Prejsť na obsah
Uchádzači

Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia:  3 roky
Udelený akademický titul po absolvovaní: Bc.

Prijímacie konanie pre akad. rok 2018/2019

Bakalárske štúdium je prvým stupňom vysokoškolského štúdia. Ukončené je štátnou skúškou, ktorou je obhajoba bakalárskej práce. Externé bakalárske štúdium sa na FCHPT neotvára.

Informácie o možnostiach bakalárskeho štúdia a otváraných študijných programov s výučbou v anglickom jazyku.

Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FCHPT STU v Bratislave

Elektronická prihláška na štúdium

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.

Elektronická prihláška na bakalárske štúdium bude otvorená 15. decembra 2017. Od tohto termínu bude možné prihlášky elektronicky podávať. Prílohy k prihláške sú uvedené v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FCHPT STU v Bratislave.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Plánovaný počet prijatých uchádzačov

Študijný programKód programu v AISUIPŠ kódKódPlánovaný počet prijatých uchádzačovJazyk výučby
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve B-AIMCHP 2621R18 123283 50 slovenský jazyk
biotechnológia B-BIOT 2908R03 16573 125 slovenský jazyk
chémia, medicínska chémia a chemické materiály B-CHEMAT 1420R16 11035 300 slovenský jazyk
chemické inžinierstvo B-CHI 2831R00 16560 50 slovenský jazyk
potraviny, výživa, kozmetika B-POVYKO 2940R15 104560 125 slovenský jazyk
SPOLU 650
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve B-AIMCHPxA 2621R18 123284 20 anglický jazyk
biotechnológia B-BIOTxA 2908R03 104660 20 anglický jazyk
chémia, medicínska chémia a chemické materiály B-CHEMATxA 1420R16 104658 20 anglický jazyk
chemické inžinierstvo B-CHIxA 2831R00 104659 20 anglický jazyk
SPOLU 80

Termíny pre 1. kolo prijímacieho konania
podávanie prihlášok: od 15. decembra 2017 do 30. apríla 2018
prijímacia skúška: prijíma sa bez prijímacej skúšky
zasadnutie prijímacej komisie: 10. mája 2018, 20. júna 2018

Termíny pre 2. kolo prijímacieho konania
podávanie prihlášok:  od 1. mája do 10. augusta 2018
prijímacia skúška: prijíma sa bez prijímacej skúšky
zasadnutie prijímacej komisie: 15. augusta 2018

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z.)

20 € prihláška na štúdium v slovenskom jazyku
80 € prihláška na štúdium v anglickom jazyku

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania treba uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U. Platbu uhrádzajte prednostne bankovým prevodom.
Potrebné údaje:

Banka: Štátna pokladnica
IBAN kód: SK7881800000007000081471
SWIFT kód: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 18Evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: 003
Správa pre adresáta: priezvisko uchádzača, PK 2018/2019
Adresát: Slovenská technická univerzita
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Poplatky za štúdium

Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium sú zverejnené na http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.

Poplatok za štúdium v anglickom jazyku je vo výške 3 500.-€ ročne.

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Šipeky, e-mail: katarina.sipeky@stuba.sk