Prejsť na obsah
Uchádzači

Profil programu

Absolvent má základné znalosti z kľúčových prírodovedných disciplín a technický pohľad na využitie týchto poznatkov v priemyselnej, medicínskej a laboratórnej praxi. Ovláda metódy kultivácie mikroorganizmov, prípravu, izoláciu a analýzu metabolitov, aj základné princípy a techniky práce v rôznych typoch chemických, mikrobiologických, biochemických, genetických, environmentálnych a bioanalytických laboratórií. Poznatky z fermentačných, potravinárskych a farmaceutických biotechnológií dokáže uplatniť pri biotechnologických výrobách. Absolvent je schopný riadiť technických zamestnancov laboratórií so stredoškolským vzdelaním, ovláda aspoň jeden svetový jazyk, je oboznámený so základnými počítačovými aplikáciami a praktickými aspektmi informačných technológií, má vedomosti o kľúčových vedeckých, sociálnych, ekonomických, komerčných a etických aspektoch spojených s vývojom a rozmachom priemyselných biotechnológií a potravinárskych technológií, základné znalosti z manažmentu, práva a ekonómie.

Uplatnenie v praxi

Absolvent tohto študijného programu môže pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania. Univerzálnosť tohto bakalárskeho študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa v širokej oblasti priemyslu, výskumu a marketingu. Vedomosti získané počas štúdia umožňujú absolventovi zamestnať sa v chemickom, biotechnologickom, fermentačnom, farmaceutickom, environmentálnom, potravinárskom a nápojovom priemysle alebo výskume na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Zamestnať sa môže aj v oblasti vývoja, výroby, analýz, skladovania a predaja rôznorodých chemických prípravkov a materiálov, potravín, nápojov a biopalív. Pochopenie fyzikálnych princípov rôznych analytických a diagnostických techník mu ponúka uplatnenie aj na pozícii operátora klinických prístrojov v zdravotníctve. Vďaka znalostiam technickej terminológie a odbornej jazykovej príprave môže nájsť svoje uplatnenie aj v sektoroch zaoberajúcich sa certifikáciou výrobkov, monitorovaním životného prostredia, hygienou, metrológiou, prípadne pri prekladaní technických textov.


Prihlásenie na štúdium
Študijný plán
Študijný plán konverzného programu