Prejsť na obsah
Fakulta

        prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
dekan fakulty
email: anton.gatial@stuba.sk
tel.: +421 (2) 59 325 319, +421 918 674 460


prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
štatutárny zástupca dekana
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

email: milan.polakovic@stuba.sk
tel.: +421 918 674 254

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
prodekanka pre denné a externé bakalárske štúdium, inžinierske a doktorandské štúdium, ďalšie formy vzdelávania, sociálnu starostlivosť o študentov
email: milena.rehakova@stuba.sk
tel.: +421 915 872 209

doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
prodekan pre rozvoj fakulty a ekonomiku
email: boris.lakatos@stuba.sk
tel.: +421 918 784 272

prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
prodekan pre zahraničné vzťahy, mobility, vzťahy s verejnosťou a propagáciu fakulty
email:
miloslav.drtil@stuba.sk
tel.:
+421 918 674 661

Foto Martin Grancay

Ing. Martin Grančay, PhD.
tajomník fakulty
email: martin.grancay@stuba.sk
tel.: +421 905 960 490