkcie v útvaroch technického a výrobného námestníka, v marketingu a manažmente podnikov, pracujú v štátnej správe, niektorí sú súkromní podnikatelia. Absolventi s pedagogickou kvalifikáciou pôsobia ako učitelia na stredných školách. Veľmi dobré zárobkové možnosti poskytuje tiež funkcia obchodného zástupcu domácich aj zahraničných firiem pôsobiacich v oblasti distribúcie výrobkov chemického, spotrebného a potravinárskeho priemyslu. Viacerí naši absolventi pracujú úspešne na rôznych riadiacich postoch aj v zahraničí.

 

Absolvent našej fakulty dostane také vzdelanie, že nemá problém samostatne si doštudovať povedzme terminológiu z ekonómie, či pochopiť základné princípy platné v ekonomických vedách. Počas štúdia si náš študent môže zapísať výberové  predmety ekonomického alebo právneho charakteru. Následne tak môže pracovať v ekonomickom manažmente výrobných závodov a firiem. Máme aj študijné programy orientované na manažment v chemických a potravinárskych výrobách a aplikácie automatizácie a informačno-komunikačných technológií v chemickom a potravinárskom priemysle, ktorých absolvent sa uplatní v každom odvetví hospodárstva.

 

Aká je náročnosť štúdia na FCHPT?

Všetci absolventi stredných škôl sú pri primeranej intenzite štúdia schopní zvládnuť požiadavky teoretického základu. Je to len o tom, či sa študent priebežne učí počas semestra.

 

Musím chodiť pravidelne do školy a učiť sa? 
                             

Áno. Na našej škole sa skúšky a diplomy dávajú za vedomosti. Preto je náš diplom akceptovaná vstupenka do konkurzu o pracovné pozície  vo všetkých veľkých domácich chemických a potravinárskych podnikoch, či menších firmách.

 

Aké sú možnosti uplatnenia absolventov u nás a v EÚ?
 
                       

Štáty Európskej únie pociťujú nedostatok kvalitných absolventov technických škôl. Takto sa otvára priestor pre našich kvalitných absolventov pracovať nielen doma, ale i  v zahraniční. Naši absolventi inžinierskeho štúdia majú možnosť získať diplom európskeho inžiniera (EUR ING) - európsky certifikát, ktorým FEANI, Európska federácia národných inžinierskych asociácií, uznáva úroveň absolventa za kompatibilnú s európskou úrovňou (www.euring.sk).

 

Aká je výška školného?

Štúdium na našej fakulte v štandardnej dĺžke v slovenskom jazyku  je bezplatné. Spoplatnené je len prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, súbežné štúdium na viacerých vysokých školách alebo štúdium v cudzom jazyku.