Prejsť na obsah
Uchádzači

BIO plasty, zelená chémia, medicína, potravinárstvo, výroba a vývoj liečiv

Marek – vedúci výskumu

Biotechnológia je podmaňujúca a mimoriadne dynamicky sa rozvíjajúca oblasť. Jej aplikácie sú také široké a výhody pre spoločnosť také presvedčivé, že v súčasnosti prakticky každé priemyselné odvetvie v nejakej forme využíva biotechnológie. Ako absolvent tohto študijného programu mám zodpovedajúcu kvalifikáciu a znalosti potrebné pre uplatnenie sa v širokej oblasti biotechnologického priemyslu a na vedeckú prácu vo výskumných ústavoch zameraných na biotechnológie a potravinárstvo. Zaradíš sa medzi tých, ktorí sú vyhľadávaní doma aj v zahraničí a hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji nových efektívnych biotechnológií.  

Uplatnenie:

  • biotechnológie v medicíne a vo farmácii – výroba antibiotík a iných liečiv
  • výroba organických kyselín, tukov, pigmentov
  • biokonverzie a biotransformácie s dôrazom na výrobu vôní a senzoricky aktívnych zlúčenín
  • biopalivá pre automobily
  • environmentálna biotechnológia s dôrazom na mikrobiálny rozklad znečisťujúcich látok

Profil programu

Absolvent má základné znalosti z kľúčových prírodovedných disciplín a technický pohľad na využitie týchto poznatkov v priemyselnej, medicínskej a laboratórnej praxi. Ovláda metódy kultivácie mikroorganizmov, prípravu, izoláciu a analýzu metabolitov, aj základné princípy a techniky práce v rôznych typoch chemických, mikrobiologických, biochemických, genetických, environmentálnych a bioanalytických laboratórií. Poznatky z fermentačných, potravinárskych a farmaceutických biotechnológií dokáže uplatniť pri biotechnologických výrobách. Absolvent je schopný riadiť technických zamestnancov laboratórií so stredoškolským vzdelaním, ovláda aspoň jeden svetový jazyk, je oboznámený so základnými počítačovými aplikáciami a praktickými aspektmi informačných technológií, má vedomosti o kľúčových vedeckých, sociálnych, ekonomických, komerčných a etických aspektoch spojených s vývojom a rozmachom priemyselných biotechnológií a potravinárskych technológií, základné znalosti z manažmentu, práva a ekonómie.

Uplatnenie v praxi

Absolvent tohto študijného programu môže pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania. Univerzálnosť tohto bakalárskeho študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa v širokej oblasti priemyslu, výskumu a marketingu. Vedomosti získané počas štúdia umožňujú absolventovi zamestnať sa v chemickom, biotechnologickom, fermentačnom, farmaceutickom, environmentálnom, potravinárskom a nápojovom priemysle alebo výskume na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Zamestnať sa môže aj v oblasti vývoja, výroby, analýz, skladovania a predaja rôznorodých chemických prípravkov a materiálov, potravín, nápojov a biopalív. Pochopenie fyzikálnych princípov rôznych analytických a diagnostických techník mu ponúka uplatnenie aj na pozícii operátora klinických prístrojov v zdravotníctve. Vďaka znalostiam technickej terminológie a odbornej jazykovej príprave môže nájsť svoje uplatnenie aj v sektoroch zaoberajúcich sa certifikáciou výrobkov, monitorovaním životného prostredia, hygienou, metrológiou, prípadne pri prekladaní technických textov.


Prihlásenie na štúdium
Študijný plán
Študijný plán konverzného programu