Prejsť na obsah
Uchádzači

Absolvent študijného programu získa znalosti všeobecnej organickej chémie, predovšetkým organickej syntézy zahrňujúcej kontrolu chemoselektivity, diastereoselektivity a cieleného vývoja nových aktívnych substancií pre chemický a farmaceutický priemysel. Absolvent ovláda metodológiu vedeckej práce, špeciálne vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v rôznych oblastiach organickej chémie. Je schopný riešiť problémy reakčných mechanizmov a určovania štruktúry komplexných zlúčenín včítane opticky čistých prírodných látok s využitím najmodernejších fyzikálno-chemických metód. Jadro znalostí absolventa tvorí: pokročilé metódy syntézy organických zlúčenín, metódy určovania štruktúry organických zlúčenín, korelácia štruktúry s fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami organických zlúčenín.