Prejsť na obsah
Uchádzači

Výučbu tohto inžinierskeho programu garantuje prof. Ing. Alexander Kaszonyi, PhD. a zabezpečuje Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy spolu s  Ústavom anorganickej chémie, technológie a materiálov. 

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Chemické technológie majú široký teoretický základ, ktorý umožňuje analyzovať a rozvíjať technické riešenia, vyvíjať nové technologické postupy, optimalizovať a simulovať jednotlivé zariadenia technologických celkov. Absolventi sú pripravení zastávať funkcie technológa, výrobných manažérov, viesť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu a vývoja, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. Absolventi sú adaptabilní, dokážu spolupracovať s odborníkmi aj z iných profesií, vykonávať vedecký základný a aplikovaný výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.

Hlavné teoretické vedomosti absolventa študijného programu Chemické technológie:

·       pozná zákonitosti chemických reakcií a štruktúry materiálov a vie ich využiť pri optimalizácii a modelovaní procesov s využitím výpočtovej techniky,

·       vie aplikovať nové poznatky výskumu v praxi,

·       využíva moderné metódy a prostriedky pri riešení technických problémov,

·       vie analyzovať technologické problémy a vhodnými metódami ich riešiť.

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa študijného programu Chemické technológie:

·       riadiť technologické procesy,

·       viesť tímy pracovníkov,

·       viesť projekty,

·       formulovať výskumné problémy,

·       využívať metódy a techniky riadenia, kontroly procesov a kvality materiálov.

Absolvent chemickej technológie dokáže:

·       samostatne sa ďalej vzdelávať,

·       samostatne podnikať v oblasti chemického výskumu,

·       pôsobiť v štátnej správe.

7. septembra 2017 udelila akreditačná komisia Zväzu slovenských vedeckých spoločností v rámci akreditačného systému EUR-ACE® v mene ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) študijnému programu Chemické technológie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie akreditáciu s názvom

EUROPEAN-ACCREDITED ENGINEERING MASTER DEGREE PROGRAMME

 na obdobie od 1.9.2017 do 31.8.2022.

Absolvent tohto študijného programu môže od akademického roka 2017/18 okrem titulu Ing. používať aj označenie /titul/ EUR-ACE Master.

Okrem iného táto akreditácia umožní absolventom  ŠP  Chemické technológie po dvoch rokoch úspešnej praxe sa zaregistrovať do profesionálnej databázy európskych inžinierov :

http://www.feani.org/site/index.php?id=261

a automaticky získať aj titul EUR Ing.

Ďalšie informácie:

Kópia Certifikátu /PDF, jpg/

Hlavná stránka ENEEE:

http://www.enaee.eu/

Benefity pre absolventov a inžinierov

http://www.enaee.eu/accredited-engineering-courses-html/accredited-engineering-degree/

 

Organizácia FEANI:

http://www.feani.org/site/index.php?id=82

Česká partnerská organizácia: https://www.engineering-card.cz/