Prejsť na obsah
Uchádzači

WHAT IS A “DOUBLE-DEGREE” PROGRAM?

Doctoral study program that is leading to two diplomas from both home university as well as a partner university. Student works on one dissertation, the study programs are fully integrated between collaborating universities and include specialized courses at home university and one interdisciplinary at partner university.

ČO JE TO „DOUBLE DEGREE“ PROGRAM?

Doktorandský študijný program, ktorý vedie k získaniu dvoch diplomov z oboch univerzít, domovskej ako aj partnerskej. Študent pracuje na jedinej dizertácii, študijný program je kompletne integrovaný medzi spolupracujúce univerzity a zahŕňa špecializované predmety na domovskej univerzite a interdisciplinárne predmety na partnerskej univerzite.

WHAT ARE THE ADVANTAGES?

Besides improved employability of graduates, there is the emphasis on research activity coupled with a possibility to lead small research groups. The program inherently strengthens professional language knowledge. There are possibilities to gain practical skills thanks to cooperation with partner companies such as Duslo Šaľa, Slovalco, Saneca Pharmaceuticals, Enviral, Evonik Fermas, Heineken or in practically oriented departments of the Slovak Academy of Sciences, where are practical traineeships available. Last but not least there is an excellent support of students, including motivational scholarships.

AKÉ SÚ VÝHODY?

Okrem zlepšenia zamestnateľnosti absolventov je tu dôraz na výskumnej aktivite spojený s možnosťou viesť malý výskumný tím. Program podstatne posilňuje komunikačné jazykové znalosti, ponúka možnosti získania praktických zručností vďaka kooperácii s našimi partnerskými podnikmi ako sú Duslo Šaľa, Slovalco, Saneca Pharmaceuticals, Enviral, Evonik Fermas, Heineken alebo aplikačne orientovanými oddeleniami Slovenskej akadémie vied, kde je možné realizovať odbornú prax. V neposlednom rade excelentná podpora študentov tiež zahŕňa motivačné štipendium.

The Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Chemical and Food Technology is a natural center of first-rate study and research in the area of chemistry in the Slovak Republic and is one of the country‘s largest educational and research institutions focused on chemistry and chemical technologies, material and chemical engineering, control of technological processes, biotechnology, food chemistry, and environmental studies.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie je prirodzeným centrom prvotriedneho štúdia a výskumu v oblasti chémie na Slovensku a je jednou z najväčších vzdelávacích a výskumných inštitúcií zameraných na chémiu a chemické technológie, materiálové a chemické inžinierstvo, riadenie technologických procesov, biotechnológiu, potravinársku technológiu a ochranu životného prostredia.

WHAT IS OUR PARTNER UNIVERSITY?

The University of Chemistry and Technology, Prague, Czech Republic

KTO JE NAŠA PARTNERSKÁ UNIVERZITA?

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika

WHAT PROGRAMS CAN I CHOOSE?

AKÝ PROGRAM SI MÔŽEM VYBRAŤ?

PROGRAMS OFFERED:

PONÚKANÉ PROGRAMY:

 • Chemistry and Chemical Technologies

  Contact person:

  Prof. Ján Híveš
  jan.hives@stuba.sk

  Supervisors:

  Assoc. Prof. Matilda Zemanová
  Prof. Ján Híveš

 • Chémia a chemické technológie

  Kontaktná osoba:

  Prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
  jan.hives@stuba.sk

  Školitelia:

  Doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
  Prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

 • Biotechnology

  Contact person:

  Assoc. Prof. Daniela Šmogrovičová
  daniela.smogrovicova@stuba.sk

  Supervisors:

  Prof. Ján Šajbidor
  Assoc. Prof. Daniela Šmogrovičová

 • Biotechnológie

  Kontaktná osoba:

  Doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
  daniela.smogrovicova@stuba.sk

  Školitelia:

  Dr. h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
  Doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.