Prejsť na obsah
Fakulta

Akademický senát je samosprávnym zastupiteľským orgánom na fakulte. Miesto Akademického senátu v akademickej samospráve fakulty ako aj pôsobnosť Akademického senátu na fakulte upravuje Štatút FChPT STU.

Podľa Štatútu FChPT STU (čl.5, bod 1) Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s STU v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte.

Podľa Štatútu FChPT STU (čl.6, bod 1 a 2) Akademický senát fakulty (ďalej len „AS fakulty“) je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom, v ktorom najmenej jednu tretinu tvoria študenti. AS fakulty sa skladá z volených zástupcov akademickej obce fakulty a člení sa na zamestnaneckú a študentskú časť. V súčasnosti tvorí senát dvadsať zamestnancov a desať študentov.

Zoznam členov AS FCHPT STU od 6.3.2012

Protokol o výsledkoch volieb členov do Študentskej časti AS FCHPT STU a ŠRVŠ

Zoznam členov AS FChPT STU od 8.11.2011

Protokol z volieb členov AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2012-2016

Listina kandidátov na členov AS FCHPT STU - zamestnanecká časť

Harmonogram volieb členov zamestnaneckej časti AS FCHPT STU

Zásady volieb členov zamestnaneckej časti AS FCHPT STU v Bratislave  

Zoznam členov AS FChPT STU k 14.6.2011

Harmonogram zasadnutí AS FChPT STU

Rokovací poriadok AS FChPT STU

Zápisnice zo zasadnutí AS FChPT STU

Správa o činnosti AS FChPT STU od marca 2010 do marca 2011

Správa o činnosti AS FChPT STU od marca 2009 do marca 2010

Správa o činnosti AS FChPT STU od marca 2008 do marca 2009

Správa o činnosti AS FChPT STU od marca 2007 do marca 2008 a hodnotenie činnosti za funkčné obdobie 2004-08

Aktuality

Správa o voľbe dekana FCHPT STU na funkčné obdobie 2007-2011