Prejsť na obsah
Uchádzači

Forma štúdia: denná aj externá
Dĺžka štúdia:  4 roky (interná forma) alebo 5 rokov
(externá forma)

Udelený akademický titul po absolvovaní: PhD.

Prijímacie konanie pre ak. r. 2020/2021

Doktorandské štúdium nadväzuje na inžinierske štúdium,
je tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Ukončené
je obhajobou dizertačnej práce.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských
študijných programov
na Fakulte chemickej
a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Témy pre akademický rok 2020/2021.

Všeobecné informácie o štúdiu na STU v Bratislave.

Elektronická prihláška na štúdium
Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.

Elektronická prihláška na doktorandské štúdium bude otvorená 1. marca 2020. Od tohto termínu bude možné prihlášky elektronicky podávať.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Plánovaný počet prijímaných uchádzačov pre ak. r. 2020/2021

Študijný program Kód v AIS Kód UIPŚ Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre štúdium
v SJ (SJ a AJ)
Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre štúdium v AJ
FCHPT EVI Denná forma Externá forma
Denná forma Externá forma Denná forma Externá forma
Kód MŠ VVŠ SR Počet Kód MŠ VVŠ SR Počet Kód MŠ VVŠ SR Počet Kód MŠ VVŠ SR Počet Kód MŠ VVŠ SR Počet Kód MŠ VVŠ SR Počet
analytická chémia D-ACH 1403V00 4092 2 12868 1 4092 0 12868 0 104649 1 104648 1
anorganická chémia D-ANCH 1401V00 4084 1 12864 1 4084 0 12864 0 104647 1 104646 1
anorganická technológia a materiály D-ATEM 2802V03 4085 2 4086 1 4085 1 4086 1 104631 1 104630 1
biochémia D-BICH 1410V00 4627 1 12860 1 4627 3 12860 1 104645 1 104644 1
biotechnológia D-BIOT 2908V03 4626 2 12859 1 4626 2 12859 1 104643 1 104642 1
biotechnológie (double-degree) D-BIOTDD 183750 1 - 0 183750 0 - 0 183749 1 - 0
fyzikálna chémia D-FCH 1404V00 4625 3 12857 1 4625 1 12857 1 104625 1 104624 1
chémia a chemické technológie (double-degree) D-CCT 183748 1 - 0 183748 0 - 0 183747 1 - 0
chémia a technológia požívatín D-CTPO 2901V00 4624 2 12855 1 4624 0 12855 0 104641 1 104640 1
chémia a technológia životného prostredia D-CHZPR 2895V00 100239 2 100240 1 100239 0 100240 0 104627 1 104626 1
chemická fyzika D-CHF 1156V00 4623 2 12853 1 4623 0 12853 0 104663 1 104662 1
chemické inžinierstvo D-CHEI 2831V00 4619 3 12851 1 4619 0 12851 0 104629 1 104628 1
makromolekulová chémia D-MACH 1405V00 4620 2 12849 1 4620 3 12849 1 104639 1 104638 1
ochrana materiálov a objektov dedičstva D-OMOD 2811V04 104480 1 104478 1 104480 0 104478 0 104479 1 104477 1
organická chémia D-ORGCH 1402V00 4621 2 12843 1 4621 0 12843 0 104637 1 104636 1
organická technológia a technológia palív D-OTTP 2804V00 12081 1 12080 1 12081 0 12080 0 104635 1 104634 1
riadenie procesov D-RP 2621V03 4622 3 12838 1 4622 0 12838 0 104619 1 104618 1
technológia polymérnych materiálov D-TPOLMI 2811V02 4617 2 12834 1 4617 0 12834 0 104623 1 104622 1
technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov D-TSNSPM 183543 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
teoretická a počítačová chémia D-TPTC 2838V00 4618 1 12831 1 4618 0 12831 0 104633 1 104632 1
SPOLU 35 17 10 5 19 17

Termíny pre 1. kolo prijímacieho konania
podávanie prihlášok: od 1. marca 2020 do 15. júna 2020
prijímacia skúška: 26. júna 2020
zasadnutie prijímacej komisie: 8. júla 2020

Termíny pre 2. kolo prijímacieho konania
podávanie prihlášok:  od 16. júna 2020 do 10. augusta 2020
prijímacia skúška: 17. augusta 2020
zasadnutie prijímacej komisie: 20. augusta 2020

Vzhľadom na vysoký počet uchádzačov o štúdium v 1. kole, fakulta nebude otvárať prijímacie konanie 2. kola na študijné programy na FCHPT – denná forma.

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z.)

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je určený Smernicou rektora 3/2019-SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU v Bratislave na akademický rok 2020/2021 nasledovne:

  • pre štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
  • pre štúdium v cudzom jazyku: 40 €

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je možné uhradiť:

  1. priamou platbou v elektronickej prihláške
  2. bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. V týchto prípadoch použite potrebné údaje uvedené nižšie.

Platbu však uhrádzajte prednostne on-line platbou v e-prihláške.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol:  pre platbu prevodom 0558
pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Poplatky za štúdium

Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium sú zverejnené na http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Balogová, e-mail: anna_balogova@stuba.sk