Prejsť na obsah
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie

Seminár pri príležitosti 60. výročia založenia Katedry technológie ropy a petrochémie a 85. výročia narodenia prof. Ing. Jozefa Baxu,CSc.

Pozvánka

Program seminára

Návratka


Vedecký seminár pri príležitosti 70. narodenín profesora Martina Bajusa

Pri príležitosti životného jubilea profesora Martina Bajusa sa 30. januára 2013 konal v Kongresovom centre hotela Tatra vedecký seminár „Uhľovodíkové technológie“. Na seminári sa zúčastnilo 75 odborníkov z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, ako aj z VŠCHT Praha, pričom nechýbali ani odborníci z praxe (Slovnaft, a.s., DRON-Sklady, s.r.o., VÚRUP, a.s., VÚCHT, a.s., VUAnCh-UniCRE). Témy 17 prednášok sa týkali širokého spektra súčasných uhľovodíkových technológii s dôrazom na obnoviteľné zdroje energie a alternatívne palivá. Sympózium malo vysokú vedeckú úroveň a nieslo v priateľskej atmosfére osláv narodenín profesora Bajusa. Do budúcnosti uvažujeme s pokračovaním druhého ročníka seminára Uhľovodíkové technológie II.

Fotogaléria