Prejsť na obsah
Uchádzači

Profil programu

Absolvent tohto študijného programu má širokospektrálne prírodovedné znalosti a technický pohľad na využitie získaných poznatkov v priemyselnej, medicínskej, farmaceutickej a laboratórnej praxi. Kľúčovým výsledkom vzdelávania je integrovaný pohľad na prípravu, resp. izoláciu z prírodných zdrojov, biologický mechanizmus účinku na bunkovej a tkanivovej úrovni, toxikologický profil, farmakokinetiku a postupy testovania liečiv za účelom ich zavedenia do klinickej praxe. Ovláda základné princípy a techniky práce v rôznych typoch biochemických, biofyzikálnych, farmaceutických laboratórií. Vie posúdiť z chemického hľadiska základné vlastnosti a biologický účinok rôznych syntetických a prírodných látok, dokáže uskutočniť ich separáciu na chemické indivíduá a realizovať syntézu cielenej zlúčeniny. Pomocou fyzikálno-analytických metód dokáže určiť štruktúru organických, bioorganických, anorganických a bioanorganických molekúl, ako aj fyzikálno-chemické vlastnosti nízkomolekulových a makromolekulových biomateriálov. Absolvent dokáže realizovať biochemickú a toxikologickú analýzu prírodných a syntetických látok. Absolvent ovláda technickú terminológiu, vie pochopiť význam technických textov, komunikuje minimálne v jednom svetovom jazyku na odbornej úrovni. Má znalosti v oblasti súčasných informačných technológií využívaných pri kontrole a riadení technologických procesov. Vie pracovať v tíme a prezentovať získané výsledky.

Uplatnenie v praxi

Absolvent študijného programu môže pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania. Môže sa zamestnať v oblasti výroby, skladovania a predaja rôznorodých chemických, biochemických a farmaceutických prípravkov, materiálov a chemikálií, ako aj na pozícií operátora klinických prístrojov v zdravotníctve, vo farmaceutickom priemysle, taktiež vo výrobe a spracovaní biopalív, v produkcii prírodných a syntetických biopolymérov, v oblasti recyklácie odpadov a využívaním obnoviteľných zdrojov, či výrobou nových produktov pre kozmetický a farmaceutický priemysel. Absolvent je vhodným kandidátom na pracovné pozície kontroly kvality farmaceutických produktov vo farmaceutickom priemysle, návrhu a prípravy potenciálnych liečiv a počítačovej predikcie vhodných liečiv s cielenými vlastnosťami. Absolvent nájde uplatnenie v medicínskych zariadeniach, farmaceutických firmách, biochemických laboratóriách a laboratóriách chemických syntéz.


Prihlásenie na štúdium
Študijný plán
Študijný plán konverzného programu