Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1
Telefón: 02 59 325 111, 0918 674 111
http://www.fchpt.stuba.sk

 

Tajomník fakulty
/poverený výkonom funkcie/

Ing. Martin Grančay, PhD.   905 960 490         martin.grancay@stuba.sk

Sekretariát dekana

Valéria Töröková                   918 674 319          valeria.torokova@stuba.sk
 

Pedagogický útvar

 Mgr. Mária Okoličányová    949 007 354          maria.okolicanyova@stuba.sk
 vedúca

 • Študijné oddelenie

Veronika Hrušková                918 674 243          veronika.hruskova@stuba.sk
Ing. Mária Zítková                  918 674 635          maria.zitkova@stuba.sk
Mgr. Eva Danášová                918 674 242          eva.danasova@stuba.sk
Mgr. Katarína Šipeky             918 674 245          katarina.sipeky@stuba.sk
Monika Chorváthová             918 674 337          monika.chorvathova@stuba.sk

 • Oddelenie sociálnych záležitostí

Mgr. Katarína Šipeky             918 674 245          katarina.sipeky@stuba.sk

Ekonomický útvar

Ing. Zuzana Michalíková       918 674 132          zuzana.michalikova@stuba.sk
vedúca

 • Finančné oddelenie

Gabriela Drobňáková           918 674 193           gabriela.drobnakova@stuba.sk
Veronika Mísalová                 918 674244            veronika.misalova@stuba.sk

 • Oddelenie účtovných operácií

Jarmila Androvičová             918 674 636            jarmila.androvicova@stuba.sk
Eva Cvečková                         918 674 638            eva.cvečkova@stuba.sk
Ing. Darina Drusková           918 674 133            darina.druskova@stuba.sk
Mgr. Silvia Gaučíková           918 674 318            silvia.gaucikova@stuba.sk
Jurišová Emília                       918 674 230            emilia.jurisova@stuba.sk
Marcela Šrámková                                                 marcela.sramkova@stuba.sk     mat. dov.
Blažena Prieložná                 918 674 646            blazena.prielozna@stuba.sk

Útvar ľudských zdrojov

Ing. Zuzana Klempová          918 674 309           zuzana.klempova@stuba.sk
vedúca

 • Mzdové oddelenie

Jana Polakovičová                  918 674 126            jana.polakovicova@stuba.sk
Ing. Edita Millerová                918 674 125            edita.millerova@stuba.sk

 • Personálne oddelenie

Mária Rendeková                   908 674 173           maria.rendekova@stuba.sk
Katarína Uhríková                  918 674 290           katarina.uhrikova@stuba.sk


Projektové stredisko

 • Oddelenie národných a medzinárodných projektov
 • Oddelenie pre vedu a výskum
 • Oddelenie komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Prevádzkovo - technický útvar

 • Oddelenie materiálno - technického zásobovania
 • Oddelenie správy budov

PR manažér a sociálne siete

Mag. Katarína Mikulová  +421 905 532 724   katarina.mikulova@stuba.sk