Prejsť na obsah
Uchádzači

Profil programu

Študijný program poskytuje vzdelanie v oblasti zavádzania a využívania automatizácie v  chemickom, biochemickom a potravinárskom priemysle, v oblasti aplikácie informačných technológií v chemickom, biochemickom a potravinárskom priemysle, v oblasti riadenia od najjednoduchších procesov až po manažment podnikov, pričom bude mať aj základné znalosti o technológiách chemického, biochemického a potravinárskeho priemyslu. Absolvent programu ovláda technickú terminológiu, vie pochopiť význam technických textov, komunikuje minimálne v  jednom svetovom jazyku na odbornej úrovni. Vie pracovať v  tíme a  prezentovať získané výsledky.

Uplatnenie v praxi

Absolvent študijného programu môže pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v  nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania. Univerzálnosť tohto bakalárskeho študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať vo všetkých krajinách Európskej únie v  chemickom, biochemickom alebo potravinárskom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Absolvent môže orientovať svoje zameranie na metódy modelovania technologických procesov, riadenie technologických procesov, optimalizáciu, meraciu a regulačnú techniku, priemyselné riadiace systémy, navrhovanie a projektovanie automatizovaných systémov riadenia. V informačných technológiách má prehĺbené vzdelanie v  operačných systémoch počítačov, programovacích jazykoch, databázových systémoch a web technológiách. Vďaka znalostiam zo základov ekonomickej teórie, teórie riadenia, ekonomiky a manažmentu podniku, základov logistiky, podnikových financií a finančného manažmentu, personálneho manažmentu a manažmentu kvality nájde svoje uplatnenie na nižších riadiacich funkciách. 


Prihlásenie na štúdium
Viac o programe
Študijný plán
Študijný plán konverzného programu