Prejsť na obsah
Uchádzači

Ivan – riaditeľ riadenia kontroly

Motivujúce na mojej práci je, že získané vedomosti z informačných technológií využívam na riadenie reálnych výrobných procesov pomocou zberu a spracovania reálnych dát pre počítačovú simuláciu týchto procesov. Zároveň je úžasné, že tieto vedomosti viem využiť nielen v rôznych chemických, biotechnologických a biomedicínskych procesoch, ale aj pri manažérskych úlohách. Zaradíš sa medzi špičkových ajťákov, lebo okrem ovládania najnovších informačných technológií, získaš znalosti v oblasti chemických, biochemických, farmaceutických a potravinárskych procesov.

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu Riadenie procesov na FCHPT STU reprezentuje vysoko kvalifikovaného odborníka s unikátnymi vedomosťami a zručnosťami reflektujúcimi moderné trendy riadenia, automatizácie, informatizácie a digitalizácie. Študent sa počas štúdia zapája do inovatívnych projektových riešení reálnych technických problémov, pričom získa skúsenosti v oblasti mäkkých zručností (manažment a plánovanie práce, technická komunikácia a prezentácia výsledkov). Nadobúda predpoklady na samostatnú a kreatívnu prácu pri technologických inováciách a next-gen riešeniach. Tiež získa neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi. Výsledkom je vysoko žiadaný absolvent s ľahkou uplatniteľnosťou na globálnom trhu práce.

Vedomosti

Absolvent študijného programu Riadenie procesov:

 • má prierezové vedomosti v odboroch kybernetika a chémia so zameraním na ich aplikačné využitie zodpovedajúce súčasnému stavu poznania
 • má znalosti o priebehu a kinetike chemickým javov prebiehajúcich v procesoch chemickej a potravinárskej technológie
 • rozumie materiálovým a energetickým bilanciách procesov chemickej a potravinárskej technológie a ovláda chemickoinžinierske výpočty
 • ovláda princípy snímania fyzikálnych veličín
 • má prehľad o základných typoch akčných členov a ovláda princípy ich činnosti
 • rozumie základom systémovej vedy a teórie dynamických systémov a spôsobom ich matematického modelovania a analýzy
 • ovláda princípy vytvárania matematických modelov základných typov procesov chemickej a potravinárskej technológie
 • vie sformulovať a matematicky zapísať materiálové a energetické bilancie pre procesy s akumuláciou látky, procesy s prestupom tepla a procesy s chemickou reakciou
 • vie matematicky opísať kinetiku chemických reakcií, prestupu a prechodu tepla
 • vie spoznať a analyzovať statické a dynamické vlastnosti zásobníkov, výmenníkov tepla, zmiešavačov a chemických reaktorov
 • pozná a vie vyhodnotiť statické a prechodové charakteristiky procesov chemickej a potravinárskej technológie
 • ovláda základné princípy identifikácie procesov z prechodových charakteristík
 • pozná ukazovatele kvality riadenia a vie ich využiť na porovnanie viacerých riešení
 • vie navrhnúť logické a spojité regulátory pre procesy chemickej a potravinárskej technológie
 • má základné vedomosti z fungovania elektronických platforiem mikroovládačov, senzorických obvodov a ovládania fyzikálnych systémov
 • vie transformovať úlohu optimalizácie chemických a potravinárskych výrob do matematickej optimalizačnej úlohy, takéto úlohy vie riešiť a interpretovať výsledky riešenia
 • vie aplikovať základné štatistické metódy na spravovanie dát a odhad parametrov
 • ovláda základy tvorby technických dokumentov v prostredí LaTeX
 • ovláda základy dátovej vedy a strojového učenia
 • ovláda základy technickej a odbornej angličtiny
 • ovláda základy ekonomiky a manažmentu podnikov

Zručnosti

Absolvent študijného programu Riadenie procesov:

 • vie spracovať dáta a tvoriť dokumenty v počítačových kancelárskych balíkoch
 • ovláda základy práce v operačných systémov Windows a Linux
 • vie automatizovať spracovanie dát pomocou skriptovania v operačných systémoch Linux a Windows
 • vie v programovom prostredí Matlab realizovať technické výpočty orientované na materiálové a energetické bilancie
 • vie modelovať procesy chemickej a potravinárskej technológie v prostredí Simulink
 • vie vytvoriť matematické modely procesov v tvare nelineárneho stavového opisu, lineárneho stavového opisu alebo prenosovej funkcie a tieto modely vie implementovať a analyzovať v prostredí Matlab/Simulink
 • ovláda základy programovania v programovacom jazyku Python
 • má schopnosť implementovať logické a spojité regulátory na programovateľných logických regulátoroch
 • vie pracovať s fyzikálnymi meracími a akčnými členmi, programovať riadiacu logiku na najnižšej úrovni, realizovať zber procesných dát a ich spracovanie
 • vie používať toolboxy programového prostredia Matlab
 • vie navrhnúť a implementovať grafické užívateľské rozhrania v programovom prostredí Matlab
 • vie spracovať a vyhodnotiť namerané dáta v prostredí Excel
 • vie tvoriť webové stránky pomocou technológií HTML, CSS a JavaScript
 • vie spracovať výsledky svojej práce formou technických správ a prezentácií a tieto vie efektívne komunikovať
 • má manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie a dokáže vypracovať podklady, správy a dokumentáciu v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v odbore v odbore kybernetika so zameraním na automatizáciu a informatizáciu procesov
 • je schopný s porozumením čítať technické podklady a zadania od zákazníka
 • má schopnosť vypracovať technické podklady na určenie najvhodnejšieho riešenia
 • vie na vyriešenie technického problému kombinovať najnovšie poznatky z oblasti riadenia, automatizácie, optimalizácie a informatizácie tak, aby získal riešenie s významnou pridanou hodnotou

Kompetencie

Absolvent študijného programu Riadenie procesov:

 • je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní čiastkových činností
 • je schopný samostatne a kreatívne riešiť zložité projekty, s ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže analyticky myslieť
 • vie prezentovať vlastné názory a riešenia nových a neštandardných situácií a pochopiť súčasný stav techniky
 • je pripravený efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu
 • dokáže plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať nové poznatky
 • vie stanoviť časový plán riešenia projektu tak, aby minimalizoval nákladovú zložku a dodržal časový plán zamestnávateľa resp. zákazníka tým, že aplikuje moderné prístupy k plánovaniu pracovného času aj s ohľadom na iných členov pracovného kolektívu
 • sa vyznačuje schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia
 • vie vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia pred rôznym typom obecenstva na rôznych úrovniach riadenia

Uplatnenie v praxi

Študijný program Riadenie procesov je ako jediný zo študijných programov v študijnom odbore Kybernetika zameraný na aplikáciu riadenia, automatizácie a informačných technológií v chemickom, potravinárskom a procesnom priemysle a ako jediný poskytuje interdisciplinárne štúdium v oblasti prírodných vied – chémie, matematiky a fyziky, chemických technológií, automatizácie, informačných technológií a optimalizácie. Uplatnenie absolventov je teda predovšetkým v chemickom, procesnom, petrochemickom, potravinárskom, farmaceutickom a papierenskom priemysle, ale s presahom aj do medziodborových profesií v oblasti energetiky, elektrotechniky a strojárstva, teda všade tam, kde je potrebné rozpoznať vlastnosti prevádzkovaných procesov a tieto informatizovať, automatizovať, optimalizovať a riadiť tak, aby sa zvýšila ekonomická efektivita a bezpečnosť ich prevádzky. V týchto oblastiach sa absolvent študijného programu Riadenie procesov uplatní ako manažér projektov, projektant, konštruktér, systémový návrhár, špecialista v rôznych druhoch podnikov a organizácií, ktoré na zlepšenie svojho fungovania využívajú metódy a prostriedky automatizácie, informačných a komunikačných technológií a matematického spracovania a vyhodnocovania údajov. Absolvent tohto študijného programu sa vyznačuje hlbokými znalosťami z oblasti materiálových a energetických bilancií javov, ktoré prebiehajú v kontinuálnych i vsádzkových procesoch s výmenou látky a energie, čo mu oproti absolventom iných študijných programov v študijnom odbore Kybernetika umožňuje lepšie pochopiť fyzikálnu podstatu týchto procesov a túto využiť na ich optimalizáciu s cieľom redukovať energetickú náročnosť, uhlíkovú stopu a celkové dopady na životné prostredie na jednej strane a na druhej strane zvyšovať kvantitu a kvalitu produkcie ako i celkovú produktivitu práce. Absolvent sa vyznačuje hlbokými znalosťami o priebehu a kinetike chemických reakcií prebiehajúcich v procesoch chemickej a potravinárskej technológie, ako i o ich vedľajších dopadoch na produkciu a životné prostredie. Ovláda rôzne spôsoby merania fyzikálnych veličín a tieto vie spracovávať, analyzovať a vyhodnocovať. Absolvent vie samostatne i ako súčasť tímu analyzovať technické problémy, navrhnúť ich riešenie, implementovať informatizačné, automatizačné, optimalizačné a riadiace algoritmy a systémy na procesnom hardvéri, pričom existujúce systémy vie diagnostikovať, udržiavať, spravovať a ďalej rozvíjať. Absolvent je schopný aplikovať najnovšie teoretické poznatky na riešenie praktických problémov, pričom vie samostatne posúdiť rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich to najefektívnejšie, ktoré zohľadňuje prínosovú, ale aj nákladovú zložku. Uplatní sa tak vo firmách zaoberajúcich sa meraním, reguláciou, automatizáciou nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, kde znalosť chemických a potravinárskych technológií býva výhodou pri uplatňovaní sa v týchto odvetviach, ale i v obchodných firmách zameraných na výpočtovú techniku, meraciu a regulačnú techniku, pri vývoji internetových riešení nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, ale i vo finančníctve a bankovníctve, ako programátor vo všetkých odvetviach hospodárstva, ako stredný článok riadenia v chemických a potravinárskych podnikoch, a to na ekonomických, obchodných, technických aj personálnych úsekoch a má predpoklady podnikať v oblasti výroby a služieb zameraných primárne na chemické a potravinárske technológie.


Prihlásenie na štúdium
Viac o programe
Študijný plán
Študijný plán konverzného programu