Prejsť na obsah
Kurzy ďalšieho vzdelávania

Kurzy senzorického hodnotenia alkoholických nápojov, potravín a obalov a kozmetických výrobkov 

 

SENZORICKÉ LABORATÓRIUM 

Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín

Ústav potravinárstva a výživy  

Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Radlinského 9, 812 37 Bratislava 

organizuje kurzy Senzorického hodnotenia potravín, obalov a alkoholických nápojov  už viac ako 20 rokov a doteraz bolo uskutočnených už vyše 180 kurzov.

V  tejto tradícii  pokračujeme  a záujemcom ponúkame nasledovné kurzy senzorického hodnotenia:

Senzorické hodnotenie alkoholických nápojov (akreditované Ministerstvom školstva  SRv  moduloch:

Senzorické hodnotenie vína (pozrite aj Kam za vínom, Vinotéky & Vinárne)

Senzorické hodnotenie destilátov (pozrite aj Pálenice)

 Senzorické hodnotenie piva (pozrite aj O pive)

Senzorické hodnotenie potravín a obalov (akreditácia)

a

Senzorické hodnotenie kozmetických výrobkov (akreditované MŠ SR)

Naše kurzy absolvovala väčšina našich popredných výrobcov potravín a nápojov , predajcov potravín a nápojov, ale aj pracovníkov kontrolných zložiek z oblasti štátnej služby a z oblasti verejnej správy. Počas laboratórnych cvičení, ktoré tvoria prevažnú časť kurzu, pripravíme frekventantov kurzu na to, aby dobre zvládli používané techniky a metódy hodnotenia, ako i záverečné preskúšanie pre získanie certifikátu „Osvedčenie vybraného posudzovateľa“ v zmysle normy ISO 8586 a jej novely ISO 8586/C1. 

Po absolvovaní 2 dňového kurzu (osnova pre dvojdňový kurz) frekventanti dostanú Osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktoré má neobmedzenú platnosť a Osvedčenie  vybraného posudzovateľa podľa ISO 8586 a novely ISO 8586/C1, ktoré má platnosť 3 roky (požaduje sa pri akreditácii skúšobných laboratórií a pod.) 

Ponúkame aj 1 dňové  školenia (osnova pre jednodňový kurz), ktoré je výlučne určené pre tých účastníkov kurzov senzorického hodnotenia , ktorí v minulosti absolvovali 2 dňový kurz a po 3 rokoch od termínu  absolvovania kurzu si potrebuj obnoviť platnosť  certifikátu  Osvedčenie vybraného  posudzovateľa podľa ISO 8586 a novely ISO 8586/C1.

Na organizovaní kurzov sa okrem pedagogických pracovníkov potravinárskych oddelení FCHPT STU podieľajú aj významní odborníci z praxe.

V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku (mailom na nižšie uvedené mailové adresy).

V prípade väčšieho záujmu môžeme kurzy podľa potreby opakovať prípadne termíny prispôsobiť Vašim požiadavkám.  

Podrobnejšie informácie o kurzoch senzorického hodnotenia Vám poskytnú: 

Pani Gabriela Sisáková, g.sisakova@zoznam.sk,0905416211
Ing. Vladimír Žúbor, PhD., vladimir.zubor@stuba.sk, 0918 674 197
Prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD., lubomir.valik@stuba.sk, 0918 674 518

Prírodovedecké experimenty pre stredoškolákov

 

ZAŽITE NA VLASTNEJ KOŽI LABORATÓRNE CVIČENIA AKO VYSOKOŠKOLÁCI!!!

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FCHPT STU) pripravuje pre stredoškolákov primerané a zaujímavé laboratórne práce. Laboratórne cvičenia sú určené študentom stredných škôl s cieľom podporiť ich záujem o štúdium prírodovedných odborov, najmä chemických a potravinárskych odborov. Pripravujeme pre nich jednoduché a atraktívne laboratórne práce zo všeobecnej a anorganickej chémie, z organickej chémie, z fyzikálnej chémie, analytickej chémie, biochémie, potravinárskej technológie, z automatizácie a regulácie v chémii a forenznej analýzy, ktoré budú schopní sami zrealizovať v sprievode svojho učiteľa a pod dohľadom vysokoškolského pedagóga. Absolvovanie vybraných laboratórnych prác prispeje k zvýšeniu praktických zručností pri práci s chemikáliami a bezpečnej práce s nimi v chemickom laboratóriu a tiež pri práci s novou laboratórnou technikou. 

Záujemcovia o laboratórne cvičenie Prírodovedecké experimenty pre stredoškolákov sa môžu informovať a prihlasovať priebežne u doc. Ing. Ivety Ondrejkovičovej, PhD. alebo Ing. Mária Izakoviča, PhD.

email: iveta.ondrejkovicova@stuba.sk, tel. č.: 0918 674107 a 02 52495625;

           mario.izakovic@stuba.sk, tel. č.: 02 52495612.

Konkrétny termín a druh laboratórneho cvičenia sa určí dohodou. Odporúčané termíny sú: január, február, jún a september; počas zimného a letného semestra v obmedzenej miere. Vážni záujemcovia sa najprv záväzne prihlásia a potom im pošleme organizačné pokyny a návody prác.

 

Prehľad pripravených prác 

  1. Názov: Laboratórne cvičenie z automatizácie a regulácie chemických procesov

Náplň: Výber z prác

Riadenie výšky hladiny v laboratórnych zásobníkoch kvapaliny. Diaľkové ovládanie osvetlenia. Riadenie polohy guľky na naklonenej ploche. Magnetická levitácia. Riadenie robota. Riadenie helikoptéry.

Laboratórne cvičenie sa bude konať v rozsahu 3 – 5 vyučovacích hodín (podľa vybraných experimentálnych prác).

  1. Názov: Laboratórne cvičenie z organickej chémie

Náplň: Výber z prác:

Vonné látky – príprava a ich využitie. Príprava esterov karboxylových kyselín. Príprava esterov kyseliny octovej. Príprava esterov kyseliny salicylovej. Príprava acylpyrínu. Príprava mydla. Izolácia esenciálnych olejov z rastlinných zdrojov.

Laboratórne cvičenie sa bude konať v rozsahu asi 5 vyučovacích hodín.

  1. Názov: Laboratórne cvičenie z biochémie

Náplň: Enzýmy v bežnom živote. Enzýmová hydrolýza škrobu účinkom slinnej α-amylázy. Laboratórne cvičenie sa bude konať v rozsahu asi 4 vyučovacích hodín.

  1. Názov: Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie

Náplň: Výber z prác:

Meranie pH roztokov. Kyslosť a zásaditosť nápojov a čistiacich prostriedkov. Meranie vodivosti minerálnych vôd. Stanovenie koncentrácie farebných látok. Sledovanie tepelných efektov počas chemických a fyzikálnych dejov. Meranie veličín je možné aj pomocou laboratórneho meracieho systému CoachLab s rôznymi senzormi (merací systém majú viaceré stredné školy). Modrá fľaša – metylénová modrá ako redoxný indikátor. Dúha v rúrke. Elektrochemické články. Daniellov článok. Voda a jej skupenské premeny. Ľad vo vriacej vode. Zmena teploty varu pridaním soli. Horenie sviečky ako fyzikálnochemický dej.

Laboratórne cvičenie sa bude konať v rozsahu 3 – 5 vyučovacích hodín (podľa vybraných prác).

  1. Názov: Laboratórne cvičenie zo všeobecnej a anorganickej chémie

Náplň: Výber z prác:

Elektrolýza vodných roztokov solí a identifikácia produktov. Príprava a skúmanie vlastností oxidov dusíka. Príprava a skúmanie vlastností oxidu siričitého (napr. bieliace účinky, konzervačné vlastnosti). Pokusy s peroxidom vodíka. Fentonova reakcia a jej využitie pri ekologickom čistení znečistených vôd. Rozklad bielidla obsahujúceho chlórnan sodný. Pôsobenie meďnatých zlúčenín na alobal a pozinkované predmety. Príprava práškovej medi a z nej chloridu meďného. Kyselina trihydrogenboritá - príprava a jej všestranné použitie. Kyselina trihydrogenfosforečná ako súčasť domácnosti. Termický rozklad; rozklad prášku do pečiva a salajky. Príprava fotocitlivého železitého komplexu a jeho redukcia pôsobením svetla. Využitie fotocitlivosti komplexu železa pri vytváraní obrazu malého nepriesvitného predmetu. Príprava pyroforického železa („horenie“ železa). Práca v nevodnom prostredí – príprava jodidu ciničitého. Príprava cis- a trans-akva-bis(aminoacetáto)meďnatého komplexu z dihydroxid-uhličitanu meďnatého a kyseliny aminooctovej (z glycínu).

Laboratórne cvičenie sa bude konať v rozsahu 3 – 5 vyučovacích hodín (podľa vybraných prác).

  1. Názov: Laboratórne cvičenie z potravinárskej technológie

Náplň: Výber z prác:

Izolácia aromatických látok z prírodných zdrojov (z levandule, rozmarínu, rasce a pod.). Spôsoby izolácie  prírodných aromatických látok: Soxhletova extrakcia, destilácia s vodnou parou, macerácia.
Fyzikálne charakteristiky tenzidov. Stanovenie povrchového napätia tenzidov (pracie prostriedky, saponáty,  emulgátory a iné).

Laboratórne cvičenie sa bude konať v rozsahu 3 –5 hodín (podľa vybraných prác).

  1. Názov: Laboratórne cvičenie z forenznej analýzy nitroaromatických látok

Náplň: Zahráme sa na C.S.I. nie Miami, ani New York, ale Bratislava!
Precvičíme si novú ekologickú analytickú metódu na stanovenie nitroaromatických látok, vrátane trinitrotoluénu (TNT), vo forenzných vzorkách ako sú povýbuchové zvyšky. Metóda využíva novú techniku - mikroextrakciu so sorbentom v ihle striekačky (MEPS) s následnou rýchlou kapilárnou plynovou chromatografiou so selektívnou detekciou (GC-ECD), kde sa zachytené a extrahované látky separujú, detegujú a určí sa ich obsah. 

Laboratórne cvičenie sa bude konať v rozsahu 3 – 4 vyučovacích hodín.

  1. Názov: Laboratórne cvičenie z forenznej analýzy cenín a dokumentov mikroskopickými metódami 

Cieľom práce  je optickým mikroskopom s digitálnou kamerou zosnímať a charakterizovať ochranné prvky cenín a dokumentov za účelom kriminalisticko-expertíznej analýzy s využitím 3D mikroskopie, obrazovej analýzy skúmaných prvkov a fluorescenčnej mikroskopie.

Laboratórne cvičenie sa bude konať v rozsahu3 – 4 vyučovacích hodín.


  

Základy polygrafie

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda východiská, princípy a postupy polygrafickej technológie a komputerizovaných technológií spracovania textu a obrazu, je oboznámený s najnovšími poznatkami o polygrafických materiáloch, s metódami tlače a hodnotenia kvality v polygrafickom výrobnom reťazci.

Osnova

Úvod do technológie výroby tlačených médií a potlačených obalov

Základy typografie a spracovanie textu

Grafická reprodukcia. Spracovanie obrazu

Farba v grafickej reprodukcii, základy kolorimetrie

Princípy systémov riadenej reprodukcie farby (CMS)

Svetelné zdroje a svetelné prvky v polygrafii

Príprava tlačových foriem pre analógové techniky tlače

Tlačové farby Príprava a vlastnosti viacvrstvových systémov

Papier – informačné médium, výroba papiera a jeho vlastnosti  

Princípy analógových a digitálnych tlačových techník, kvalita tlače

Dokončovacie spracovanie – lakovanie a laminovanie výtlačkov, knižné väzby

Balenie potravín a požiadavky na obalové materiály

Multimédia, tlačená elektronika a materiálová tlač

Odborný garant

prof. Ing. Michal Čeppan,  PhD.

Organizačný garant

Doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.

Tel.: 0259325227

Email: viera.jancovicova@stuba.sk

dĺžka vzdelávacieho programu

60,00 hodín

Forma: 5 dvojdňových sústredení v priebehu jedného semestra

Miesto konania

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

5 dvojdňových sústredení v priebehu jedného semestra

Cena

550€

Priznané právo

Akreditovaný:

vydalo MŠVVaŠ SR,  číslo: 0473/2018/107/1

Platnosť akreditácie od: 13. 12. 2018 do 13. 12. 2023

 

Kľúčové slová         polygrafia, kolorimetria, obaly, materiály, tlačové techniky

Obsah

Východiská, princípy a postupy polygrafickej technológie, komputerizovaných technológií a spracovania textu a obrazu, najnovšie poznatky o polygrafických materiáloch, metódach tlače a hodnotení kvality v polygrafickom výrobnom reťazci

Druh vzdelávania

 

Forma

Prednášky, exkurzia

Cieľová skupina

Pracovníci polygrafického a obalového priemyslu, riadiaci pracovníci, technológovia, pracovníci marketingu, pracovníci grafických štúdií, vydavateľstiev a reklamných agentúr, samostatní podnikatelia v polygrafii a príbuzných oblastiach. Požadované vzdelanie minimálne stredoškolské.

Odbor

polygrafia

Forma ukončenia

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu

 

 

 

 

Seminár pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov

 

Profil absolventa Absolvent vzdelávacieho kurzu nadobudne aktuálne poznatky z prírodovedných predmetov (najmä chémie, biológie a fyziky) a z príbuzných odborov, ktoré bude schopný využívať pri vyučovaní, pri príprave žiakov na vysokoškolské štúdium a pri práci s talentovanými žiakmi.
Osnova

Prednášky  (12 h)

Exkurzia po FCHPT (2 h)

Každoročne aktualizované témy zamerané predovšetkým na správnu výživu a životosprávu, chémiu bežného života a ochranu zdravia, nové trendy v chemických technológiách a v ochrane životného  prostredia,  na aktuálne témy z prírodovedných predmetov a na využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT).

Odborní garanti Ing. Mário Izakovič, PhD. a Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.
Organizačný výbor Ing. Mário Izakovič, PhD.; Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.; Ing. Jaroslava Maroszová, PhD.
Dĺžka vzdelávacieho programu 14 h
Forma prezenčná
Miesto konania FCHPT STU v Bratislave
Termín konania
každoročne koncom augusta
Cena
0 EUR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na XXXVI. Seminár pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov s názvom „Desať odtieňov chémie" ktorý sa bude konať
25.8. a 26.8.2022
v Aule F. Kozmála na prízemí v novej budove Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

V prílohe nájdete pozvánku, predbežný program seminára a záväznú prihlášku.

Účasť na seminári je bez poplatkov.

Vyplnené záväzné prihlášky posielajte do 31.mája 2022, ak máte záujem o ubytovanie. V prípade, že nemáte záujem o ubytovanie stačí zaslať prihlášku najneskôr do 20. júna na adresu miroslava.puchonova@stuba.sk

V prípade záujmu a ďalších otázok, nás neváhajte kontaktovať.

Tešíme sa na Vás!

S pozdravom a prianím pekného dňa,

 

Miroslava Puchoňová

Oddelenie anorganickej chémie,
FCHPT STU v Bratislave

Tel: 02 / 59325 726
Mobil: 0918 674 614


Pozvánka na seminár

Program seminára

Záväzná prihláška

Laboratórne cvičenia pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov