Prejsť na obsah
Uchádzači

Profil programu

Absolvent bakalárskeho štúdia chemického inžinierstva rozumie fyzikálnym a chemickým procesom výrobných postupov v oblasti chemických, farmaceutických, potravinárskych, biotechnologických výrob, v oblasti životného prostredia a spôsobom ich ovládania a riadenia, rozumieť energetike výrobných procesov, efektívnosti využívania energetických zdrojov, riadiť výrobu a distribúciu energetických médií v podniku, modelovať procesy prebiehajúce v jednoduchých systémoch, zostaviť a riešiť matematické modely základných jednotkových operácií, pri ktorých aplikuje poznatky z prestupu látky, hybnosti a tepla.

Uplatnenie v praxi

Absolvent tohto študijného programu môže pokračovať v inžinierskom štúdiu v nadväzujúcom študijnom programe Chemické inžinierstvo alebo v programoch príbuzného zamerania. Absolvent získa schopnosti zabezpečovať prevádzku chemických, farmaceutických, potravinárskych a biotechnologických výrob vo všetkých krajinách Európskej únie ako operátor, technológ i ako pracovník v základných riadiacich funkciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Absolvent môže zefektívňovať prevádzku na základe analýzy jej činnosti s využitím chemickoinžinierskych výpočtov chemických a fyzikálnych procesov v štandardných typoch priemyselných zariadení, pracovať s chemickoinžinierskymi výskumnými a vývojovými zariadeniami, zhromažďovať a spracovávať údaje pomocou výpočtovej techniky, zúčastňovať sa na vývoji nových produktov, rozumieť zásadám technologickej bezpečnosti vo výrobnej činnosti.


Prihlásenie na štúdium
Viac o programe
Študijný plán
Študijný plán konverzného programu