Prejsť na obsah
Uchádzači

Kontrola, kvalitné, zdravé potraviny, bezpečnosť

Peter – výskum a vývoj

Zdravé potraviny, správna výživa, bezpečná kozmetika. Každý o tom hovorí, každý to chce mať. V obchodoch máme na výber množstvo produktov, žiaľ nie všetky sú pre nás najbezpečnejšie, alebo najzdravšie. Preto ma moja práca veľmi napĺňa, lebo svojou prácou prispievam k ochrane nášho zdravia.  Zabezpečujem, aby potraviny, ktoré prídu na náš stôl, boli kvalitné a zdravotne nezávadné. Takisto sa dennodenne starám o bezpečnosť kozmetických výrobkov. Vďaka znalostiam hlavných právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, si môžeš nájsť uplatnenie v štátnej správe SR a vďaka jazykovej príprave aj v podobných inštitúciách krajín EÚ.

Uplatnenie:

  • v chemických, biologických, mikrobiologických a analytických laboratóriách
  • v kontrolných laboratóriách verejného a privátneho sektora, vo vývoji a výskume
  • vo výrobe potravinárskych a kozmetických výrobkov, marketingu alebo v distribúcii surovín potrebných pre ich výrobu
  • konzultant pre výživu, výživovú hodnotou a bezpečnosť potravín

Profil programu

Absolvent študijného programu Potraviny, výživa, kozmetika ovláda teoretické základy kľúčových prírodovedných disciplín. Pozná základné techniky práce v chemických, biologických, mikrobiologických a analytických laboratóriách. Chápe podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie súvisiace s výživou, výživovou hodnotou, potravinárskou a kozmetickou chémiou a technológiou. Ovláda rozhodujúce právne predpisy Európskej únie týkajúce sa produkcie bezpečných potravín a kozmetických výrobkov a vie ich praktikovať pri výrobe, analýze a distribúcii uvedených komodít. Získané poznatky vie interpretovať a vytvoriť manažment kvality v záujme ochrany zdravia človeka. Absolvent má vedomosti o uplatnení výpočtovej techniky vo výrobe a riadení. Je schopný komunikovať minimálne v jednom svetovom jazyku. Je pripravený pracovať v tíme a prezentovať získané výsledky.

Uplatnenie v praxi

Absolvent tohto študijného programu môže pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania. Univerzálnosť tohto bakalárskeho študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa vo výrobe potravinárskych a kozmetických výrobkov, marketingu ich finálnych foriem alebo v distribúcii surovín potrebných pre ich výrobu. Vďaka znalostiam hlavných právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, uplatnenie môže nájsť v štátnej správe SR (Štátna veterinárna a potravinová správa a jej regionálne správy, Hraničné inšpekčné stanice, Štátne veterinárne a potravinové ústavy, Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho regionálne úrady, Slovenská obchodná inšpekcia a jej regionálne inštitúcie, a i.) a vďaka jazykovej príprave aj v podobných inštitúciách krajín EÚ. Poznanie princípov analytických a diagnostických techník v oblasti študijného programu umožňuje absolventovi uplatnenie aj v príslušných kontrolných laboratóriách verejného a privátneho sektora, vo vývoji a výskume.


Prihlásenie na štúdium
Študijný plán
Študijný plán konverzného programu